Title (srp)

Савремене методе масене спектометрије у аналитици психоактивних супстанци у судској токсикологији

Author

Лукић Р. Вера, Лукић Р. Вера

Contributor

Мицић, Ружица

Description (eng)

Mass spectrometry as an analytical technique has advanced extremelyrapidly. New instruments with extraordinary characteristics have appeared on the market.Atmospheric ion sources have been developed, existing mass analyzers have beenimproved, and new hybrid instruments have been combined, the characteristics of whichhave raised mass spectrometry to an exceptional position by the analytical method. At thesame time, newly designed psychoactive molecules are appearing on the drug market,which, together with new technologies, have influenced the work of toxicologicallaboratories. In the analysis of psychoactive substances, mass spectrometry is consideredthe method of choice. In this thesis modern instrumental techniques were used: GC-MS,GC-MS/MS, LC-MS/MS and LC-QTOF/MS in order to identify psychoactive substancesin samples of importance in the field of forensic toxicology. Analytical parameters intandem mass spectrometry were optimized; precursor ions, product ions, colision energyand reactions for monitoring analytes were selected, for the chosen psychoactivesubstances, so-called classic (morphine, codeine, 6-monoacetylmorphine) and newlydesigned drugs (from the group of synthetic cannabinoids, opioids, cathinone,phenethylamine, piperazine and аrylcyclohexylamines) in order to identify them. Criteriafor the identification of psychoactive substances by mass spectrometry were alsoconsidered. The set methods for the identification of psychoactive substances were appliedto real samples in forensic toxicology

Description (srp)

Масена спекторметрија је као аналитичка техника изузетно брзонапредовала. На тржишту су се појавили нови инструменти са изванреднимкарактеристикама. Развијени су јонски извори на атмосферском притиску, усавршенипостојећи масени анализатори а њиховом комбинацијом направљени нови хибридниинструменти чије су карактеристике подигле масену спектрометрију на изузетнупозицију међу аналитичким методама. Истовремено се на тржишту дрога појављујуноводизајнирани психоактивни молекули који су заједно са новим технологијамаутицали на рад токсиколошких лабораторија. У аналитици психоактивних супстанцимасена спектрометрија се сматра методом избора.У раду су коришћене савремене инструменталне технике: GC-MS, GC-MS/MS,LC-MS/MS и LC-QTOF/MS у циљу идентификације психоактивних супстанци уузоцима од значаја у области судске токсикологије. Оптимизовани су аналитичкипараметари у тандем масеној спектрометрији; одабирани су прекусор јони, продуктјони, колизионе енергије селектоване су реакције за праћење аналита за одабранепсихоактивне супстанце тзв. класичне (морфин, кодеин, 6-моноацетилморфин) иноводизајниране дроге (из групе синтетичких канабиноида, опиоида, катинона,фенетиламина, пиперазина и арилициклохексиламина) у циљу њиховеидентификације. Разматрани су и критеријуми за идентификацију психоактивнихсупстанци методама масене спекрометрије. Постављене методе за идентификацијупсихоактивних супстанци примењене су на реалним узорцима у судскојтоксикологији

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode