Title (srp)

Razvoj integrisanog procesa upravljanja operativnim radom i održavanjem pomoćne mehanizacije na površinskom kopu uglja sa podrškom informaciono komunikacionih tehnologija : doktorska disertacija

Author

Mirković, Sveta D.

Contributor

Ivanović, Gradimir, 1947-
Klarin, Milivoj, 1943-
Spasojević-Brkić, Vesna, 1971-

Description (srp)

Polazeći od potreba savremenog menadžmenta za unapređenjem poslovanja preduzeća u uslovima dinamičnih promena tržišta, naučni cilj disertacije definisan je kao razvoj integrisanog modela informacionog sistema (IS) i procesne strukture preduzeća za realizaciju usluge pomoćnih radova mašinama pomoćne (rudarske) mehanizacije u proiizvodnji uglja na površinskom kopu, s obzirom na sve veću zavisnost ovih usluga od informacionih i komunikacionih tehnologija. Istraživanjem koje je usmereno na vezu i interakciju između IS i procesne strukture sektora/pogona pomoćne mehanizacije (PM) preduzeća, dobijen je Integrisani model (IM) koji obuhvata definisanje kako osnova i okvira razvoja IM, tako i IM pristupa integraciji poslovnog procesa i podrške informacionog sistema. Objektna analiza identifikovanih glavnih procesa PM preduzeća i funkcionalnih veza poslovnih procesa i informacionih sistema, rezultirala je definisanjem opšteg konceptualnog modela IS PM preduzeća i logičke arhitekture IS. Na osnovu Procesnog modela, IS modela i zahteva sistema upravljanja kvalitetom (Quality Management System-QMS) definisan je sopstveni pristup integraciji poslovnog procesa i informacionog sistema (IM pristup), logički IM model, sa definisanim elementima: poslovni proces PPi, informacioni sistem ISi, poslovni cilj PCi (kao ulaz u proces i kao izlaz iz procesa - realizovan poslovni cilj), kao i povratna sprega kojom se vrši unapređenje poslovnog procesa i istovremeno usklađivanje IS sa promenom. Proširenjem IM modela za PM preduzeća uvodi se Integrisani model preduzeća (IMP). Uvođenjem IM u poslovno okruženje u praksi definisane su faze Planiranja, Projektovanja i Implementacije kroz koje se PP i IS istovremeno i sinhronizovano razvijaju i uvode. Sprovedena eksperimentalna istraživanja u PM preduzeća poslužili su proveri IM. Prikazani su izabrani IM za Usluge pomoćni radovi i Tehničko održavanje mašina pomoćne mehanizacije - ključni za upravljanje PM preduzeća. Usluge se ne mogu skladištiti i zato je za PM preduzeća jedan od kritičnih faktora uspeha visok stepen raspoloživosti i gotovosti parka mašina. Primena implementiranog IM u operativnom radu u PM preduzeća potvrdila je njegovu upravljačku vrednost, kao alatka koja menadžmentu uspešno obezbeđuje podatke i informacije o indikatorima ključnih performansi poslovnih procesa za donošenje poslovnih odluka u realnom vremenu.

Description (srp)

Mašinstvo / Mechanical engeneering Datum odbrane: 15. 06. 2012.

Description (eng)

Based on the needs of modern management to improve business operations in terms of dynamic market changes, the scientific goal of the dissertation is defined as the development of an integrated information system (IS) model and enterprise process structure for the implementation of services of additional operations by machinery of auxiliary (mining) machinery in coal production of surface mines, given the increasing dependence of these services on information and communication technologies. By the study, which is focused on the relationship and interaction between IS and process structure of the company’s sector/plant of auxiliary machinery (AM), an integrated model (IM) was obtained, which includes the definition as a basis and framework of the IM development and IM approach to the integration of business processes and information systems. The object analysis of identified main company’s AM and functional relationships of business processes and information systems has resulted in defining a general conceptual model of IS of company’s AM and logical IS architecture. Based on the process model, the IS model, and requirements of a quality management system (QMS), an own approach to the integration of business processes and information systems (IM access), the logic IM model, with defined elements is defined: PPi business process, ISi information system, PCi business objective (as input into the process and output from the process - realized business objective), as well as the feedback which is an improvement of the business processes and simultaneous IS alignment with the change. By expanding the IM model for company’s AM, the integrated enterprise model (IEM) is being introduced. By introducing IM into the business environment in practice, the Planning, Design and Implementation phases are defined, through which the PP and IS are simultaneously and synchronized developed and introduced. The conducted experimental researches within the AM of the company served as an IM check. Selected IM for Services of additional operations and Technical maintenance of machinery of auxiliary are presented – essential for the management of company’s AM. The services cannot be stored and therefore the high availability and readiness of the machine park is one of the critical success factors for the company’s AM. The application of the implemented IM within the operational work of the company’s AM has confirmed its managing value, as a tool which successfully provides data and information to the management on key performance indicators of business processes for real time business decision making.

Object languages

Serbian

Date

2012

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 2.0 AT - Creative Commons Attribution 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Transportni uređaji. Mašine za zemljane radove

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Rudarsko mašinstvo

Poslovni procesi, informacioni sistemi, integrisani model, integrisani model preduzeća,procesno orijentisano preduzeće, ISO 9000:2000, pomoćna mehanizacija (PM) preduzeća,mašine pomoćne mehanizacije, usluge, poslovni cilj.

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Transportni uređaji. Mašine za zemljane radove

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Rudarsko mašinstvo

Business processes, information systems, integrated model, integrated enterprisemodel, process-oriented enterprise, ISO 9000:2000, company’s auxiliary machinery(AM), AM machineries, services, business goal.