Title (srp)

Типологија и валоризација грађевинске стуктуре стамбених зграда Београда са становишта комфора становања: докторска дисертација

Author

Đukanović, Ljiljana S.

Contributor

Jovanović-Popović, Milica.
Radivojević, Ana.
Roter-Blagojević, Mirjana.
Šumarac-Pavlović, Dragana.

Description (eng)

The survey of characteristics of residential buildings of Belgrade represents a pre-requisite for a comprehensive assessment of the state of the domestic housing stock, its qualities or flaws, and the basis for the conclusion of what we actually have and what are the further courses of action. The subject of this dissertation is to explore the building structures of residential buildings of Belgrade and their further evaluation from the standpoint of comfort or residence. The study was focused on everything that in a material sense makes a building structure (construction, elements of building envelope, partition elements and finalization) and their impact on achieving requirements of comfort. Taking into account that the timelines in which the Belgrade housing stock was produced is set in the range of 150 years, typical time periods were established in relation to building achievements relevant for the given time. This approach was aimed at structuring extensive professional material and typological positioning of what constitutes a representative sample. Within the observed period, typical structures were identified and systematized, characteristics in building were observed and building regulations were investigated, which served as the basis for the formation of representative models and their structure. On such established models, analysis of quality of living comfort was conducted, including: thermal, acoustic, and visual comfort, as well as indoor air quality. The next step in the research is the definition of relevant parameters of each individual comfort and the formation of the methodology that will be used for testing of established models of housing construction. The fact that every aspect of the comfort is subject of a unique specialization or profession caused different methodological procedures and a multidisciplinary research...

Description (srp)

Истраживање карактеристика стамбених зграда Београда представља предуслов за целовито сагледавање стања домаћег стамбеног фонда, његових квалитета или недостатака и основу за закључивање чиме заиста располажемо и какви су даљи правци деловања. Предмет докторске дисертације је истраживање грађевинске структуре стамбених објеката у Београду и њихово вредновање са становишта комфора у становању. Испитивање је фокусирано на све оно што у материјалном смислу чини склоп објекта: конструкција, елементи омотача, елементи преграђивања и финализација и на њихов утицај на остваривање услова комфора. Узимајући у обзир да су временске одреднице у којима је настајао стамбени фонд Београда постављене у распону од 150 година, издвојени су карактеристични временски периоди који представљају репрезентативне целине грађевинских достигнућа. Овакав приступ имао је за циљ структуирање обимне стручне грађе и типолошко издвајање онога што чини репрезентативни узорак. У оквиру посматраног периода идентификовани су типични склопови и извршена је систематизација, уочене су карактеристике у грађењу и истражена грађевинска регулатива, што је послужило као основа за формирање структуре репрезентативних модела, на којима је спроведена анализа квалитета стамбеног комфора који подразумевају: топлотни, акустички, ваздушни и светлосни комфор. Следећи корак у истраживању представљало је дефинисање параметара сваког појединачног комфора и формирање методологије којом ће се вршити испитивање установљених модела стамбене изградње. С обзиром да се сваким појединачним комфором баве посебне специјализације, или чак посебне струке, комплексност материје која је требала бити анализирана утолико је била сложенија, што је захтевало различите методолошке поступке и мултидисциплинарност у истраживачком раду...

Description (srp)

Архитектура и урбанизам-Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда / Architecture and Urbanism-Architectural Construction, Materials and Building Physics Datum odbrane: 7. 07. 2015.

Object languages

Serbian

Date

2015

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

housing stock, building structure of residential buildings, living comfort

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Inženjerstvo. Tehnika uopšte (34) -- Arhitektura i urbanizam (3407) -- Stambena arhitektura (340713)