Title (srp)

Утицај режима наводњавања и рока сетве на ефикасност коришћења воде, принос и квалитет зрна пасуља : докторска дисертација

Author

Lipovac, Aleksa, 1992-

Contributor

Ćosić, Marija, 1983-
Đurović, Nevenka, 1963-
Bezdan, Atila, 1975-
Stričević, Ružica, 1964-
Moravčević, Đorđe, 1973-
Matović, Gordana, 1962-

Description (srp)

авремено друштво се сусреће са врло озбиљним изазовима у пољопривреднојпроизводњи, а везано за све веће захтеве за храном као и недостатком воде у овом сектору.Полазећи од ових чињеница, истраживање које је описано у овој дисертације је првенственопосвећено рационалном коришћењу водних ресурса и проналажењу начина како повећатипроизводњу хране.Циљ ове докторске дисертације био је да се испита утицај режима наводњавања и рокасетве на ефикасност коришћења воде, принос и квалитет зрна пасуља. Истраживање јевршено на пасуљу сорте сремац. Постављен је двофакторијални оглед по split plot плану(плану подељених парцела) у три понављања. Први фактор (парцела) био је рок сетве: сетвау редовном року, половином априла (I) и две касне сетве (крај маја/почетак јуна (II) и крајјуна/почетак јула (III)). Други фактор (подпарцела) био је режим наводњавања (третманпуног наводњавања (Ф) и два третмана редукованог наводњавања (Д1 и Д2)). Трогодишњеистраживање у периоду од половине априла до почетка октобра (2018, 2019. и 2020. године)извршено је на огледном пољу компаније „Напредак“ а. д. Стара Пазова. Све три године билесу веома топле, али истовремено и веома кишне. Сума падавина током истраживаногпериода варирала је од 590 mm (2019) до 434 mm (2020) године, што је далеко изнадпросечне вредности за овај период која износи 359 mm.У оквиру испитиваних фактора (рок сетве и режим наводњавања) праћена је фенологијапасуља, влажност земљишта, покровност земљишта, акумулација суве биомасе, индекс лиснеповршине, потрошња воде пасуља, стање вегетације и снабдевеност водом, принос пасуља,принос суве биомасе, број махуна по биљци, маса 1000 зрна, жетвени индекс, хемијскеособине зрна пасуља (садржај протеина и уља), као и продуктивност воде и ефикасносткоришћења воде. У раду су, поред осталих, примењене савремене методе даљинске детекције(мултиспектрални и термални снимци).Највеће вредности садржаја воде у земљишту регистроване су у оквиру Ф третмана усвим испитиваним роковима сетве, и овај садржај воде није се спуштао испод границе лакоприступачне воде биљкама, изузев током сазревања. Режим пуног наводњавања (Ф)остварио је значајно већу (p<0,05) акумулацију биомасе и проценат покровности земљишта упоређењу са Д2 третманом, док се третман Д1 није значајно разликовао.Режим наводњавања и рокови сетве испољили су статистичку значајност на променувредности стварне евапотранспирације. Утврђена је разлика у просечним вредностимастварне евапотранспирације између третмана наводњавања и између појединих рокова сетви.У трогодишњем периоду у првом року сетве у просеку је трошено 383,4 mm, у другом 407,9mm а у трећем 360,0 mm. На варијанти са пуним наводњавањем у просеку је потрошено401,7 mm, док је потрошња воде на третманима редукованог заливања мања у односу на Фтретмане (383,1 mm и 366,9 mm на третманима Д1 и Д2, редом).Израчунати вегетациони индекси (NDVI - вегетациони индекс нормализоване разлике;GNDVI - зелени вегетациони индекс нормализоване разлике; MCARI1 - модификованииндекс абсорпције хлорофила у рефлексији) добијени су на основу мултиспектралнихснимака беспилотном летелицом (дроном). Вредности NDVI, MCARI1 и GNDVI сустатистички значајно више у Ф третману него на третманима редукованог наводњавања.Вегетациони индекси NDVI, MCARI1, и GNDVI били су у доброј до јакој корелацији савеличинама на које утиче режим наводњавања: покривеношћу, индексом лисне површине итранспирацијом, али и у задовољавајућој корелацији са вредностима влажности земљишта...

Description (srp)

Биотехничке науке - Мелиорације земљишта / Biotechnical sciences- Soil and Water Managemen Datum odbrane: 22.06.2023.

Description (eng)

Modern society is facing serious challenges in agricultural production related to increasingfood demand and water scarcity. Based on these facts, the research described in this dissertation isprimarily dedicated to the rational use of water resources and finding ways to ramp up foodproduction.The aim of this doctoral dissertation was to examine the impact of irrigation regimes andsowing periods on water use efficiency, yield, and grain quality of beans, specifically the sremacbean variety. The research was conducted in a two-factorial trial using a split-plot design dividedinto three repetitions. The first factor (plot) was the sowing period, including sowing in the regularterm, mid-April (I) and two late sowings (end of May/beginning of June (II) and end ofJune/beginning of July (III)). The second factor (subplot) was the irrigation regime, which includedfull irrigation treatment (F) and two deficit irrigation treatments (D1 and D2). The three-year studywas conducted from mid-April to early October (2018, 2019, 2020) on the experimental field of thecompany "Napredak" a.d. Stara Pazova. All three years were warm and rainy, with totalprecipitation during the study period ranging from 590 mm (2019) to 434 mm (2020), which is wellabove the average value of 359 mm for this period.Within the framework of the examined factors (sowing period and irrigation regime), thefollowing aspects were monitored: phenology of beans, soil moisture, canopy cover, dry biomassaccumulation, leaf area index, water consumption of common bean, plant health and water status,grain yield, dry biomass yield, number of pods per plant, 1000-grain weight, harvest index,chemical properties of bean grains (protein and oil content), and water productivity and water useefficiency. The research also applied modern remote sensing methods, including multispectral andthermal images.The highest soil moisture was observed in the F treatment (full irrigation) during all threesowing periods and water content did not drop below the readily avaliable water level, exceptduring maturation. The full irrigation regime (F) achieved significantly higher (p<0.05) biomassaccumulation and canopy cover compared to the D2 treatment, while the D1 did not differsignificantly.The effect of the irrigation regime and sowing period was statistically significant in changingthe values of actual evapotranspiration. The difference in average values of actualevapotranspiration between irrigation treatments and between sowing periods was determined. Inthe three-year period, an average of 383.4 mm was spent in the first sowing period, 407.9 mm in thesecond, and 360.0 mm in the third. In the full irrigation treatment, an average of 401.7 mm wasconsumed, while water consumption in deficit irrigation treatments was lower compared to the Ftreatment (381.1 mm and 366.9 mm in the D1 and D2 treatments, respectively)Calculated vegetation indices (NDVI - normalized difference vegetation index, GNDVI -green normalized difference vegetation index, and MCARI1 - modified chlorophyll absorption ratioindex at 700 nm) were obtained from multispectral images taken by an unmanned aerial vehicle(drone). The values of NDVI, MCARI1 and GNDVI were significantly higher in the F treatment thanin the deficit irrigation treatments. Vegetation indices NDVI, MCARI1, and GNDVI were in good tostrong correlation with the variables affected by the irrigation regime: canopy cover, leaf area indexand transpiration, as well as satisfactory correlation with soil moisture values. The high correlationsof the NDVI, MCARI1 and GNDVI indices with the detection of differences in irrigation regimesqualify them as a reliable tools for estimating bean yields...

Object languages

Serbian

Date

2023

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Melioracija

common bean, sowing period, irrigation regime, yield and quality, remote sensing, water productivity

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Melioracija

пасуљ, рок сетве, режим наводњавања, квалитет и принос, даљинска детекција, продуктивност воде

631.67:635.652(043.3)