Title (srp)

Архитектонска критичка пракса : теоријски модели : докторска дисертација

Author

Milinković, Marija, 1973-

Contributor

Blagojević, Ljiljana.
Mitrović, Vladimir.
Mako, Vladimir.
Šuvaković, Miodrag.
Бојанић, Петар.

Description (srp)

Тема овог истраживања је методолошки концепт архитектонске критичке праксе, његова теоријска поставка и истраживање кроз студију критичког дискурса модерне архитектуре у југословенском културном простору. Његов основни циљ је да се модерна архитектура у Југославији сагледа у теоријском контексту критичког мишљења и да се одреде и научно објасне њене карактеристике и посебности. У ширем смислу, циљ овог рада је стицање научних сазанања о могућностима и принципима успостављања критичког дискурса у савременој архитектонској теорији и пракси. У првом делу истраживања постављен је теоријски оквир рада, анализирани су референтни концепти архитектонске теорије и критичке теорије, и проблем истраживања је ситуиран у просторно-временском контексту. Други део дисертације је конципиран као историјско-интерпретативно истраживање које се састоји из четири студије случаја у којима се претходно постављене тезе испитују у конкретним историјским условима и, на основу резултата истраживања, конструишу теоријски модели архитектонске критичке праксе. Теоријски оквир је постављен кроз испитивање и систематизацију кључних појмова: критика, критичка теорија, критичка архитектура, пракса, теоријска пракса и архитектонска критичка пракса. Хипотезе постављене у појмовнику се даље проверавају кроз критичку анализу референтних текстова из области архитектонске теорије, естетике, филозофије и друштвене теорије, међу којима се, као главна теоријска упоришта издвајају радови Манфреда Тафурија (Manfredo Tafuri) и Теодора Адорна (Theodor Adorno).

Description (srp)

Архитектура и урбанизам - Историја и теорија архитектуре и урбанизма / Architecture and Urbanism - History and Theory of Architecture and Urban Planning Датум одбране: 19. 02. 2013.

Object languages

Serbian

Date

2012

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

critique, practice, critical theory, critical architecture, architectural critical practice, Nikola Dobrović, Ernest Weissmann, Vjenceslav Richter, Milan Zloković

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Inženjerstvo. Tehnika uopšte (34) -- Arhitektura i urbanizam (3407) -- Teorija arhitekture (340707)

Identifiers