Title (srp)

Елементи традиционалног и модерног у делу Јелене Димитријевић : докторска дисертација

Author

Stjelja, Ana 1982-

Contributor

Lompar, Milo, 1962-
Marinković, Mirjana, 1965-
Rosić-Ilić, Tatjana

Description (srp)

Рад даје целовит приказ стваралаштва српске књижевнице Јелене Ј. Димитријевић. У сваком од поглавља остварене су главне замисли истраживања, које се првенствено односи на поетско и прозно дело ове књижевнице. Водећи рачуна о хронолошком аспекту, рад даје и критичку оцену појединачних дела, стављајући их у културно-историјски контекст. У уводу рада дата је потпуна биографија Јелене Ј. Димитријевић која обједињује све значајне податке везане за њен лик и дело. Такође, дат је и кратак осврт на културно- историјски амбијент који је владао с краја 19. и почетком 20. века, чиме се осветљава друштвена и културна слика овог периода српске историје. Песничком стваралаштву Јелене Ј. Димитријевић посвећено је поглавље Поетски свет Јелене Ј. Димитријевић, при чему је дат посебан осврт на српску романтичарску поезију и оријентално наслеђе у српској културној и књижевној традицији. Прозном стваралаштву посвећено је поглавље Прозни свет Јелене Ј. Димитријевић, с посебним освртом на путописну књижевност. Пoследње поглавље Феминизам у стваралачком поступку Јелене Ј. Димитријевић посвећено је историјату феминизма у свету и код нас, друштвеном ангажману Јелене Ј. Димитријевић, а у контексту феминистичког покрета с почетка 20. века, као и положају жена писаца у српској књижевности. Овим радом даје се допринос осветљавању књижевног стваралаштва Јелене Ј. Димитријевић, као и његовог значаја у оквирима српске књижевности и културе.

Description (srp)

Наука о књижевности - Српска књижевност Датум одбране: 20.11.2012.

Description (eng)

The thesis provides complete purview of literary work of Serbian writer Jelena Dimitrijević. Each chapter contains main idea of the research, which primarly correlates with poetic and prosaic work of this writer. Paying attention to chronological aspect, the thesis provides critical review of each of her books, putting them in historical context. The preface to the thesis gives complete biography of Jelena J. Dimitrijević, putting all together the facts about her life and work. The preface also gives brief overview to the cultural and historical atmosphere of the late 19th and the early 20th century, highlighting social and cultural climate of this period of Serbian history. Chapter called Poetic world of Jelena J. Dimitrijević is dedicated to the research of her poetry work. This chapter provides particular retrospective view to Serbian romantic poetry, so as oriental heritage in Serbian cultural and literary tradition. Chapter called Prosaic world of Jelena J. Dimitrijević is dedicated to the research of her prosaic work with special retrospective view to travel literature. This chapter also provides retrospective view to the status of women writers in Serbian literature. Particular chapter Feminism in creative style of Jelena J. Dimitrijević is dedicated to the social engagement of Jelena J. Dimitrijević, in the context of feminist movement in the early 20th century. This thesis gives contribution to lighting up the literary work of Jelena J. Dimitrijević, so as pointing out its importance for Serbian literature and culture.

Description (eng)

Literature, Serbian Literature

Object languages

Serbian

Date

2012

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

Jelena J. Dimitrijević, Serbian literature in late 19th and early 20th century,romanticism, oriental heritage, travelogue, feminism

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Književnost (18) -- Srpska književnost (1823)

Identifiers