Title (srp)

Српски санитарни кордон према Аустрији и Турској (1836−1842)

Author

Милојевић, О. Весна

Contributor

Елезовић, Далибор

Description (srp)

У раду се детаљно анализира санитарни кордон у Кнежевини Србији упериоду од 1836. до 1842. године, у време епидемије куге. Посебна пажња посвећенаје формирању државних установа, карантина и састанака који су успостављени насрпској граници, карантинском персоналу који је спроводио санитарно-хигијенскемере, примењиване на путнике, робу и стоку. Епидемија куге која је утицала нафункционисање читаве државне апаратуре и стање здравља обичног становништвазахтевала је да пажњу посветимо променама које је куга изазвала, трговинскими комуникацијским везама у оквиру државе, као и неопходној документацији запутнике и робу у том периоду. Највећим делом рад је настао на основу необјављенеархивске грађе похрањене у Државном архиву Србије, уз коришћење све расположивепубликоване грађе, домаће и стране провенијенције. Наш циљ био је да у овомраду покушамо да пружимо адекватне одговоре на питања којима до сада није билапосвећена довољна пажња у историографији.

Description (srp)

-

Description (eng)

A detailed analysis of the sanitary cordon in the Principality of Serbiaduring the period from 1836 to 1842, during the plague epidemic, is being conducted.Special attention is given to the formation of state institutions, quarantine establishments,and meetings established at the Serbian border, as well as the quarantine personnel whoimplemented sanitary and hygiene measures applied to travelers, goods, and livestock.The plague epidemic, which had an impact on the functioning of the entire state apparatusand the health of the general population, required us to focus on the changes caused bythe plague, its trade and communication connections, as well as the necessary documentation for travelers and goods during that period. The majority of the study was based onunpublished archival material stored in the State Archive of Serbia, using all availablepublished sources and domestic and foreign scholarship. Our goal in this study was toattempt to provide adequate answers to less explored questions that have not receivedsufficient attention in historiography so far.

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode