Title (srp)

Дискурс уз посредство рачунара у комуникацији између лекара и пацијената на енглеском и српском језику

Author

Mijomanović, Stevan, 1987-

Contributor

Filipović, Jelena, 1966-

Description (srp)

Предмет овог рада је истраживање жанра онлајн консултација, односно комуникације између лекара и пацијената на енглеском и српском језику која се одвија уз посредство рачунара. Главни циљ рада је да истражи у којој мери овај жанр представља нови модел интеракције лекара и пацијента, да ли се разликује од традиционалног медицинског сусрета и да ли се одликује специфичном реторичком сруктуром, стратегијама и стилом.Oсновни теоријски оквир нашег истраживања представљају увиди из литературе која се бави комуникацијом и дискурсом уз посредство рачунара и комуникацијом лекар-пацијент. С обзиром да на овакву интеракцију гледамо и као на специфичан жанр, у раду се ослањамо и на постулате анализе жанра.Методологија овог рада подразумева ситуациону анализу и анализу ставова. Овај рад посебно истражује и одлике дискурса уз посредство рачунара које представљају комбинацију говорног и писаног језика.Истраживање подразумева рад на енглеском и српском корпусу. Ова два корпуса састоје се од укупно осам поткорпуса чија је грађа прикупљена са веб-страница које нуде услугу онлајн консултација. У раду је коришћена и квалитативна и квантитативна анализа.Резултати истраживања показују да се жанр онлајн консултација одликује посебним комуникативним намерама, специфичном реторичком структуром, учесницима комуникације, и језиком који се у литератури назива писаним говором. Уочене су и сличности и разлике жанра онлајн консултација у два језика, али и сличности и разлике између жанра онлајн консултација и традиционалног медицинског сусрета.Закључци овог истраживања могу своју примену наћи у медицинској пракси, развијању телемедицине и телездравља, али и у настави језика медицине за академске сврхе. У раду смо навели ограничења спроведеног истраживања и понудили могуће правце будућих истраживања.

Description (srp)

Наука о језику - Анализа жанра и Дискурс уз посредство рачунара / Linguistics - Genre Analysis and Computer-mediated Discourse Datum odbrane: 30.09.2022.

Description (eng)

The subject of this research is the genre of online consultations or computer-mediated doctor-patient communication in English and Serbian. The main aim is to examine to what extent this genre constitutes a new model of doctor-patient interaction, whether it is different from the traditional medical encounter, and whether it has a specific rhetorical structure, strategies, and style.The main theoretical framework of this research relies on the insights of doctor-patient and computer-mediated discourse literature. Since this interaction is viewed as a specific genre, we also rely on the theoretical assumptions of genre analysis.The methodological approach is based on situational analysis and moves analysis. Special focus is on the characteristics of computer-mediated discourse which are a combination of spoken and written language.This research included work on an English and a Serbian corpus. In total, the two corpora consist of eight smaller corpora that were collected from websites that offer the service of online consultations. Both qualitative and quantitative analyses were used in the paper.The results of this research indicate that the genre of online consultation is characterised by specific communicative purposes, rhetorical structure, participants, and language that the literature labels as written speech. Similarities and differences regarding the genre of online consultations were observed between the two languages as well as between the genre of online consultations and the traditional medical encounter.The insights of this research can find their application in medical practice, the development of telemedicine and telehealth, as well as in teaching of language for medical and academic purposes. Limitations of this study were provided, and possible future research suggested.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srpski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Engleski jezik

genre of online consultations, doctor-patient communication, medical encounter, situational analysis, moves analysis

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srpski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Engleski jezik

жанр онлајн консултација, комуникација лекар-пацијент, медицински сусрет, ситуациона анализа, анализа ставова