Title (srp)

Отворени простори као чиниоци квалитета боравка у здравственим комплексима: докторска дисертација

Author

Marić, Jelena, 1989-, 19655527

Contributor

Đokić, Vladan, 1963-, 13461351
Đukanović, Zoran, 1962-, 25561191
Živković, Jelena, 1967-, 13464167
Mitrović, Biserka, 1963-, 26885223
Dinčić, Dragan, 1963-, 21773671

Description (eng)

The thesis deals with the research of open spaces within healthcare facilities, namely the analysis of the impact these spaces have on the quality of stay in healthcare complexes, for all categories of users. The initial problem that triggered the research is the marginalized status of these spaces in science and in practice. The focus of this research is on the spatial characteristics of the quality of residence. Three proposed hypothesis claim that open spaces contribute to the quality of the stay in healthcare facility by positively affecting both physical and mental well-being of users, and that the quality of the stay in healthcare facility depends on open spaces within. For the purpose of the research, a multiple case study method was selected including three facilities of secondary and tertiary health care, on the territory of Belgrade. The research process itself is conducted with a combination of theoretical and empirical approaches. The combination of quantitative and qualitative research methods was used, while the focus was on survey and interview methodology. The results of this particular research confirmed all the aforementioned hypotheses, pointed out the importance of open spaces for healthcare users, and established relations between spatial characteristics of open space and quality of stay in healthcare facilities. The main contribution of this research is to expand knowledge in the field of health and open spaces, as well as urban design, landscape architecture and environmental psychology. The practical contribution of the paper is to develop a set of design recommendations for open healthcare spaces in order to improve the overall quality of stay in health care complexes.

Description (srp)

Теза се бави истраживањем отворених простора у оквиру здравствених комплекса, тачније анализом утицаја отворених простора на квалитет боравка свих категорија корисника у здравственим комплексима. Иницијални проблем који је покренуо истраживање јесте маргинализован статус ових простора у науци и пракси, а фокус рада је на просторним карактерстикама квалитета боравка. Три претпоставке у раду базиране су на детерминисању чиниоца квалитета боравка у здравственим комплексима. Ове претпоставке тврде да отворени простори здравства доприносе квалитету боравка, тако што позитивно утичу на психо-физичко стање корисника, као и да квалитет боравка у здравственим комплексима зависи од отворених простора. За потребе истраживања одабрана је метода студије вишеструког случаја, која се примењује на три комплекса секундарне и терцијарне здравствене заштите на територији Београда. Сам истраживачки поступак се врши комбинацијом теоријског и емпиријског приступа, тачније комбинацијом квантитативних и квалитативних метода истраживања, са фокусом на методе анкете и интервјуа. Резултати истраживања потврдили су све постављене хипотезе, указали на значај отворених простора здравства за све категорије корисника, и успоставили релације између просторних карактеристика, динамике и начина коришћења отворених простора и квалитета боравка у здравственим комплексима. Овај рад доприноси теоријама урбаног дизајна и пејзажне архитектуре, као и теоријама психологије окружења и сродним концептима. Практични допринос рада представља формирање скупа препорука за уређење и обликовање отворених простора здравства у циљу побољшања квалитета боравка у здравственим комплексима.

Description (srp)

Архитектура и урбанизам - Урбанистичко планирање / Architecture and urbanism - Urban planning Datum odbrane: 29.09.2020.

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

open spaces of health, quality of time spent, health complexes, urban design, openspaces, Environmental Psychology

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Inženjerstvo. Tehnika uopšte (34) -- Arhitektura i urbanizam (3407) -- Urbanizam. Prostorno planiranje (340704) -- Prostorno planiranje. Regionalno planiranje (340804B)

Identifiers