Title (srp)

Утицај генотипа и густине усева на морфолошке особине и принос кукуруза : докторска дисертација

Author

Marić, Vladimir V., 1972-

Contributor

Glamočlija, Đorđe, 1949-
Momirović, Nebojša, 1963-
Đukanović, Lana
Popović, Vera
Jovanović, Života

Description (eng)

In the two-year period (2011-2012) performed studies on the effects of hybrids of different length of vegetation period (FAO group 400 - ZP 434, NS 4030 , Kitty ; FAO group 500 - ZP 505, NS 5043 , Lucе; FAO group 600 - ZP 684 , NS 6010, Kermess) and plant density (75,188, 71,429 and 68,027 plants per hectare - FAO 400; 68,027 , 64,935 and 62,112 plants per hectare - FAO 500 ; 62,112 , 59,524 and 57,143 plants per hectare - FAO 600) on morphological characteristics, yield components and grain yield. The highest yield on chernozem soil type, on average, were hybrids ZP 684 ( 9,823 kg ha-1) , NS 5043 ( 9,810 kg ha-1) and hybrid Luce ( 9,717 kg ha-1 ), while the soil type humogley highest yield, on average, had by NS 5043 (8,590 kg ha-1), ZP 505 ( 8,515 kg ha-1) , NS 6010 ( 8,501 kg ha-1) and hybrid Luce ( 8,405 kg ha-1). Grain yield increased with increasing densities of 1.8 to 8.2% of the soil type of black soil, while the soil type chernozem grain yield increased by 1.7 % to 5.9%. Studies have shown that the components of corn yield and morphological characteristics dependent on the genotype or the length of the growing season hybrids, then soil types and densities. The soil type chernozem, the average yield was increased by 1,320 kg ha-1 or 15.9% compared to the marsh soil. Increasing FAO hybrids, plant height at tasseling stage was increased by 6.8 to 9.1 %, the soil type black soil, while the soil type chernozem height increased 7.1% to 11.2%. With increasing densities, and increased the height of the tree in the tasseling stage by 1.4 % to 2.3% in the maturity group. The same results were obtained by measuring the height of plants at the stage of wax ripeness. Increasing FAO hybrids surveyed sample mass was increased by 15.8 % to 23.7%, and the site type black soil, while the soil type chernozem height increased 21.6 % to 32.9%. With increasing densities, and increased piston mass by 11.5 % to 19.8% in the maturity group. Of all the hybrids, the maximum mass sample was produced by NS 6010 (252.1 g) at intermediate densities (59 524 plants per ha) on soil type black soil, while the soil type chernozem heaviest had piston ZP 684 (292,0 g) at the highest densities (62,112 plants per ha).

Description (srp)

У двогодишњем периоду (2011-2012. године) изведена су истраживања утицаја хибрида различите дужине вегетационог периода (FAO grupa 400 - ZP 434, NS 4030, Kitty; FAO grupa 500 - ZP 505, NS 5043, Luce; FAO grupa 600 - ZP 684, NS 6010, Kermess) и густине усева (75.188, 71.429 и 68.027 биљака по хектару - FАО 400; 68.027, 64.935 и 62.112 биљака по хектару - FАО 500; 62.112, 59.524 и 57.143 биљака по хектару - FАО 600) на морфолошке особине, компоненте приноса и принос зрна. Највећи принос зрна на земљишту тип чернозем, у просеку имали су хибриди ZP 684 (9.823 kg ha-1), NS 5043 (9.810 kg ha-1) и хибрид Luce (9.717 kg ha-1), док су на земљишту тип ритска црница највећи принос, у просеку, имали је хибриди NS 5043 (8.590 kg ha-1), ZP 505 (8.515 kg ha- 1), NS 6010 (8.501 kg ha-1) и хибрид Luce (8.405 kg ha-1). Принос зрна кукуруза повећавао се са повећањем густине сетве за 1,8% до 8,2% на земљишту тип ритска црница, док се на земљишту тип чернозем принос зрна повећавао за 1,7% до 5,9%. Истраживања су показала да су и морфолошке особине, као и компоненте приноса кукуруза, зависиле од генотипа, односно дужине вегетационог периода хибрида, затим типа земљишта и густине сетве. Повећањем ФАО групе зрења хибрида, висина биљке у фази метличења се повећавала за 6,8% до 9,1%, на земљишту тип ритска црница, док се на земљишту тип чернозем висина повећавала 7,1% до 11,2%. Са повећањем густине сетве, повећавала се и висина стабла у фази метличења за 1,4% до 2,3% у оквиру групе зрења. Исти резултати добијени су мерењем висине биљака у фази воштане зрелости. Повећањем ФАО групе зрења хибрида, обухваћених истраживањима, маса клипа се повећавала за 15,8% до 23,7%, на земљишту тип ритска црница, док се на земљишту тип чернозем висина повећавала 21,6% до 32,9%. Са повећањем густине сетве, повећавала се и маса клипа за 11,5% до 19,8% у оквиру групе зрења. Од свих испитиваних хибрида, највећу масу клипа имао је хибрид NS 6010 (252,1 g) при средњој густини сетве (59.524 биљака по ха) на земљишту тип ритска црница, док је на земљишту тип чернозем највећу масу клипа имао хибрид ZP 684 (292,0 g) при највећој густини сетве (62.112 биљака по ха).

Description (srp)

Пољопривреда / Agronomy Датум одбране : 03.02.2014

Object languages

Serbian

Date

2013

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Žita

хибрид, кукуруз, густина сетве, тип земљишта, принос, морфолошкекарактеристике

631.53.04:633.15(043.3)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Žita

hybrid corn, planting density, soil type, yield, morphological caracteristics