Title (srp)

Вишемоторни регулисани електрични погон са променљивом сруктуром механичке спреге

Author

Штаткић, Саша

Contributor

Јефтенић, Борислав

Description (srp)

Докторски рад је подељен у 12 поглавља, замишљених као тематски заокружене и међусобноповезане целине, презентоване у логичком редоследу који даје јасан увид предложених идеја иостварених резултата.Прво поглавље је састављено од уводних разматрања, кратког садржаја и организације рада.У другом поглављу дата је општа подела вишемоторних погона према врсти механичкеспреге, са карактеристичним примерима из области регулисаних вишемоторних погона рударскихмашина на површинским коповима. Сви наведени примери који су дати ради илустрације различитихтипова механичке спреге вишемотоних погона, практично су реализовани и имају индустријскупримену. Затим, у овом поглављу представљене су основне управљачке шеме регулисанихвишемоторних погона према врсти механичке спреге.У трећем поглављу описана је детаљно конструкција једне гусенице као основног елементакоји чини погон гусеничних возних механизама. Приказана је и подела вишемоторних погонагусеничних возних механизама према величини рударских машина. Затим су у табеларној форми датеосновне техничке карактеристике погонских група мотор-редуктор на гусеничним возниммеханизмима рударских машина које се најзаступљеније у експлоатацији на површинским коповима.У четвртом поглављу је презентован преглед литературе из релевантних области везаних запроблематику управљања електромоторним погонима са посебним освртом на управљањевишемоторних погона који користе методу дирекнте контроле момента. Други део овог поглавља дајепреглед литературе и радова из области кинематике и динамике гусеничних возних механизама.Такође приказан је преглед литературе која се бави моделовањем интеракције тла са гусеницама.У петом поглављу дефинисана је структура управљачког система за двогусенични вознимеханизам са надређеним управљачким алгоритмом. Дате су основне релације које описују кретањепо кружној путањи двогусеничног возног механизма. Дефинисане су подужне и попречнекомпоненте релативних брзина према тлу у карактеристичним тачкама на обе гусенице у токукретања по кружној путањи.Шесто поглавље посвећено је електричном делу регулисаног погона једне гусенице којупокреће асинхрони кавезни мотор напајан из претварача учестаности. У овом делу дате су основне теоријске поставке за анализу динамике асинхроног мотора. Такође, описана је класична методадиректне контроле момента асинхроног мотора.У седмом поглављу детаљно су анализиране основне физичке појаве које имају доминантанутицај на прелазне процесе у току кретања двогусеничног возног механизма по кружној путањи.Посебно су анализиране додатне отпорне силе при кретању по кружној путањи. Разматран је њиховутицај у устаљеном стању и у току прелазних процеса. На основу кинематских релација идеформације тла смицањем апроксимирана је експоненцијална временска промена отпорних сила утоку кретања по кружној путањи. Посебно је аналитички обрађен и утицај угаоне еластичнедеформације конструкције на оптерећење појединачних погона. Детаљно је описан нелинеарнидинамички модел спреге погонски точак - гусенична трака на једној гусеници који је урађен наоснову нелинеарног динамичког модела спрезања једног пара зупчаника.У осмом поглављу приказан је динамички модел двогусеничног возног механизма унормализованом домену, као скуп диференцијалних и алгебарских једначина које описују динамичкопонашање система на које утичу физички процеси дати у шестом и седмом поглављу.У деветом поглављу описан је вишемоторни регулисани погон гусеничног возног механизмана површинском копу Дрмно на коме је извршена експериментална верификација модела. Описан јеи коришћени савремени систем за мерење и аквизицију података у индустријским условима.У десетом поглављу представљени су резултати који су добијени у три карактеристичнаексперимента. Са резултатима експеримената на дијаграмима су приказани и резултати добијени надинамичком моделу симулацијом остварених режима кретања у експериментима. У овом поглављуизвршена је идентификација компоненти оптерећења на основу аналитичке обраде измеренихтренутних вредности момената мотора и релација којима су ове компоненте дефинисане.Једанаесто поглавље под називом „Закључак“ садржи сажет приказ резултата и доприносакоји су остварени у овој дисертацији.Дванаесто поглавље садржи листу коришћене литературе.У циљу побољшања прегледности рада на крају су дати и следећи прилози:Прилог.1 – Списак коришћених ознака.Прилог.2 – Основне техничке карактеристике багера SRs – 400.Прилог.3 – Динамички модел двогусеничног возног механизма, сл. 8.8.Прилог.4 – Модификовани динамички модел двогусеничног возног механизма, сл. 10.14.

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2011

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode