Title (srp)

Професионални развој наставника у функцији унапређивања компетенција за васпитање иобразовање за одрживи развој

Author

Врачар, Љ. Маја

Contributor

Ђурић, Игор

Description (srp)

Питање компетентности наставника1 и његовог професионалног развоја уфункцији унапређивања компетенција за васпитање и образовање за ОР2 представљаистраживачки проблем који је неопходно сагледавати из различитих перспектива.Истраживачки проблем професионалног развоја наставника у области васпитања иобразовања за ОР посматрамо као континуирани, дугорочни интегрисани процесунапређивања компетенција наставника кроз властито учење, усавршавање,рефлексивну праксу и истраживачки рад. Повод за наше истраживање је измењенконтекст за учење који условљава промене у образовној пракси у циљу одговора нанарасле и измењене образовне потребе и интересе. Промене које наставник уводи уобразовну праксу су садржане у концепцији ОР као битној одредници савременогваспитања и образовања која се одражава на квалитет живота садашњих и будућихгенерација ученика.Предмет истраживања представља професионали развој наставника у функцијиунапређивања компетенција за васпитање и образовање за ОР. У раду се истиче смисаои значај професионалног развоја наставника у подручју васпитања и образовања за ОРи уочава се да концепт ОР представља суштински део стратегије целоживотног учења.С обзиром на изазове савременог васпитања и образовања и компетентностинаставника да одговори на ове изазове, циљ ове дисертације је да се утврди степенразвијености компетенција наставника о и за ОР и утврђивање заступљености идоприноса различитих облика професионалног развоја развијању компетенција.Одговор смо покушали добити на два нивоа: 1) теоријском педагошко-дидактичкомрефлексијом са циљем одговора на питање улоге наставника у концепцији васпитања иобразовања за ОР и 2) емпиријским испитивањем. На основу анализе стране и домаће литературе и релевантних истраживања даје се исцрпан преглед релевантнихистраживања из области развоја компетенција наставника за васпитање и образовање заОР. Теоријском анализом значајних педагошких извора изнесене су основне полазнеоснове о појму ОР, његовом историјском развоју и документима на којима сезаснива.Такође анализом циљева, компоненти ОР, принципа ОР, тема ОР, образовања ои за ОР, улоге школе у образовању и васпитању за ОР, професионалног развојанаставника кроз формално, неформално и информално учење и самосталногукључивања тема ОР у процес учења изнесене су основе о компетенцијама наставника,професионалном развоју наставника, васпитању и образовању за ОР .Централни део нашег рада је улога наставника у остваривању циљева васпитања иобразовања за ОР и развој његових компетенција за васпитање и образовање за ОР. Ускладу са чињеницом да је улога наставника основни чинилац у промовисањуваспитања и образовања за ОР, професионални развој наставника сагледавамо крозпроцес формалног, неформалног и информалног учења у функцији унапређењакомпетенција за васпитање и образовање за ОР.У емпиријском делу рада испитиван је степен развијености компетенција наставника ои за ОР и утврђивање заступљености и доприноса различитих облика професионалногразвоја развијању ових компетенција. Добијени резултати подржавају полазнепретпоставке о постојању разлика у процени знања о ОР и развоју компетенција за ОРизмеђу наставника који раде у разредној настави и наставника (од 5.до 8.разреда) којираде у предметној настави. Наставници који раде у разредној настави процењују даимају виши ниво знања о ОР, сматрају да су активностима стручног усавршавања,неформалног образовања и информалног учења у већој мери развили нивокомпетенција за ОР у односу на наставнике који раде у предметној настави (од 5.до8.разреда), док се наставници предметне наставе самопроцењују мање компетентним однаставника разредне наставе.Резултати истраживања потврдили су полазну хипотезу истраживања о постојањуразлика у нивоу знања и доприноса активности између наставника који раде уразредној настави и наставника (од 5.до 8.разреда) који раде у предметној настави.Утицај одређених активности стручног усавршавања на развој компетенцијанаставника за васпитање и образовање за ОР посматран је у односу на самопроценузнања о ОР и на објективно знање о ОР (утврђено тестом знања), као и на самопроценукомпетенција наставника за ОР. Излагања и угледно/огледни часови се јављају каоглавни фактор који има највише утицаја на развој компетенција за ОР. Добијени резултати истраживања сугеришу да је потребно јачати компетенције наставника о и заОР у нашој земљи кроз хоризонтално учење наставника. Такође, упућују да јенеопходно осмислити програме, формалног, неформалног и информалног учења натему ОР за наставнике предметне наставе, имајући у виду специфичности предметаприродних, друштвених наука, уметности и физичког васпитања у основној школи.Резултати емпиријског дела истраживања показују да je у савременим условима раданеопходно да учитељи и наставници развијају компетенције у вези са ОР, будући да сеиспред професије учитеља и наставника постављају изазови и очекивања у вези са овимконцептом. Нове улоге наставника претпостављају промене у програмима стручногусавршавања и професионалног развоја, те је смислено да програми обухватају идеју ои за ОР како би наставници јачали компетенције у том сегменту рада. Предуслов заостваривање измењених програма стручног усавршавања и професионалног развојакоје поставља концепција васпитања и образовања за ОР је наставник који је спреманда заједно са ученицима мења затворене обрасце деловања у школи и локалнојзаједници и успоставља обрасце деловања засноване на потребама отвореног, одрживогдруштва и појединца.

Description (srp)

-

Description (eng)

Teacher competence and their professional development for the purposes of improvingcompetencies for education for sustainable development is a research problem that needs to beobserved from multiple perspectives. The research problem related to teacher professionaldevelopment in the field of education for sustainable development is seen as a continuous,long-term and integrated process of improving teachers’ competencies through their ownlearning, training, reflective practice and research work. The reason for our research is thechange in the context for learning, which causes these changes which teachers shouldintroduce into teaching practice in order to respond to the growing and altered student needs.Those changes that teachers introduce into teaching practice are contained within the conceptof sustainable development as an important determinant of modern education, which reflectson the quality of life of current and future generations of students.The subject of this research is the professional development of teachers for the purposes ofimproving competencies for education for sustainable development. This paper emphasizesthe meaning and importance of teacher professional development in the field of education forsustainable development and observes that the concept of sustainable development is anessential part of lifelong learning strategy. Given the challenges facing modern education andteacher competencies required to respond to these challenges, the aim of this dissertation is toidentify the level of teacher competencies’ development about and for sustainabledevelopment and to determine if various forms of professional development are present andhow they can contribute to the development of these competencies.We tried to get the answer to this question on two levels: 1) with theoretical pedagogic anddidactic reflection with the aim of answering the question of the role of teachers in theconcept of education for sustainable development, and 2) with empirical research. Based onthe analysis of foreign and domestic literature and relevant studies, a detailed overview ofrelevant research in the field of development of teacher competencies for education forsustainable development is presented. Theoretical analysis of relevant pedagogic sources hasproduced the main starting points on the concept of sustainable development, its historicaldevelopment and the documents on which it is based. Moreover, the analysis of the goals,components of sustainable development, principles of sustainable development, topics relatedto sustainable development, education about and for sustainable development, the role of school in education for sustainable development, professional development of teachersthrough formal, non-formal and informal learning and independent inclusion of sustainabledevelopment topics in the learning process provided the foundation for teacher competencies,teacher professional development, and education for sustainable development.The central part of our paper is the role of teachers in achieving the goals of education forsustainable development and the development of their competencies for education forsustainable development. Based on the fact that the role of teachers is the main factor inpromoting education for sustainable development, we analyze their professional developmentthrough the process of formal, non-formal and informal learning for the purpose of improvingcompetencies for education for sustainable development.The empirical part of the paper examines the level of development of teacher competenciesabout and for sustainable development and determines if various forms of professionaldevelopment are present and how they can contribute to the development of thesecompetencies. The results obtained support the initial hypotheses about the existence ofdifferences between class teachers and subject teachers (who teach 5th to 8th grade), regardingthe assessment of knowledge about sustainable development and development ofcompetencies for sustainable development. Class teachers believe that they have moreknowledge about sustainable development, they believe that professional developmentactivities, non-formal education and informal learning helped them to develop morecompetencies for sustainable development than subject teachers (who teach 5th to 8th grade),while subject teachers’ self-assessment indicates that they believe their level of competenciesis lover that class teachers’.Research results have confirmed the initial research hypothesis about the differences in thelevel of knowledge and contribution of teacher activities between class teachers and subjectteachers (who teach 5th to 8th grade).The impact of certain professional development activities on the development of teachercompetencies for education for sustainable development was also examined through the selfassessment of knowledge about sustainable development and based on the objectiveknowledge about sustainable development (determined by the knowledge test), as well asthrough teachers’ self-assessment of their competencies for sustainable development.Presentations and demonstration/presentation lessons are seen as the main factor that has thegreatest impact on competencies for sustainable development.The results obtained suggest that it is necessary to improve teacher competencies about andfor sustainable development in our country through horizontal teacher learning. Moreover, these results indicate that it is necessary to design programs of formal, non-formal andinformal learning for subject teachers with the sustainable development topic, having in mindthe specifics of nature and social science subjects, as well as art and physical education inprimary school.The results of the empirical part of the research indicate that in modern working environment,it is necessary for teachers to develop competencies related to sustainable development, sinceteaching profession is faced with challenges and expectations related to this concept. Newteacher roles require changes in professional training and professional development programs,and it is reasonable to assume that these programs include the idea about and for sustainabledevelopment in order for teachers to improve competencies in this field of work. Aprerequisite for the realization of these altered professional advancement and developmentprograms required by the concept of education for sustainable development includes a teacherwho is ready to change closed off activity patterns in school and local community andestablish patterns of action based on the needs of open, sustainable society and individual.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode