Title (srp)

Реформа јавне управе и локална самоуправа у Србији : докторска дисертација

Author

Cvijović, Milija Ž. 1980-

Contributor

Milenković, Dejan, 1970-
Đorđević, Snežana, 1960-
Damjanović, Mijat, 1941-

Description (eng)

The field of public administration and local government as its important segment has been under the strong influence of the reform process which included the modern world and welfare state in the early eighties of the last century. Local and national leaders of the countries of European Union and The United States of America have taken steps to improve services for citizens by using innovative solutions in private business and scientific fields. They were also supported by strong development of technology (current era of computers). From a scientific point of view, in practice, they started to apply a fifty year old point of view that administration is considered to be a public service for effective providing of services for citizens. Therefore, under the influence of the new public management, public administration and local government are not considered to be important segments of the state for applying law and decisions any more, but as a service for citizens. The most important question for the national and local authorities has been the question of solving many problems and demands of citizens. They should have found a mechanism to articulate all the interests and aspirations of citizens, as well as private and non – governmental sector. The solution has been found in public policy based on scientific field. Public policy and its various sectors contribute to the creation of new values which are expressed through various documents (laws, strategies, programs, decisions) that are prepared, adopted and applied with the constant participation of all three sectors, which is an important moment for meeting the needs of citizens. Cooperation between various actors contributes to high – quality realization of sectoral public policy in practice, with its constant correction, clear evaluation of priorities, evaluation of various factors, and primarily measuring the effects of implemented policy. This is, probably, the most important aspect of public policy because it enables citizens to take responsibility for improving the quality of their life, with the authorities as partners in this. Legal basis of the reform process at the local level is expressed through the European Charter of Local Self-Government which sublimates in itself the basic principle of subsidiarity, as well as decentralized processes that run not only the majority of the European countries, but the EU itself. It`s very important to carry out all types of decentralization so that the local authorities could provide high quality local-public services, but also, developed political culture and tradition are important factors for the development of local democracy...

Description (srp)

Област јавне управе и локалне самоуправе, као њеног значајног сегмента, била је под снажним утицајем реформских процеса који су обухватили савремени свет и државу благостања почетком 80-их година прошлог века. Користећи нова иновативна решења у приватном бизнису и научним областима, уз снажан развој технике и технологије (данашња компјутерска ера), локални и национални лидери у земљама ЕУ и САД су предузели даље кораке у унапређивању услуга према грађанима. Са научног аспекта гледано, у практичном смислу почело је да се примењује становиште старије више од пола века, а то је да се управа схватала као јавне службе и сервис грађанима у којима се ефикасније и ефективније пружају услуге. Дакле, под утицајем новог јавног менаџмента, јавна управа, а са њом и локална самоуправа, се више не схватају као битни сегменти државе чија је основна улога да спроводе закон и одлуке, већ да постану сервис грађанима. Како и на који начин решавати нагомилане проблеме и велике захтеве грађана, питање је које је постало главна преокупација националних и локалних власти. Морао је се пронаћи механизам како артикулисати све интересе и тежње грађана, приватног и невладиног сектора, а решење је пронађено кроз јавне политике чије утемељене лежи у научној сфери. Јавне политике и њени различити сектори доприносе стварању нових вредности који свој израз добијају кроз различите документе (законе, стратегије, програме, одлуке) који се израђују, усвајају и примењују уз константну партиципацију сва три сектора, што је важан моменат за задовољење потреба грађана. Изграђивање партнерских односа између различитих актера доприноси томе да се одређена секторска јавна политика што квалитетније реализује у пракси, уз сталне корекције истих, јасно вредновање приоритета, вредновања разноврсних чинилаца, и пре свега, мерења ефеката реализоване политике. То је вероватно најважнији аспект јавних политика јер омогућавају грађанима да преузму одоговорност за побољшање квалитета својих живота, при чему у властима имају партнере за то. Правни основ у овим реформским процесима на локалном нивоу изражен је кроз Европску повељу о локалној самоуправи која у себи сублимира основни принцип субсидијарности, као и децентрализационе процесе на којима данас почивају не само већина европских земаља, него и сама Европска унија. Да би локалне власти могле да пружају што квалитетније јавно-локалне услуге важно је да се спроведу сви типови децентрализације, али и да постоји развијена политичка култура и традиција који су битни фактори за развој локалне демократије...

Description (srp)

Систем локалне самоуправе - Локална самоуправа у Србији / System of local self-government - Local self-government in Serbia Датум одбране: 13.5.2014.

Object languages

Serbian

Date

2013

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Političke nauke

public administration, local self-government, public services, model of local electoral system, model of local self-government organization, municipality (city) administration, local finances, sectoral local public policy

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Političke nauke

јавна управа, локална самоуправа, јавне услуге, модел изборног система, модел организације локалне власти, општинска (градска) управа, локалне финансије, сектори јавних политика