Title (srp)

Učestalost varijanti u genima GJB2 i GJB6 i fenotipska varijabilnost kod obolelih od nesindromskog autozomno-recesivnog ošećenja sluha u Srbiji : doktorska disertacija

Author

Dobrić, Bojana, 1986-

Contributor

Savić-Veselinović, Marija, 1976-
Radivojević, Danijela, 1972-
Ječmenica, Jovana, 1963-
Zeljić, Katarina, 1984-
Novaković, Ivana, 1961-

Description (eng)

Hearing impairment is the most common sensorineural disorder in humans with manyidentified causable genes. Despite genetic heterogeneity, a single locus, DFNB1, that contains genesGJB2 and GJB6, accounts for up to 50% of all cases.This study was carried out in 119 probands and 160 relatives from Serbia with autosomalrecessive nonsyndromic hearing loss (ARNSHL). For analysis were used following methods: PCR-ARMS, PCR-RFLP and direct sequencing of the GJB2 gene; multiplex PCR for GJB6 gene; PCR-RFLP for detection of variant in mitochondrial DNA.In 57 patients 11 variants have been identified only in the GJB2 gene. Fully characterizedgenotype with bi-allelic mutations was observed in 31.09% of the probands (37/119). Heterozygoteform was identified in 20 probands (20/119). The remaining 62 probands were with no causingvariants for the tested genes (62/119). The most frequent mutation was c.35delG (26.47%).Audiological analysis performed in all probands showed moderate to profound range of hearing loss.Association between genotype and the degree of hearing impairment in patients analyzed inthis study demonstrated that patients with bi-allelic mutations associate with the more severe hearingloss when compared with those identified with only one affected allele. Also, patients with bi-allelictruncating mutations, associate with the more severe hearing loss when compared with thoseidentified with one truncating and non-truncating mutations.The molecular basis of ARNSHL in patients from Serbia was analyzed for the first time inthis study. The results have significant influence for the genetic diagnosis of deafness, geneticcounseling, and early treatment in our country. Also, our findings contribute to the knowledge ofgeographic distribution of DNB1 mutations.

Description (srp)

Oštećenje sluha predstavlja najčešće senzorineuralno oboljenje kod ljudi i identifikovan jeveliki broj gena koji uzrokuju ovo oboljenje. Mutacije u DFNB1 lokusu, koji sadži gene GJB2 i GJB6,su detektovane kod 50% slučajeva.U ovoj doktorskoj disertaciji je ispitivano 119 pacijenata i 160 članova porodice obolelih odnesindromskog autozomno-recesivnog oštećenja sluha (NSAROS) iz Srbije, korišćenjem sledećihmetoda: PCR-ARMS, PCR-RFLP i sekvenciranje gena GJB2; multipleks PCR gena GJB6; PCR-RFLP za ispitivanje varijante na mitohondrijskoj DNK.Sve identifikovane varijante su detektovane jedino u genu GJB2, kod ukupno 57 pacijenata.Genotip sa bi-alelskim mutacijama je detektovan kod 31,09% (37/119) pacijenata. Heterozigotnigenotip je identifikovan kod 20 pacijenata, dok kod 62 preostala pacijenta nije pronađena uzročnavarijanta u testiranim genima. Ukupno je identifikovano 11 različitih varijanti, a varijanta c.35delGje najčešća sa ukupnom učestalošću od 26,47%. Svim pacijentima su pre genetičkog testiranjaurađene audiološke analize koje su pokazale stepen oštećenja sluha od umerenog do dubokog.Na osnovu rezultata analize povezanosti genotipa i fenotipa, tj. stepena oštećenja sluha, možese zaključiti da postoje određene veze između genotipa i fenotipa. Pacijenti sa homozigotnim isloženim heterozigotnim genotipom su imali veći stepen oštećenja sluha u odnosu na pacijente sajednom identifikovanom varijantom. Takođe, genotipovi sa mutacijama usled kojih izostajeprodukcija proteina ili je protein skraćen, su asocirani sa težom kliničkom slikom u odnosu nagenotipove kod kojih je proteinski produkt izmenjen.Molekularna osnova NSAROS kod pacijenata iz Srbije je prvi put sveobuhvatno obrađena uovoj doktorskoj disertaciji. Dobijeni rezultati će imati veliku primenu u dijagnostici, genetičkomsavetovalištu i pravovremenom lečenju ove bolesti u našoj zemlji. Dobijeni rezultati o tipovima izastupljenosti mutacija u Srbiji značajno doprinose znanju o učestalostima i geografskoj distribucijimutacija DFNB1 lokusa kod obolelih.

Description (srp)

Biologija - Genetika / Biology- Genetics Datum odbrane: 04.07.2023.

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Molekularna genetika

DFNB1 lokus, gen GJB2, gen GJB6, stepen oštećenja sluha, koneksin 26, koneksin 30

577.2:616.28-072.7-053.2(497.11)043.3)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Molekularna genetika

DFNB1 locus, gene GJB2, gene GJB6, degree of hearing impairment, connexin 26, connexin 30