Title (srp)

Лексика из сфере православне духовности у савременом руском и српском језику: лексичко-семантички, лексикографски и лингвокултуролошки аспекти

Author

Petrović, Srđan R., 1989-

Contributor

Končarević, Ksenija, 1965-

Description (eng)

This doctoral dissertation deals with a complex review, analysis and description of Orthodoxlexis in contemporary Russian and Serbian. The research is conducted with a focus on three aspects:lexical-semantic, lexicographic and linguo-cultural.One of the main goals is to determine the identities, similarities and differences betweenlexical items on the lexical-semantic, lexicographic and linguo-cultural level through aconfrontational analysis of Russian and Serbian Orthodox lexis, and thus to compare two closecultures in order to provide as comprehensive description of the lexicon as possible, but also of thelexical systems of the Russian and Serbian languages in general.Lexicographic sources from the second half of the 20th and the beginning of the 21st centurywere primary selected as the corpus for the data analysis in order to provide a characterization ofthe state of the art in contemporary Russian and Serbian lexicography.The interdisciplinary character of the topic and the determinant features of the subject ofstudy imply a complex theoretical and methodological framework of research.The analysis shows that the Orthodox lexis represents a thematically extremely diverse, andby its very nature very lexical subsystem. The comparison of the Russian and Serbian datademonstrates more similarities than differences, which is the result of the influence of linguistic andextralinguistic factors, primarily conditioned by the common ecclesial framework of spiritualitydevelopment and the Orthodox civilization model among the Russian and Serbian people. On theother hand, the existing differences are often related to linguistic factors, but also to the national andcultural characteristics of the two peoples. Adequate dealing with a given lexicon, as well as itslexicographic processing, presupposes insights into many theological, contact and complementarydisciplines, and not only linguistic ones.

Description (srp)

Ова докторска дисертација представља покушај комплексног сагледавања, анализе идескрипције лексике из сфере православне духовности у савременом руском и српскомјезику. Истраживање се спроводи са упориштем у трима аспектима: лексичко-семантичком,лексикографском и лингвокултуролошком.Један од главних циљева подразумева да се путем конфронтативне анализе руске исрпске лексике из сфере православне духовности утврде истоветности, сличности и разликемеђу њима на лексичко-семантичком, лексикографском и лингвокултуролошком плану, асамим тим и да се пореде две блиске културе, како би се пружио што свестранији описнаведене лексике, али и лексичких система руског и српског језика уопште.Као корпус за ексцерпирање грађе превасходно су одабрани лексикографски извори издруге половине ХХ и с почетка ХХI века, па ово истраживање даје и известан пресек стања усавременој руској и српској лексикографији.Интердисциплинарни карактер теме и детерминантна обележја предмета проучавањаимплицирали су сложен теоријско-методолошки оквир истраживања.Анализа је показала да лексика из сфере православне духовности представља тематскиизузетно разуђен, а по својој природи веома специфичан лексички подсистем. Поређењемруске и српске грађе испољено је више сличности него разлика, што је резултат утицајалингвистичких, али и екстралингвистичких фактора, превасходно условљених заједничкимеклисијалним оквиром развоја духовности и православног цивилизацијског модела кодруског и српског народа. Са друге стране, постојеће разлике неретко су повезане са језичкимчиниоцима, али и национално-културним особеностима двају народа. Адекватно бављењедатом лексиком, као и њена лексикографска обрада, претпоставља увиде у низ теолошких ињима контактних и комплементарних дисциплина, а не само лингвистичких.

Description (srp)

Лингвистика, русистика, србистика - Лексикологија, семантика, лексикографија, лингвокултурологија,теолингвистика / Linguistics, Russian Studies, Serbian Studies - Lexicology, semantics, lexicography, linguo-culturology, theolinguistic Datum odbrane: 04.10.2022.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 4.0 - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Leksikologija srpskog jezika

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Ruski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Leksikologija

лексикологија сакрума, преводна лексикографија, лексика из сфере православне духовности, религијска лексика, теолошка терминологија, културно маркирана лексика, савремени руски језик, савремени српски језик

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Leksikologija srpskog jezika

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Ruski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Leksikologija

lexicology of the sacrum, translation lexicography, Orthodox lexis, religious lexis, theological terminology, culturally marked lexis, contemporary Russian language, contemporary Serbian language