Title (srp)

Примена родно осетљивог језика у пословној комуникацији на енглеском као нематерњем језику - Ставови студентске популације пословноекономског усмерења у Републици Србији

Author

Стефановић, М. Тамара

Contributor

Спасић, Драгана

Description (eng)

This dissertation explores the question, significance, and potential of gendersensitive language, as well as the use of gender sensitive language by students inbusiness and economics programs in the Republic of Serbia. It stems from the idea thatgender sensitive language both engenders and reflects social relations based on equality.It emphasizes the role of business English curricula, as it assumes that gender sensitivelanguage ensures the creation and enhancement of the public discourse anchored inpoliteness, courtesy, humaneness, respect, humbleness, and freedom of speech. Theexpereimental part of the research was based on the survey. Applying a statisticalmethod, critical discourse analysis, and contrastive analysis resulted in the conclusionabout the connection between student perception of gender sensitivity and their use ofgender sensitive language. Hence, it is assumed that the introduction of gender sensitivelanguage in the higher education business English language curricula can contribute toboth raising awareness of gender sensitivity and the use of gender sensitive language.The consequences in the realm of social functioning on democratic principles ofequality, as well as enhancing the perceptiveness about language stzlistic subtleties canengender linguistic, educational, and cultural prosperity in the society. Since manyaspects of the contemporary world have been corporatized, business communication isperceived as a channel of major importance. Therefore, the research investigates thedynamic within the link between business communication in English and gendersensitive language. The empirical part of the research offers insights into the specificmanifestations of the nexus. The dissertation recommends the use of gender sensitivelanguage in business English courses at the institutions of higher education as acontribution to the public dialogue in the spirit of democracy and human rights, and theadvancement of communication. The study offers definitive answers to the questions it poses about the use of gender sensitive language by the students in business andeconomics programs. These answers are understood as an invaluable stimulus for theacademic debate and the continuation of the research in the proposed thematic frameand conceptual key.

Description (srp)

Дисертација се бави анализом проблема, значаја и потенцијала родноосетљивог језика, као и питањем у којој се мери родно осетљив језик примењујемеђу студентском популацијом пословно-економског усмерења у РепублициСрбији. Полази се од уверења да је родно осетљив језик и компонентадруштвених односа заснованих на равноправности и њихов одраз. Претпостављасе да употреба родно осетљивог језика доприноси јачању и изградњи јавногдискурса који се темељи на учтивости, уљудности, хуманости, уважавању,скромности и слободи говора, те се у контексту мерења примене родно осетљивогјезика код поменуте циљне групе кроз рад ставља акценат на улогу наставеенглеског језика у сврху поспешивања употребе родно осетљивог језика.Узимајући у обзир корпоратизацију великог броја аспеката друштвеногфункционисања, пословна комуникација се схвата као канал од посебног значаја уовом контексту. Стога се истражује веза између пословне комуникације наенглеском језику и родно осетљивог језика. Емпиријски део истраживања пружаувид у специфичне облике манифестовања те везе. Као инструмент је коришћенструктурисани упитник, а статистичким методом, критичком анализом дискурса иконтрастивном анализом дошло се до закључка да се ставови о роднојосетљивости рефлектују на употребу родно осетљивог језика код циљнестудентске популације, те да, стога, употреба родно осетљивог језика у наставиенглеског језика у високом образовању може допринети како развијању свести ородној осетљивости, тако и употреби родно осетљивог језика. Консеквенце удомену друштвеног функционисања на демократским принципимаравноправности, као и подстицање перцептивности за језичке стилскесуптилности могу допринети просперитету лингвистичке, едукативне и културнеситуације у друштву. Дисертација препоручује употребу родно осетљивог језика у настави пословног енглеског језика у високообразовним институцијама, чиме седоприноси друштвеном дијалогу у духу демократије и људских права, а иунапређењу језичке праксе као такве. Рад даје дефинитивне одговоре на питање укојој мери се примењује родно осетљив језик код студената пословно-економскогусмерења у Републици Србији. Такође, циљ наше дисертације је да стимулишеакадемске дебате на ову тему, те се у закључку предлажу могућности за даљаистраживања којима би она послужила као полазиште.

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/legalcode