Title (srp)

Mikrostanišna i mikrotrofička diferencijacija ekoloških niša zelenih žaba (Ranidae: Pelophylax esculentus complex) u riparijalnim područjima Južnog Banata, Srbija : doktorska disertacija

Author

Breka, Katarina, 1989.

Contributor

Krizmanić, Imre, 1962-
Stupar, Miloš, 1981-
Stamenković, Srđan, 1961-
Penezić, Aleksandra, 1984-
Vukov, Tanja, 1973-

Description (srp)

elene žabe iz Pelophylax esculentus kompleksa su akvatične, sintopijske i gregarne žabeširokog rasprostranjenja sa izraženom ulogom u ekosistemima koje naseljavaju. Iako se na teritorijiSrbije i susednih zemalja zelene žabe istražuju u kontinuitetu već više od sto godina, saznanja onjihovoj ekologiji i prostornoj integraciji populacija su malobrojna posebno u delu areala kompleksagde se javljaju populacioni sistemi sa sva tri taksona u sintopiji. U okviru ove teze urađena jeparametrizacija mikrostanišne i mikrotrofičke niše zelenih žaba iz Pelophylax esculentus kompleksa napodručju Južnog Banata kao i analiza prostorne integracije populacija sa analizom rizika izumiranja.Dodatno, analizirane su epibiontske zajednice kože žaba i kondicioni status sva tri taksona na svakomod lokaliteta. Na kraju, urađena je sintetska reevaluacija lokalnog konzervacionog statusa naistraživanom području.Jedinke su sakupljane na tri lokaliteta u Južnom Banatu koji se razlikuju po svojimhidrološkim, orografskim i stanišnim karakteristikama ali i po stepenu antropogenog uticaja. Jedinke suidentifikovane na osnovu standardnih mera za analizu varijabilnosti morfoloških karaktera (6kvalitativnih i 8 kvantitativnih) uz adekvatnu statističku obradu i validaciju nezavisnom grupomuzoraka identifikovanih genetičkim markerima. Na taj način je od ukupno 317 analiziranih žabaidentifikovano 63 jedinki P. ridibundus, 29 jedinki P. lessonae i 225 jedinki P. esculentus pri čemu jekonstatovano da se korišćenjem morfoloških karaktera može na brz i ekonommičan način uraditidovoljno pouzdana identifikacija taksona unutar Pelophylax esculentus kompleksa. Kondicioni statusjedinki je procenjen korišćenjem rezidualnog kondicionog indeksa koji predstavlja uobičajenu metoduu batrahologiji. Parentalne vrste su imale bolju telesnu kondiciju u odnosu na hibridni takson a sva tritaksona su generalno lošiju telesnu kondiciju imale na lokalitetu koji je pod najvećim antropogenimpritiskom. Materijal za trofičku analizu je prikupljen neinvazivnom tehnikom ispiranja želuca a obrascitrofije su utvrđeni multivarijantnim statističkim metodama i testirani permutacionim analizama premarazličitim scenarijima trofičke diferencijacije. Rezultati su pokazali da zelene žabe istraživanogpodručja imaju široke, nespecijalizovane trofičke niše čiji se položaj razlikuje u zavisnosti od lokalitetašto ukazuje da je ishrana u većoj meri definisana dostupnošću plena i karakteristikama lokaliteta amanje takson-specifičnim karakteristikama životne forme...

Description (srp)

Ekologija - Ekologija vodozemaca / Ecology- Amphibian ecology Datum odbrane: 05.07.2023.

Description (eng)

Green frogs from the Pelophylax esculentus complex are aquatic, syntopic and gregarious frogsof wide distribution with a distinct role in the ecosystems they inhabit. Although green frogs have beencontinuously studied on the territory of Serbia and neighbouring countries for more than a hundredyears, knowledge about their ecology and spatial integration of populations is scarce, especially in thepart of the area of the complex where population systems with all three taxa occur in syntopy. In thiswork, the parameterisation of the microhabitat and microtrophic niche of green frogs from thePelophylax esculentus complex in South Banat and the analysis of the spatial integration of populationswith the analysis of extinction risk were carried out. In addition, frog skin epibiont communities andbody condition of all three taxa at each site were analysed. Finally, a synthetic reassessment of the localconservation status in the studied area was made.Specimens were collected from three sites in southern Banat, differing in their hydrological,orographic and habitat-typical characteristics, but also in the degree of anthropogenic pressure.Individuals were identified using standard measures for the analysis of variability of morphologicaltraits (6 qualitative and 8 quantitative) with appropriate statistical processing and cross-validation by anindependent group of samples identified by genetic markers. In this way, out of 317 frogs analysed, 63individuals of P. ridibundus, 29 individuals of P. lessonae and 225 individuals of P. esculentus wereidentified and it was concluded that the use of morphological traits allows sufficiently reliable taxonidentification within the Pelophylax esculentus complex in a rapid and cost-effective manner. Thecondition status of the individuals was assessed using the residual condition index, a method frequentlyused in amphibian research. The parental species had better body condition than the hybrid taxon, andall three taxa generally had lower body condition at the site with the greatest anthropogenic pressure.Material for trophic analysis was collected using the non-invasive stomach-flushing method, andtrophic niche patterns were identified using multivariate statistical methods and tested by permutationanalyses according to different scenarios of trophic differentiation. The results showed that green frogsin the study area have broad, non-specialised trophic niches whose position varies with location,suggesting that diet is determined to a greater extent by prey availability and site characteristics than bytaxon-specific life form characteristics...

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Način života i ponašanje. Ekologija životinja

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Ekološke nauke. Zaštita prirodnih resursa

Pelophylax esculentus complex, niche differentiation, diet, habitat suitability, PVA, epibiontic communities

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Način života i ponašanje. Ekologija životinja

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Ekološke nauke. Zaštita prirodnih resursa

Pelophylax esculentus complex, diferencijacija ekoloških niša, ishrana, stanišna povoljnost, PVA, epibiontske zajednice

591.5:597.835(497.113)