Title (srp)

Међуоднос конкурентних лексичких јединица и именичких синтагми у српском језику

Author

Ilić, Tanja Ž., 1990-

Contributor

Kovačević, Miloš, 1953-

Description (eng)

Subject of the research is a competition of semantically equivalent syntactic units - lexicalunits (nouns and noun adjectives) and noun phrases. Basic aim of the research is to describe theirsemantic-syntactic characteristics, and to analyze their interrelationship on the syntagmatic and paradigmatic level.The structural method was used, namely the lexical-syntactic-semantic method, and additionally the collocation and functional-stylistic method.The research was conducted on a diverse functional-stylistic corpus, from written sources ofvarious genres, material excerpted from descriptive dictionaries of the Serbian language, from theelectronic corpus, and supplemented with language material collected from the Internet, websitesand Internet forums.The research is primarily approached from the creative, syntactic and stylistic aspects. Thepaper points out that the choice between competing units is conditioned by limitations such assemantic, creative and syntactic. At the same time, the equalization of competing forms occurs primarily during their parallel use and in professional discourse. It shows the favoring of one formover another in a particular type of text or in a functional style. Also, it turns out that thedistribution of competing forms is related to pragmatic-stylistic criteria, ie different communicativeneeds (disabling, emphasizing a certain semantic component, establishing lexical cohesion, etc.), aswell as the criterion referentiality and linearization. An overview of productive and occasional syntagmatic models competing with lexical units is also given.It is also shown that the semantics and function of the independent member are modifiedinside and outside the pleonastic diminutive and semi-congruent syntagms.

Description (srp)

Предмет истраживања јесте конкуренција семантички еквивалентних синтаксичкихјединица − лексичких јединица (именица и поименичених придева) и именичких синтагми.Основни циљ истраживања јесте опис њихових семантичко-синтаксичких карактеристика, теанализа њиховог међуодноса на синтагматском и парадигматском плану.Коришћена је структурална метода, и то лексичко-синтаксичко-семантичка, а додатнои колокацијска и функционалностилска метода.Истраживање је спроведено на разуђеном функционалностилском корпусу, од писанихизвора различитих жанрова, грађе ексцерпиране из описних речника српског језика, изелектронског корпуса, те је допуњена језичким материјалом прикупљеним с интернета, свебсајтова и интернет форума.Истраживању се примарно прилази са творбеног, синтаксичког и стилског аспекта. Ураду се указује на то да је одабир између конкурентних јединица условљен ограничењимакаква су семантичка, творбена и синтаксичка. Притом, да до разједначавања конкурентнихоблика долази пре свега приликом њихове напоредне употребе и у стручном дискурсу.Показује се фаворизање једног облика у односу на други у одређеној врсти текста или уфункционалном стилу. Такође, испоставља се да је дистрибуција конкурентних облика у везиса прагматичкo-стилским критеријумима, односно са различитим комуникативним потребама(онеобичавање, истицање одређене семантичке компоненте, успостављање лексичке кохезијеитд. ), као и са критеријумом референцијалности и линеаризацијом. Даје се и прегледпродуктивних и оказионалних синтагматских модела конкурентних лексичким јединицама.Такође се показује да се семантика и функција независног члана модификује унутар иван плеонастичних деминутивних и полуконгруентних синтагми.

Description (srp)

-

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srpski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Sintaksa

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Leksikologija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Semantika srpskog jezika

именичка синтагма, лексичка јединица, конкуренција, творба речи, синтакса, лексикологија, стилистика, творбена, семантичка и синтаксичка ограничења

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srpski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Sintaksa

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Leksikologija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Semantika srpskog jezika