Title (srp)

Духовна смрт јунака у приповеткама Антона Павловича Чехова и Лазе К. Лазаревића

Author

Цветковић, Ј. Раиса

Contributor

Лазић, Небојша

Description (srp)

Предмет проучавања докторске тезе Духовна смрт јунака у приповеткамаАнтона Павловича Чехова и Лазе К. Лазаревића је истраживање и анализакњижевних ликова који се крећу ка психолошком и биолошком уништењу уследтрауматичних стања, болести, патње, трагичних животних ситуација, утицајасредине, животне промашености и неостварености. Духовна смрт јунака прати сеизучавањем тематских слојева одабраних приповедака, анализом ликова,откривањем и представљањем унутрашњих сукоба јунака и одабиромприповедних стратегија двојице аутора. Духовна смрт јунака разматра се у оквируконтекста у коме се јавља, као што су: категорије епског, лирског, драмског,трагичног, комичног и ружног. Увид у присуство естетичких категорија намећепосебан осврт на садржаје трагичног и оваплоћење овог естетичког феномена укњижевном делу. Прати се паралела у стваралачком поступку Чехова иЛазаревића која се огледа највише у избору приповедних поступака.Циљ рада је да на основу актуелних књижевнотеоријских,књижевноисторијских и естетичких сазнања и на одговарајућем корпусуприповедне прозе Антона Павловича Чехова и Лазе К. Лазаревића описати ипредставити начин на који се духовна смрт јунака оваплотила у уметничком светунаведених аутора; истражити колико духовна смрт јунака утиче на испољавањеконцепта трагичног ван драмске форме, у приповедној прози; открити сличностии разлике у наративним решењима.Истраживањем су обухваћене приповеткеАнтона Павловича Чехова: Човеку футроли, Јонич, Чиновникова смрт, Огрозд, Архијереј, Црни монах, Кућа самезанином, Ротшилдова виолина, Досадна прича, и приповетке Лазе Лазаревића:Све ће то народ позлатити, Први пут са оцем на јутрење, Швабица, Школскаикона, Ветар, Вертер.У раду се примењује плуралистички приступ са доминацијом аналитичкосинтетичке, интерпретативне, компаративне, структуралистичке,психоаналитичке, социолошке, биографске, лингвостилистичке и феминистичкеметоде. На основу истраживања закључује се да се наративни поступци АнтонаПавловича Чехова и Лазе Лазаревића у многим сегментима подударају.Истраживањем се доказује да је проза двојице аутора пронашла начин запредстављање наизглед обичних, неминовних облика патње кроз стваралачкипоступак, који доприноси њеном онеобичавању.Истраживањем духовне смрти јунака у издвојеним приповеткама откривајусе тренуци друштвене кризе у време када се друштво суочавало са опасностима дабуде подељено међусобно сукобљеним уверењима која се тичу: историјских исоцијалних прилика, политичких или патријархалних ауторитета, односа измеђугенерација и између полова. Духовна смрт јунака може указати на рефлексијуконкретног стварног живота јер је овај проблем веома присутан у друштву,историји, појединачним животима, па и у уметности. Резултати истраживањаупотпуњавају књижевно-научну мисао о делима Чехова и Лазаревића, дају новимодел за тумачење књижевних јунака идоприносе сагледавању уметничкевредности српске и руске приповетке, као дела европске и светске књижевнебаштине.

Description (srp)

-

Description (eng)

The scope of study of the dissertationSpiritual deaths of heroes in short storiesby Anton Pavlovich Chekhov and Laza K. Lazarevic is research and analysis of literarycharacters traversing toward a psychological and biological demise ensuing traumaticconditions, illness, suffering, tragic life situations, impacts of the environment, failureand unaccomplishment of their lives. Spiritual deaths of heroes areperceived through theexploration of thematic layers of chosen short stories, character analysis, discovery andpresentation of inner conflicts of heroes and choosing short story strategies of the twoauthors. Heroes' spiritual death is considered within the context of its representation,such as: categories of epic, lyric, dramatic, tragic, comical, and ugly. Insight into theesthetic categories imposes a special turn to contents of tragic and epitome of thisesthetic phenomenon in literary works. A parallel in creative processes of Checkhov andLazarevic is being perceived, and it is mostly reflected in the choice of literaryprocesses.The aim of this work is to describe and present the manner in which heroes'spiritual death epitomized in the art world of the said authors, based on current findingsin literary theory, history and esthetics. It also explores to what extent the heroes'spiritual death affects the manifestation of the concept of tragic outside the dramaticnorm, in short story writing.Finally, it identifies similarities and differences between narrative solutions. Theresearch comprises short stories of Anton Pavlovic Chekhov: The Man in a Case,Ionych, The Death of a Government Clerk, Gooseberries, The Bishop, The Black Monk,The House with the Mezzanine, Rothschild's Violin, A Dreary Story; and those of LazaLazarevic: The First Matins with My Father, The German Girl, The School Icon,TheWind, Werther.Pluralistic approach with domination of analytical-synthetical, interpretative,comparative, structuralistic, psychoanalytical, sociological, biographical, linguo-stylisticBased on the research, it is concluded that narrative processes of AntonPavlovich Chekhov and Laza Lazarevic coincide in many segments.The researchproves that the prose of these two authors has found a way to represent seeminglycommon, unnamed forms of suffering through their creative process that complement itsuncommoning.By exploring spiritual deaths of heroes in selected short stories, moments ofsocial crisis has been unearthed in time when the society faced dangers of beingseparated by mutually opposing views regarding historical and social circumstances,political and patriarchic authorities, relations among generations and between sexes.The spiritual deaths of heroes may point to the reflection of real life, since this problemis omnipresent in societies, history, certain lives, and also art. The results of the researchcomplete the literary-scientific thought on works of Chekhov and Lazarevic, provide anew model for interpreting literary heroes and contribute to realizing artistic values ofSerbian and Russian short stories, as part of European and global literary heritage.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/legalcode