Title (srp)

Српско -албански односи и етнички сукоби у оквиру савремених друштвених промена на Косову и Метохији

Author

Радовановић, Д. Ђорђе

Contributor

Митровић, Љубиша
Башчаревић, Иван

Description (srp)

Аутор у раду је настојао да прикаже српско-албанске односе, посматране крозпризму теоријског модела етничких група и нација, додатно анализиран историјскимсагледавањем међуетничке сарадње, односно сукоба две етничке групе на простору Косоваи Метохије. Бујање албанског национализма током 19. и 20. века, заувек је оптеретилосрпско-албанске односе, који су се до почетка слабљења Османског царства на територијисредњовековне српске државе, темељили на сарадњи и кохабитацији. Сви каснији покушајида се две етничке групе интегришу у једну заједничку државу или у једну заједничкупокрајинску управу, резултирали су несарадњом и етничким набојима, који су, у зависностиод дејства спољног фактора (углавном Запада), по правилу, резултирали ратом и етничкимчишћењем. С обзиром на то да је овај однос до почетка преговора био оптерећенмеђуетничким насиљем, посебан изазов био је анализирати међуетничке односе у новомамбијенту-амбијенту сарадње и званичног „помирења“ у оквиру бриселских преговора иконачне „нормализације односа“.Предмет истраживања базирао се на испитивању међуетничких односа Срба иАлбанаца на КиМ са циљем утврђивања социјално-правног положаја српске заједнице,имајући у виду чињеницу да је она била предмет дугорочног послератног насиља од странеАлбанаца, која још увек учествује у процесу интеграције у „косовско друштво“. Генералнахипотеза истраживања утемељена је на претпоставци да се „насиље над српском заједницомнаставило упркос преговорима о нормализацији односа и помирењу, те да су међуетничкиодноси и даље обликовани нетрпељивошћу, што је посебно изражено континуиранимнасиљем над српском заједницом и њеним наслеђем“. Зато се и циљ рада заснива наиспитавању међуетничких односа, манифестацијама и карактеристикама насиља,усмерених према српској заједници и њеном културно-националном наслеђу на КиМ. Упроучавању уследило је комплементарно прикупљање података методама анализомсадржаја и полуструктурисаним дубинским интервјуом, са циљем квантитативноквалитативне анализе „насиља“ као основног карактера међуетничких односа у постратноммиљеу.Закључак до којег је аутор дошао у истраживању, у вези је пораста и интензивирањаалбанског насиља над Србима и српском национално-културном баштином, што потврђујеброј кодираних јединица анализе садржаја, али и садржај добијен полуструктурисанимдубинским интервјуом. Добијени резултати потврђују да се етничко насиље над Србимаманифестује готово кроз све његове форме, од културног, структурног и интерперсоналногнасиља, па до његових подврста, које се тичу материјалног и симболичког, те политичкогнасиља усмереног на укидање свих врста људских права, културног и интелектуалногинтегритета, па до институционалног насиља које достиже ниво депримираности. Затим,интерперсонално насиље над Србима испољава се кроз све своје форме, најчешће крозфизичко, вербално и сексуално насиље, а неретко је заступљено насиље над приватном идруштвеном имовином српске заједнице на КиМ, које је у дугом процесу трајања, не самооптеретило процес „нормализације“, већ и усмерило српску заједницу ка исељавању иисчезавању са аутохтоног боравишта.У раду надаље се тврди, да је процес дијалога и „нормализације“ односа од странеалбанске заједнице, искоришћен у промовисању и имплементирању етнонационалистичких програма, у пракси и свакодневном животу Срба, манифестованих крозсвеобухватно прекомпоновање старе српске државе у албанско-муслимански националнипростор, са претензијама за прекрајањем званичне историографије. Најжалосније је што сетзв. нормализација односа одвија под медијацијом „промотера“ светске демократије, САДа и ЕУ, под чијим се наклоном и врши „културни геноцид“ над српским народом и његовимправославним наслеђем

Description (srp)

-

Description (eng)

In this research paper, the author tried to display Serbian-Albanian national relations,observed through the prism of the theoretical model of ethnic groups and nations, which wasadditionally analyzed by historical overview of inter-ethnic cooperation, the conflict between twoethnic groups in Kosovo and Metohija. The rise of Albanian nationalism during the 19th and 20thcenturies forever affected Serbian-Albanian relations, which were based on cooperation andcohabitation, until the beginning of the decay of the Ottoman Empire on the territory of themedieval Serbian state. All following attempts to integrate two ethnic groups into one commonstate, or into one common provincial administration, resulted in non-cooperation and ethnicimpulses, depending on the effect of an external factor (mainly the Western countries), which inthe end resulted in war and ethnic cleansing. Considering the long-term conflicts, a particularchallenge was to analyze inter-ethnic relations in the scope of new circumstances of cooperationand official "reconciliation", as a part of the Brussels negotiations and the final "normalization ofrelations".The object of this research was based on the examination of inter-ethnic relations betweenSerbs and Albanians in Kosovo and Metohija, with the aim of determining the position of theSerbian community, given the fact that it was the subject of long-term post-war violence by theAlbanians, and is still participating in the process of integration in "Kosovo Society". The mainhypothesis on which the research is based is an assumption that violence against the Serbiancommunity continued despite negotiations on the normalization of relations and reconciliation,and that inter-ethnic relations are stiil formed by intolerance, which is particularly expressed bythe continuous violence against the Serbian community and its heritage. Therefore, the aim of thepaper is based on examining inter-ethnic relations, manifestations and characteristics of violencedirected towards the Serbian community and its cultural and national heritage in Kosovo andMetohija. The research includes complementary datag collecting using methods of contentanalysis and in-depth interviews, with the aim of quantitative-qualitative analysis of "violence" asthe basic feature of inter-ethnic relations in the post-war milieu.During the research, the author came to conclusion related to the increase andintensification of Albanian violence against Serbs and the Serbian national-cultural heritage, whichis confirmed by the number of coded units of content analysis, but also the content obtainedthrough a semi-structured in-depth interview. The obtained results confirm that ethnic violenceagainst Serbs is manifested in almost all its forms- from cultural, structural and interpersonalviolence, to its subtypes such as material and symbolic, as well as political violence against alltypes of human rights and cultural and intellectual integrity, but also institutional violence thatreaches the level of depression. Interpersonal violence against Serbs manifests itself in all itsforms, through physical, verbal and sexual violence, and often violence against the private andsocial property of the Serb community in Kosovo, which affect the process of "normalization ",and also led to the emigration and disappearance of the Serbian community from theirautochthonous inhabitance.The paper further presents that the process of dialogue and "normalization" of relations bythe Albanian community was used in the promotion and implementation of ethno-nationalistprograms. That is evident and manifested in practice and in the daily life of Serbs through thecomprehensive recomposition of the old Serbian state into the Albanian-Muslim national expanse,with pretensions to rewrite the official historiography. The most unfortunate fact is that the socalled the "normalization" of relations is under the mediation of the "promoters" of worlddemocracy, the USA and the EU, with their patronage over the "cultural genocide" against theSerbian people and its Orthodox heritage

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode