Title (srp)

Насеља и становништво "Земље" Моравице : (XIV - средина XVI века) : Doktorska disertacija

Author

Bulić, Dejan M.

Contributor

Mišić, Siniša
Mrgić, Jelena
Radičević, Dejan
Manojlović Nikolić, Vesna

Description (eng)

Two factors affected on the separation of "Zemlje Moravice” as distinct entity: the existence of pro rata principality of Nemanja’s older brother Stracimir in this area, and, in particular, the establishment of Episcopy of Moravice, which held the jurisdiction above this region. “Zemlje Moravice” included wide area in the southwestern part of Serbia. In the presented natural-geographical stage, the events are displayed in chronological sequence. The changeover of the way of life in late antiquity and Early Byzantine times is manifested with construction of numerous fortifications. So far, thanks to archaeological research and ground survey, 17 Early Byzantine fortifications is noted. Two fortifications near Kosjerić, Zlostup and Paramun, assigned in literature as medieval, are now determined as fortifications from Early Byzantine epoch. Moravice came under Turkish rule not after 1458 when they were registred among Turkish territorial-administrative units as “vilayet”. After Turkish conquest, the “Zemlje Moravice” are found within the Sanjak of Smederevo, divided into several nahiyes and kadiluks, while their southern part entered the Bosnian Sanjak. In accordance with the structure set up in work study the aim of research was to clearly define the boundaries of “Zemlje Moravice”, their eventual župas (parish), and than the nahiyes (districts). The basic division of the economy is the city economy, rural economy and mining. Rural craftsmen based their activities on their own raw materials of plant and animal origin and in most cases that satisfied their own needs. The craftsmen are represented in Turkish censuses analyzed in this work - occupation was entered in addition to the names of each householder. In Sanjak of Smederevo, hence in “Zemlje Moravice” lukno was used as measuring unit for grain, and it contained 4 or 6 Jedrene mericas (92.36 kg or 138.54 kg), in order to increase its size to 7 or 8 Istanbul mericas (179.592 kg or 205.248 kg) after 1536...

Description (srp)

На издвајање „Земље Моравице“ као посебне целине утицала су два чиниоца: први, постојање на том простору удеоне кнежевине Немањиног старијег брата Страцимира, и, посебно, оснивање Моравичке епископије, под чијом јурисдикцијом се налазило ово подручје. Земље Моравице обухватале су знатно пространство у југозападном делу Србије. На представљеној природно-географској позорници, догађаји су приказани у хронолошком низу. Промена начина живота у касној антици и раној византији, манифестује се изградњом великог броја утврђења. До сада је захваљујући археолошким истраживањем и рекогносцирањем терена констатовано 17 рановизантијских утврђења. За два утврђења код Косјерића, Злоступ и Парамун, у литератури третирана као средњевековна, утврђено је да припадају рановизантијској епохи. Моравице су доспеле под турску власт до 1458. године када су уписане међу турским територијално-управним јединицама као „вилајет. Након турских освајања земље Моравице су се нашле у оквиру Смедеревског санџака, подељене на више нахија и кадилука, док је јужним делом, област улазила у Босански санџак. У складу са постављеном структуром рада циљ је био да се јасно дефинишу границе земље Моравице, њене евентуалне жупе, а касније и нахије. Основна подела привреде је на градску привреду, сеоску привреду и рударство. Сеоске занатлије су своју делатност темељиле на сопственим сировинама биљног и животињског порекла и у највећем броју случајева задовољавали су сопствене потребе. О постојању занатлија сазнајемо у анализираним пописима, када је поред имена појединог домаћина уписано и занимање. У Смедеревском санџаку, самим тим и у Моравицама, као обрачунска мера за житарице користило се лукно, које је садржало 4 или 6 једренских мерица (92,36 кг или 138,54 кг), да би се његова величина повећала на 7 или 8 истанбулских мерица (179,592 кг или 205,248 кг), тек након 1536. године....

Description (srp)

Историја - национална историја средњег века и историјска географија / History - national medieval history and historical geography

Object languages

Serbian

Date

2014

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Istorija srednjeg veka

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Istorija srednjeg veka