Title (srp)

Истраживање утицаја експлоатационих услова на процену интегритета и преосталог века посуда под притиском намењених за рад на повишеним температурама

Author

Чамагић, Р. Ивица

Contributor

Седмак, Александар

Description (srp)

Za pouzdanost i sigurnost procesne opreme naročito je važno da se obuhvate korektnoutvrđeni parametri osobina materijala i zavarenih spojeva i da se sakupe podaci o uslovimaeksploatacije. Vek postrojenja je uslovljen dobrom konstrukcijom, materijalom odgovarajućihosobina i kvaliteta, kvalitetno izabranom i dobro sprovedenom tehnologijom zavarivanja iprikladnom tehnologijom u proizvodnji, pod uslovom da opterećenja budu u skladu saočekivanim. Značajni podaci o tome treba da se dobiju i iz analize eksploatacijskihoštećenja. Praćenje promena na konstrukcionim materijalima i njihovim zavarenimspojevima u uslovima eksploatacije se praktično sprovodi tokom celokupnog radnog veka,i to pri planiranim i vanrednim remontima, za potrebe rekonstrukcije i revitalizacijeprocesne opreme u slučaju havarijskih otkaza. Praćenje i kontrola osobina konstrukcionihmaterijala i zavarenih spojeva kod visokotemperaturski opterećenih delova, izloženih ivisokom pritisku u koroziono aktivnim sredinama, predstavlja osnovni pokazateljpouzdanosti njihovog rada.Dugogodišnji eksploatacioni period predmetne posude pod pritiskom (reaktora) kao iposledice bombardovanja, prouzrokovali su određena oštećenja na plaštu reaktora. Pojavaovih oštećenja su zahtevala vrlo ozbiljan pregled same konstrukcije reaktora, kao i sanacijuoštećenih delova. Sanacija reaktora je uključivala i zamenu dela plašta reaktoranovougrađenim materijalom. Uticaj vremena eksploatacije i temperature na mehaničkoeksploatacione i strukturne osobine osnovnog metala reaktora je analiziran ispitivanjemuzoraka eksploatisanog osnovnog metala i novog osnovnog metala. Analiza je obuhvatila iispitivanje mehaničko-eksploatacionih i strukturnih osobina zavarenog spoja eksploatisaniosnovni metal-novi osnovni metal.Eksperimentalno dobijeni rezultati mehaničko-eksploatacijskih ispitivanja predstavljajuneophodne polazne podatke za proračun i definisanje kritičnih mesta na samoj posudi podpritiskom, njeno ispitivanje pri probi hladnim vodenim pritiskom i u eksploataciji (radnimuslovima).Dobijeni rezultati ispitivanja i njihova analiza treba da daju praktičan doprinos oceniuticaja eksploatacionih uslova na ponašanje osnovnog metala, komponenti zavarenog spojai same posude pod pritiskom (reaktora), a sve u cilju procene integriteta i preostalog vekakonstrukcije, kao i revitalizacije i produženja radnog veka procesne opreme izrađene odčelika za rad na povišenim temperaturama.Na osnovu prezentiranog predmeta, cilja, kao i metoda istraživanja i ispitivanja, očekuje seda osnovni doprinos ove disertacije bude u implementaciji izvedenih istraživanja, kao i udefinisanju osnovnih parametara i kriterijuma prihvatljivosti, koji će omogućiti sigurnost ueksploataciji komponenti postrojenja procesne opreme namenjene za rad u uslovimadelovanja povišenog pritiska i povišenih temperatura.

Description (srp)

-

Description (eng)

Collecting of exploitation conditions data and consideration of correctly identified materialproperty parameters is particularly important for processing equipment safety andreliability. Plant life is conditioned with proper construction, materials with correspondingproperties and quality, appropriately chosen and conducted welding technology andappropriate manufacturing technology, under condition that loads are according toexpected. Significant data on the topic should be obtained by the exploitation damagesanalysis. Tracking of changes on structural materials and their welded joints in exploitationconditions is practically conducted during overall life, in process of planed and emergencyoverhaul, for the processing equipment reconstruction and revitalization in case of thefailure. Tracking and control of structural materials and welded joints properties of hightemperature loaded parts, submitted to high pressure in active corrosion environments,represents basic reliability indicator.Long-term exploitation period of the pressure vessel (reactor), as well as bombingconsequences, caused certain damages on the reactor jacket. Appearance of these damagesrequired thorough inspection of the reactor structure, as well as sanation of damaged parts.The reactor sanation included replacement of the part of reactor jacket with newly installedmaterial. Influence of exploitation time and temperature to mechanically-exploitational andstructural properties of the reactor base metal was analyzed by testing of exploited basemetal samples and new base metal samples. The analysis included testing of mechanicallyexploitational and structural properties of welded joint of exploited base metal-new basemetal.Experimentally obtained results of mechanically-exploitational testing represent necessarybaseline data for calculation and defining of critical points on the pressure vessel itself,during its cold water pressure testing and in exploitation (working conditions).Obtained testing data and its testing should give practical contribution for evaluation ofexploitation conditions influence on base metal behavior, welded joint behavior andbehavior of pressure vessel (reactor) itself, all in order to estimate integrity and remaininglife of the structure, as well as for revitalization and extension of life of processingequipment made of steel for high temperature exploitation.Based on presented case, goal, as well as the research and the testing method, it is expectedthat basic contribution of this dissertation would be implementation of conducted research,as well as defining of basic acceptability parameters and criterions that will enableexploitation safety of processing equipment components designed for operation in highpressure and temperature conditions.

Object languages

Serbian

Date

2013

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/at/legalcode