Title (srp)

Утицај варирања срединских параметара на структуру популације обичне крастаче (Bufo bufo) : докторска дисертација

Author

Jovanović, Bogdan, 1989-, 75078409

Contributor

Crnobrnja-Isailović, Jelka, 1962-, 1807463
Cvetković, Dragana, 1961-, 12566631
Tomašević Kolarov, Nataša, 1973-, 10150247

Description (eng)

One population of common toads was monitored on the breeding grounds for five consecutive years (2011–2015). Individuals were counted, measured and samples of hind leg toe phalange were taken for age assessment by sкeletochronology. The main goal was to analyse the effects of some weather parameters on reproductive phenology of this population. Change of effective and census population size, sex ratio, age structure and body mass condition index (BMCI), as well as relations among female fecundity, age, and body size, were also analysed in adult part of this population over time. Female fecundity was calculated regarding body mass, derived by comparison with earlier study. The trend was found toward increase of average daily air temperature in period before start of the breeding season, but it didn’t have impact on change in temporal dynamics of the breeding season. Positive correlation was found between winters with more precipitation and reproductive population size. Effective population size and age structure significantly varied along years, but independently from variation of weather parameters. Weak negative correlation was found between warmer winters and BMCI. BMCI also varied significantly along years. Females were larger than males. Index of sexual dimorphism in body size varied along years. Assortative mating was not confirmed. Males recorded in amplexus were bigger than solitary males, but generally didn’t differ in BMCI. Heavier females also had higher projected fecundity, and it didn’t change with age. Significant fluctuations of structure and dynamics were recorded in this population, but more years of monitoring are required to check possible impact of variation of weather parameters.

Description (srp)

Популација обичне крастаче пoсматрана је у сезони размножавања током пет узастопних година. Одрасле јединке су пребројаване, мерене и узорковане ради одређивања старости (скелетохронологија). Главни циљ је био испитати утицај варирања одабраних метеоролошких параметара на фенологију размножавања популације и промене бројности, ефективне величине, односа полова, узрасне структуре и кондиционог индекса масе јединки унутар адултног дела популације. Проверена је и повезаност између фекундитета женки, њихове старости и величине тела. Фекундитет је претпостављен поређењем са ранијим истраживањима исте популације. Утврђен је тренд ка повећању просечне дневне температуре ваздуха у периоду пре почетка размножавања, али он није утицао на промену временске динамике сезоне парења. Утврђена је позитивна корелација између зима са више падавина и броја јединки које су учествовале у размножавању. Ефективна величина и узрасна структура популације значајно су се мењали током година, али независно од варирања метеоролошких параметара. Утврђена је слаба негативна корелација између топлијих зима и вредности кондиционог индекса јединки, који је такође значајно варирао током година. Адултних мужјака је било знатно више од адултних женки. Женке су биле веће од мужјака. Индекс полног диморфизма у величини тела је варирао између година. Асортативно укрштање није потврђено. Мужјаци у амплексусу су били крупнији од мужјака без женки, али нису имали већи кондициони индекс масе. Женке веће масе тела имале су већи претпостављени фекундитет, али се он није значајно мењао са старошћу. Утврђене су значајне флуктуације структуре и динамике анализиране популације, али је потребно више година посматрања да би се утврдио могући утицај варирања метеоролошких параметара.

Description (srp)

Биологија - Еволуциона биологија / Biology- Еvolutionary biology Datum odbrane: 01.07.2021.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Zoologija

Bufo bufo, средински чиниоци, фенологија, величина популације, односполова, узрасна структура, полни диморфизам, начини укрштања, кондициони индекс,фекундитет

597.841:591.54(043.3)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Zoologija

Bufo bufo, weather parameters, reproductive phenology, adult population size, sexratio, age structure, sexual size dimorphism, assortative mating, body mass condition index,female fecundity