Title (srp)

Интеркултуралност у наставној обради прозе Данила Киша : докторска дисертација

Author

Vurdelja, Milan, 1993-

Contributor

Stanković Šošo, Nataša, 1971-

Description (eng)

With a critical examination and consequentappreciation of the appropriate questions ofpoetics, the dissertation examines interculturality as an important element of teaching Danilo Kiš's(narrative) prose. Regarding this, methodological approaches given in this research implyinterpretive importa nce to the specified issue. The primary material includes Kiš's works that arepart of teaching and learning programs in the Republic of Serbia, then those that preceded them inolder programs, and finally those whose introduction is being advocated. There fore, the structure ofthe research follows the chronology of the studying of short stories, or complete short storycollections in elementary schools and high schools. By choosing the widest range of theterm teaching processing , the research includes all three levels of interpretation and enablescomparative relations with several other authors. The hypothesis of the work is the belief thatdialogue, polylogue, even tension between cultures, i.e. their exponents in (auto)fictional worlds(characters, moti fs, ideas), are recognizable aspects of the aesthetic totality of Kiš's texts. Teachingsituations described in the dissertation favor the expansion of students' viewpoints and aspirations inthe sphere of getting to know not only the customs and folklore characteristics, but also thecollective experiences of other cultures, particularly Jewish and Slavic. In accordance with Bennett'smodel of intercultural sensitivity, but also with the ideas of other theorists of interculturality andintercultural learni ng, the dissertation advocates the possibility that students dynamize their notionof national and international culture by reading Kiš's texts. Therefore, the aforementionedtheoretical concepts are aligned with the methodology of teaching works of fictio n which areimbued with signs and symbols from various national and supranational cultures in the nativelanguage.

Description (srp)

Уз критичко испитивање и последично уважавање одговарајућих поетичкихособености (наративне) прозе Данила Киша , у раду се образлаже интеркултуралност каобитан елемент наставног проучавања изабраних пишчевих остварења . С тим у вези секонкретизују методичк и приступи који овој проблематици придају интерпретативни значај.Примарну грађу чине Кишови наслови који су у Републици Србији уврштени у програменаставе и учења, затим они из стариј их програм а , најзад и они чије се увођење заговара.Структура рада зато прати хронологиј у обрађивања приповедака, кратких прича, односноцеловитих збирки у основним школама и гимназијама. Изабравши најшири опсег појманаставне обраде, у истраживању се актуелизују три нивоа тумачења и омогућујукомпаративне релације према други м аутор им а, чији текстови у наставном окружењу помажуоткривању додатних интеркултурално детерминисаних питања у Кишовом делу. Хипотезарада је уверење да су дијалог, полилог, па и несагласје култура, тј. њихови експоненти у(ауто)фиктивним световима (лико ви, мотиви, идеје), препознатљиви аспекти есте тс когтоталитета Кишових текстова. Осмишљене наставне ситуације у склопу истраживања ширеученичк а гледишта и аспирациј е у сфери упознавања не тек обичаја и фолклорнихособености других култура , него и колективних искустава, у првом реду јеврејског исловенских народа. У складу са моделом интеркултуралне осетљивости Милтона Бенета, алии замислима других теоретичара интеркултуралнос ти , у раду се заступа могућност даученици читајући Кишов а дела у свом до живљају динамизују однос између националн е иинтернационалн е културн е баштине . П оменути теоријски концепти се тако уподобљ а вајуметодологији тумачења фикције на матерњем језику, која је премрежена знаковима исимболима различитих националних и наднационалн их култура.

Description (srp)

Српска књижевност - Методика наставе књижевности и српског језика / Serbian literature - Methodology of teaching literature and Serbian language Datum odbrane: 14.07.2023.

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srpska književnost

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Metodika nastave. Udžbenici

методика наставе књижевности, интеркултуралност, Данило Киш, мултикултуралност, културна историја, методологија наставе књижевности, збирка приповедне прозе, српска књижевност XX века, јужнословенска књижевност XX века, стваралачк е активности ученика

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srpska književnost

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Metodika nastave. Udžbenici

methodology of teaching literature , interculturality, Danilo Kiš, multiculturality, cultural history, methodology of interpreting literature in schools, short story collection, Serbian literature of the 20th century, South Slavic literature of the 20th century, student’s creative activities