Title (srp)

Варијабилност српскоенглеских међујезичких монофтонга

Author

Rapajić, Valentina, 1965-

Contributor

Čuburović, Biljana

Description (eng)

The subject of this doctoral dissertation is acoustic variability of L2 English monophtongs (henceforth: vowels) in L1 Serbian speakers...

Description (eng)

English phonetics and phonology

Description (srp)

Предмет истраживања чији се резултати приказују и анализирају у овој докторској дисертацији је акустичка варијабилност монофтонга (даље у тексту: вокала) енглеског као страног језика код изворних говорника српског језика...

Description (srp)

Филолошке науке - Фонетика и фонологија енглеског језика Datum odbrane: 19.09.2023.

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Fonetika i fonologija srpskog jezika

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Fonetika. Fonologija. Akcenti. Intonacija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Engleski jezik

vowels, English, Serbian, variability, acoustics,F1, F2

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Fonetika i fonologija srpskog jezika

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Fonetika. Fonologija. Akcenti. Intonacija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Engleski jezik

вокали, енглески, српски, варијабилност, акустика, први формант, други формант