Title (srp)

Истражна функција јавног тужиоца по законику о кривичном поступку из 2011. године

Author

Ćetković, Predrag, 1977-

Contributor

Banović, Božidar, 1960-
Škulić, Milan, 1968-
Ilić, Goran, 1965-
Bugarski, Tatjana, 1975-

Description (srp)

Јавни или државни тужилац је кроз цео период постојања ове институције у модерној историји Југославије и Србије вршио истражну функцију, а то чини и у садашњем времену. Реч је о функцији која је важна компонента функционисања јавног тужилаштва, без које није могуће вршити ни друге функције које су јавној тужби поверене уставним и законским решењима, а посебно функцију оптужбе, која иде „руку под руку“ са истражном функцијом. Историјски приказ и анализа развоја јавне тужбе јасно сведоче о томе да је јавно тужилаштво од свог настанка до данас вршило истражну функцију, делећи је у већој или мањој мери са судом. Компаративноправни приказ и анализа уређења јавног тужилаштва показали су да услови за самостално, па и непристрасно вршење истражне функције од стране јавног тужилаштва у значајној мери зависе и од модела по коме је уређено јавно тужилаштво од државе до државе. Приказ и анализа поступања јавног тужилаштва у поступцима за одузимање имовине проистекле из кривичног дела, међународне правне помоћи и приликом примене посебних доказних радњи указују на свеукупну ширину коју вршење истражне функције носи за јавно тужилаштво, као и на поливалентност поступања јавног тужилаштва при вршењу истражне функције у различитим врстама поступака, односно ван класичног кривичног поступка. На концу, приказ и анализа вршења истражне функције кроз различите стадијуме кривичног поступка без дилеме води до закључка да јавни тужилац има право, али и обавезу да истражну функцију врши током целог кривичног поступка, почев од предистражног поступка, па све до фазе поступања по ванредним правним лековима, ако до ње у поступку дође. Дати су и приказ и анализа психолошког аспекта вршења истражне функције јавног тужиоца, који додатно подцртавају сву сложеност у поступању јавног тужилаштва при вршењу истражне функције у кривичном поступку. Резултати истраживања које је извршено показују и да су носиоци јавнотужилачке функције у актуелном тренутку свесни многих аспеката који су од важности за вршење истражне функције, али и да има простора за едукацију и измену свести носилаца јавнотужилачке функције у појединим сегментима вршења истражне функције. Целокупан рад на тему истраживања вршења истражне функције од стране јавног тужилаштва по ЗКП/2011 има за циљ да укаже на утврђено стање у садашњем тренутку, али и на ствари које би у будућности требало променити, посебно када је у питању нормативна основа која се тиче уређења јавнотужилачке организације, али и кривичног поступка, а чије измене би допринеле успешнијем вршењу истражне функције од стране јавног тужилаштва у будућности.

Description (srp)

Društvene nauke / social sciences Krivično pravo / criminal law Datum odbrane: 30.09.2022.

Description (eng)

Throughout the entire period of existence of this institution in the modern history of Yugoslavia and Serbia, the public or state prosecutor has performed an investigative function, and he does so at the present time. It is a function that is an important component of the functioning of the public prosecution service, without which it is not possible to perform other functions entrusted to the public prosecution by constitutional and legal solutions, especially the function of the accusation, which goes "hand in hand" with the investigative function. The historical overview and analysis of the development of the public prosecution clearly testify to the fact that the public prosecutor's office has performed an investigative function since its inception, sharing it to a greater or lesser extent with the court. A comparative legal review and analysis of the organization of the public prosecution service showed that the conditions for independent and even impartial performance of the investigative function by the public prosecutor's office significantly depend on the model according to which the public prosecution service is regulated from state to state. The review and analysis of the practices of the public prosecutor's office in proceedings for confiscation of proceeds from crime, international legal assistance and the application of special evidentiary actions indicate the overall breadth which the investigative function generates to the public prosecutor's office, as well as the polyvalence of conduct of the public prosecutor’s office in different types of proceedings, ie outside the regular criminal proceedings. Finally, the review and analysis of the investigative function through different stages of the criminal proceedings without a doubt leads to the conclusion that the public prosecutor has the right, but also the obligation, to perform the investigative function throughout the entire criminal proceedings, starting from the pre-investigation procedure to the stage of extraordinary legal remedy proceedings, if it occurs in the procedure. An overview and consideration of the psychological aspect of performing the investigative function of the public prosecutor are also given, which additionally underline all the complexity in the conduct of the public prosecutor’s office in performing the investigative function in criminal proceedings. The results of the research show that the holders of prosecutorial functions are currently aware of many aspects that are important for performing the investigative function, but also that there is a room for education and change of consciousness of the public prosecutors in certain segments of executing the investigative function. The entire work on the topic of research into the performance of the investigative function by the public prosecutor's office under the CPC/2011 aims to point out the current situation, but also things that could be changed in the future, especially when it comes to the normative framework that regulates organization of the public prosecutor's office, as well as criminal proceedings, and whose changes would contribute to a more successful performance of the investigative function by the public prosecutors in the future.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Kriminologija. Kriminalistika

Истражна функција, јавно тужилаштво, суд, Законик о кривичном поступку, непристрасност у вршењу, будуће измене.

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Kriminologija. Kriminalistika

Investigative function, Public prosecutor's office/Public Prosecution, Court, Criminal Procedure Code, Impartiality, Future changes.