Title (srp)

Културни и креативни кластери у функцији урбане обнове малих општина, на примеру општине Голубац

Author

Tomić, Vesna V., 1964-, 31500135

Contributor

Đukić, Aleksandra, 1964-, 13463911
Maruna, Marija, 1968-, 5881703
Filipović, Dejan, 1968-, 13523303

Description (eng)

The doctoral dissertation treats issues of implementation of cultural and creative policies, and possibilities for such policies to be the base of urban regeneration of small municipalities. Urban-economic development policies of towns and settlements based on culture and creativity have become widely accepted, but they are frequently uncritically implemented. These policies may be recognized in concepts of cultural, creative city, cultural and creative industries, cultural and creative clusters, and cultural and creative tourism. They are usually connected to larger towns, but also increasingly occur in development of smaller towns and settlements; as smaller towns and settlements do not have usual cultural and creative policy resources, researches point to the fact that in such cases eligible models are based on development of tourism, based on local features, and a specific, “niche” offer. The starting assumption is that cultural and creative policies, based on the concept of clusters, may be the base of urban regeneration of smaller settlements. This is especially important in the context of Serbia, demographic and economic issues of small settlements and deliberation of implementation of such policies in urban regeneration. The second assumption is that methods and models of cultural and creative policies may be connected to spatial, cultural, and social characteristics, as well as characteristics of human resources, and that based on these it is possible to define the policy which corresponds to local conditions. In this context, the municipality of Golubac was selected as a representative example, due to the characteristics of the municipality and the projects which have been or are being implemented in it. The research was conducted by application of several scientific methods, applied in the area of town planning. The general scientific method employed was analyticalsynthetic, with critical content analysis, logical arguments, deductive method, and case study method. The first part of the research comprises an overview of theoretical analyses of cultural and creative policies, from their emergence, definitions, application of terms, the accompanying phenomenon of town development and related concepts; it comprises positive and negative results of their implementation; various examples from practice; theories and scientific discussions, which altogether point to their complexity and the need for a different approach. Based on the research of the theoretical base conducted, classification of methods and models of cultural and creative policies was defined with the aim to serve as a base for further analytical apparatus of this research.

Description (srp)

Докторска дисертација се бави проблемима примене кулутурних и креативних политика и могућностима да ове политике буду основ урбане обнове малих општина. Политике урбо-економског развоја градова и насеља, заснованог на култури и креативности су постале широко прихваћене, али се често некритички примењују. Ове политике препознајемо у концептима културних, креативних градова, културних и креативних индустрија, културних и креативних кластера и културног и креативног туризма. Уобичајно се повезују са великим градовима, али су све заступљеније у развоју мањих градова и насеља; како мањи градови и насеља немају уобичајне ресурсе културних и креативних политика, истраживања упућују да су у овим случајевима погодни модели усмерени на развој туризма, заснованог на локалним одликама и специфичној, „ниша“ понуди. Полазна претпоставка је да културне и креативне политике, засноване на концепту кластера, могу да буду основ урбане обнове мањих насеља. Ово је посебно битно у контексту Србије, демографских и економских проблема малих насеља и разматрања могућности примене ових политика у урбаној обнови. Друга претпоставка је да се методе и модели културних и креативних политика могу повезати са просторним, културолошким, социјалним одликама и одликама људског ресурса и да се на основу тога може дефинисати политика која одговара локалним условима. У овом контексту, као репрезентативни пример изабрана је општина Голубац, због одлика општине и пројеката који су се реализовали или је у току њихова реализација. Истраживање је спроведено применом неколико научних метода, које се примењују у области урбанизма. Општи научни метод је аналитичко-синтетички, критичке анализе садржаја, логичке аргументације, дедуктивни метод и метод студије случаја. Први део истраживања је обухватио увид у теоријска разматрања културних и креативних политика, од њиховог настанка, дефиниција, примене појмова, феномена развоја градова који их прате и сродних концепта; приказани су позитивни и негативни резултати њихове примене; различити примери из праксе;ii теорије и научне дискусије, што је све заједно указало на њихову сложеност и потребу другачијег приступа. По основу спроведеног истраживања теоријске основе, дефинисана је класификација метода и модела културних и креативних политика, са циљем да буду основа даљег аналитичког апарата овог истраживања.

Description (srp)

Архитектура и урбанизам - Урбанизам и просторно планирање / Technical science- Architecture and urbanism Datum odbrane: 30.09.2019. null

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - Share Alike 2.0 Austria License.

CC BY-NC-SA 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/at/