Title (deu)

Postmoderne Bearbeitung des Argonautenmythos in den Romanen Ein fremden Stamm hat mich geraubt von Willem Brakman, Medea. Stimmen von Christa Wolf und Das Goldene Vlies von Borislav Pekić : dissertation

Author

Đokanović, Aleksandar, 1974-

Contributor

Suvajdžić, Boško, 1965-

Description (srp)

Превасходни циљ ове тезе је да истражи процес трансформације мита у постмодерној књижевности. За истраживање су узета три романа који у својој дубинској структури имају заједнички мотив преузет из антике, а који се на површинској структури приповедања различито реализује. Комплекс митова о Аргонаутима, Јасону и Медеји чини основу романа Једно страно племе ме је отело Вилема Бракмана, Медеја. Гласови Кристе Волф и Златно руно Борислава Пекића.Рад садржи формалну и садржинску анализу поменута три романа. С једне стране се истражују постмодернистичке технике којима се један прастари мит транспонује у нови контекст, а с друге стране се испитују нова значења која се дописују оригиналним текстовима.Постмодерне наративне стратегије попут хибридности, метафикције, ауторефлексивности, деканонизације, интертекстуалности, пародије, проблематизације односа између чињеница и фикције могу се утврдити у сва три романа који се у овом раду обрађују. Приликом истраживања ових поступака ослањамо се на тезе канадске књижевне теоретичарке Линде Хачион, које је детаљно разрадила у својим студијама о постмодернистичкој поетици Поетика постмодернизма, Нарцистички наратив и Теорија пародије. Посебна пажња посвећена је интертекстуалним поступцима који аутору стоје на располагању при транспозицији предлошка који обрађује. Идентификација интертекстуалних референци заснива се у овој тези на концепту интертекстуалности француског теоретичара постструктурализма Жерара Женета, који је развио у својој студији Палимпсести. Књижевност на другом степену.Рад се бави сличностима и разликама у облицима рецепције и начинима репрезентације митолошког дискурса у три анализирана романа.У основи, сличности се јасно могу уочити у техникама постмодернистичког приповедања, док у тематском погледу, анализирани романи имају мање додирних тачака, што показује да један те исти мит може попримити најразличитије облике и са сваком адаптацијом може добити нови смисао.Заједничко за сва три романа је тематизација сопственог процеса настанка. При томе они покушавају да разјасне како су извесни догађаји током историје митизовани и како је мит ушао у књижевну традицију. Ослањајући се на тумачење легенде о Аргонаутима Јохана Јакоба Бахофена и Роберта Гревса у сва три романа се обрађује супротност између матријархата и патријархата. И док је ова тема у седмом тому Пекићевог романа присутна у позадини збивања, код Бракмана и Кристе Волф она представља карику која твори значење при грађењу нарације. Сва три романа комбинују мит о Аргонаутима са другим митологемама. Поред тога, у сва три дела која су предмет истраживања разграђује се херојска етика својствена миту. Разлике у репрезентацији мита о Аргонаутима у три анализирана романа могу се, уопштено говорећи, свести на то што Бракман ставља акценат на уметничку причу, Волф на политички аспект, а Пекић на антрополошко тумачење мита. Осим тога, код Бракмана и Пекића пародија и игра представљају конститутивно ткиво поновног писања саге о Аргонаутима, док је Криста Волф себи поставила задатак да, позивајући се на старије верзије, коригује мит о Медеји као убици који је у књижевност увео Еурипид.Једно страно племе ме је отело чита се, с једне стране, као забаван авантуристички роман, а с друге стране, као психолошки роман, што се очитује у едипалној везаности за мајку главног јунака. Поред тога, Бракман придаје значај контрукцијском карактеру наративног чина. Његов роман обилује референцама и цитатима које он вешто преплиће. Свака прича призива нову причу, што на концу резултира у компилацији разних митолошких и литерарних реминисценци који се спајају у једну целину.Медеја. Гласови је у првом реду политички роман. Криста Волф повест о Медеји преноси са равни личне драме ове митске личности на политичку арену. Роман покрива широк спектар тема које расветљавају социолошке, психолошке и феминистичке аспекте. Обрађују се позиција жене у друштву и историји, односи између мушкараца и жена, однос појединца и друштва, злоупотреба моћи, положај избеглица и ксенофобија. Посебну пажњу Криста Волф поклања механизму жртвеног јарца, следећи поставке које је француски антрополог Рене Жирар изложио у студији Насиље и свето. Поврх тога, Медеја. Гласови је и роман времена који се односи на ситуацију у Немачкој након пада Берлинског зида.Златно руно је пре свега антрополошки роман. Како у историјском делу у првих шест томова, тако и у митолошком делу у седмом тому, роман се бави питањима саме људске природе. Пекић се позива на митске исконске почетке који су, по мишљењу аутора, пресудно утицали на судбину човечанства. Дијалектика мита и историје кореспондира са дихотомијом духа и материје. Митски хероји су представници спиритуалних вредности, док је измишљени Аргонаут Ноемис репрезентант материјалистичког схватања живота. У Пекићевом роману мит фунгира као полазиште историје. Вечито понављање мита у историји у складу је са постмодерном поетиком, у којој се претходна књижевна грађа увек изнова приповеда. Митско путовање Аргонаута и потрага за Златним руном представља, по Пекићевом виђењу, потрагу за тајнама живота и смрти. Стога се аутор надовезује на мит о поновном рођењу о Деметри и Кори као и на орфичко учење о реинкарнацији и на Јунгову теорију архетипова.Три нове верзије мита о Аргонаутима које се разматрају у овој тези сведоче о актуелности и релевантности митолошких мотива за постмодерну књижевност. Рад даје допринос компаративном истраживању савремене низоземске, немачке и српске књижевности с посебним нагласком на митопоетским облицима стваралаштва у приповедној прози постмодернизма.

Description (eng)

The primary goal of this thesis is to examine the myth transformation in postmodern literature. The starting point are three novels that have a common ancient motif at their depth level which is realized differently at the surface level of the narrative process. The complex of legends of the Argonauts, Jason and Medea forms the basis of the novels A foreign tribe has robbed me by Willem Brakman, Medea. Voices by Christa Wolf and The Golden Fleece by Borislav Pekić.This paper includes formal and thematic analysis of the three forementioned texts. On the one hand, it explores which postmodern narrative techniques are used to transpose an ancient myth into the new context, and on the other hand, which new meanings are ascribed to the original texts.Postmodern narrative strategies such as hybridity, metafiction, self-reflexivity, decanonization, intertextuality, parody, problematizing of the relationship between the factual and the fictional can be found in each of these three novels. In exploring these procedures we draw on theses of the Canadian literary scholar Linda Hutcheon which she elaborated in detail in her studies on postmodern poetics A Poetics of Postmodernism, Narcissistic Narrative and A Theory of Parody. Particular attention is paid to intertextual procedures available to an author when transposing the original to be adapted. In this thesis, the identification of intertextual references is based on the intertextuality concept of the French poststructuralist theorist Gérard Genette which he developed in his study Palimpsests. Literature in the second degree.This work deals with similarities and differences in forms of reception and mode of representation of mythical discourse in the three novels analyzed.Basically, the similarities can be clearly seen in the postmodern narrative techniques, while thematically these three novels have fewer points of contact, showing that one and the same myth can take on the most diverse forms and be given new meanings in each adaptation.All three novels have in common the thematization of their own creation process. In doing so, they try to elucidate how certain events have been mythicized in the course of history and how a myth has entered the literary tradition. Following Johann Jakob Bachofen’s and Robert Graves’ interpretation of the Argonaut legend the contrast between matriarchy and patriarchy is brought up in all three novels. While this topic remains in the background of the actions in the seventh volume of Pekić’s novel, for Brakman and Wolf it represents a meaning-giving link in the construction of the narrative. All three novels combine the Argonaut legend with other mythologemes. Furthermore, the heroic ethics inherent to the myth are destroyed in all three literary discussed works.The differences in the representation of the Argonaut myth in the three researched novels can be, generally speaking, traced back to the fact that Brakman focuses on an artistic story, Wolf on the political aspect and Pekić on the anthropological interpretation of the myth. Moreover, for Brakman and Pekić parody and play are constitutive fabrics of the rewriting of the Argonaut saga, while Christa Wolf has set herself the task of correcting back the myth of Medea as murderess, as handed down by Euripides, by referring to older versions.A foreign tribe has robbed me reads on the one hand as an entertaining adventure novel, and on the other hand as a psychological novel, which is evident in the main character’s oedipal attachment to the mother. In addition, Brakman places importance to constructional character of the narrative act. His novel teems with references and quotations which he skillfully interweaves. Each tale evokes another tale, ultimately resulting in a compilation of all sorts of mythological and literary reminiscences that are joined together into a whole.Medea. Voices is first and foremost a political novel. Wolf transfers the Medea legend from the personal drama of a mythical figure into the political arena. The novel covers a wide range of topics, highlighting sociological, psychological and feminist aspects. It deals with the position of women in society and history, relationships between men and women, relationship of the individual and society, the abuse of power, the situation of refugees and xenophobia. Christa Wolf pays particular attention to the scapegoat mechanism as interpreted by the French anthropologist René Girard in his study Violence and the Sacred. Furthermore, Medea. Voices is also a period novel that refers to the situation in Germany after the fall of the Berlin Wall.The Golden Fleece is above all an anthropological novel. Both in the historical part in the first six volumes and in the mythological part in the seventh volume the novel concerns itself with the questions about human nature. Pekić goes back to mythical primordial beginnings which, in the author’s opinion, have had a decisive influence on the fate of mankind. The dialectic of myth and history corresponds to the dichotomy of spirit and matter. The mythical heroes are representatives of spiritual values, while the invented Argonaut Noemis represents the materialistic view of life. In Pekić’s novel, the myth functions as a starting point of the history. The eternal recurrence of myth in history is consistent with postmodern poetics, in which previous literary materials are retold over and over again. The mythical journey of the Argonauts and the search for the Golden Fleece represents, in Pekić’s view, the search for mysteries of life and death. Therefore, the author ties in with the rebirth myth of Demeter and Kore as well as with the Orphic doctrine of reincarnation and Jung’s theory of archetypes.The three retellings of the Argonaut myth to be examined in the present thesis bear witness to the topicality and relevance of the mythological motifs for postmodern literature. The thesis contributes to the comparative study of contemporary Dutch, German and Serbian literature with the special emphasis on mythopoetic forms of creation in postmodern narrative prose., The primary goal of this thesis is to examine the myth transformation in postmodern literature. The starting point are three novels that have a common ancient motif at their depth level which is realized differently at the surface level of the narrative process. The complex of legends of the Argonauts, Jason and Medea forms the basis of the novels A foreign tribe has robbed me by Willem Brakman, Medea. Voices by Christa Wolf and The Golden Fleece by Borislav Pekić.This paper includes formal and thematic analysis of the three forementioned texts. On the one hand, it explores which postmodern narrative techniques are used to transpose an ancient myth into the new context, and on the other hand, which new meanings are ascribed to the original texts.Postmodern narrative strategies such as hybridity, metafiction, self-reflexivity, decanonization, intertextuality, parody, problematizing of the relationship between the factual and the fictional can be found in each of these three novels. In exploring these procedures we draw on theses of the Canadian literary scholar Linda Hutcheon which she elaborated in detail in her studies on postmodern poetics A Poetics of Postmodernism, Narcissistic Narrative and A Theory of Parody. Particular attention is paid to intertextual procedures available to an author when transposing the original to be adapted. In this thesis, the identification of intertextual references is based on the intertextuality concept of the French poststructuralist theorist Gérard Genette which he developed in his study Palimpsests. Literature in the second degree.This work deals with similarities and differences in forms of reception and mode of representation of mythical discourse in the three novels analyzed.Basically, the similarities can be clearly seen in the postmodern narrative techniques, while thematically these three novels have fewer points of contact, showing that one and the same myth can take on the most diverse forms and be given new meanings in each adaptation.All three novels have in common the thematization of their own creation process. In doing so, they try to elucidate how certain events have been mythicized in the course of history and how a myth has entered the literary tradition. Following Johann Jakob Bachofen’s and Robert Graves’ interpretation of the Argonaut legend the contrast between matriarchy and patriarchy is brought up in all three novels. While this topic remains in the background of the actions in the seventh volume of Pekić’s novel, for Brakman and Wolf it represents a meaning-giving link in the construction of the narrative. All three novels combine the Argonaut legend with other mythologemes. Furthermore, the heroic ethics inherent to the myth are destroyed in all three literary discussed works.The differences in the representation of the Argonaut myth in the three researched novels can be, generally speaking, traced back to the fact that Brakman focuses on an artistic story, Wolf on the political aspect and Pekić on the anthropological interpretation of the myth. Moreover, for Brakman and Pekić parody and play are constitutive fabrics of the rewriting of the Argonaut saga, while Christa Wolf has set herself the task of correcting back the myth of Medea as murderess, as handed down by Euripides, by referring to older versions.A foreign tribe has robbed me reads on the one hand as an entertaining adventure novel, and on the other hand as a psychological novel, which is evident in the main character’s oedipal attachment to the mother. In addition, Brakman places importance to constructional character of the narrative act. His novel teems with references and quotations which he skillfully interweaves. Each tale evokes another tale, ultimately resulting in a compilation of all sorts of mythological and literary reminiscences that are joined together into a whole.Medea. Voices is first and foremost a political novel. Wolf transfers the Medea legend from the personal drama of a mythical figure into the political arena. The novel covers a wide range of topics, highlighting sociological, psychological and feminist aspects. It deals with the position of women in society and history, relationships between men and women, relationship of the individual and society, the abuse of power, the situation of refugees and xenophobia. Christa Wolf pays particular attention to the scapegoat mechanism as interpreted by the French anthropologist René Girard in his study Violence and the Sacred. Furthermore, Medea. Voices is also a period novel that refers to the situation in Germany after the fall of the Berlin Wall.The Golden Fleece is above all an anthropological novel. Both in the historical part in the first six volumes and in the mythological part in the seventh volume the novel concerns itself with the questions about human nature. Pekić goes back to mythical primordial beginnings which, in the author’s opinion, have had a decisive influence on the fate of mankind. The dialectic of myth and history corresponds to the dichotomy of spirit and matter. The mythical heroes are representatives of spiritual values, while the invented Argonaut Noemis represents the materialistic view of life. In Pekić’s novel, the myth functions as a starting point of the history. The eternal recurrence of myth in history is consistent with postmodern poetics, in which previous literary materials are retold over and over again. The mythical journey of the Argonauts and the search for the Golden Fleece represents, in Pekić’s view, the search for mysteries of life and death. Therefore, the author ties in with the rebirth myth of Demeter and Kore as well as with the Orphic doctrine of reincarnation and Jung’s theory of archetypes.The three retellings of the Argonaut myth to be examined in the present thesis bear witness to the topicality and relevance of the mythological motifs for postmodern literature. The thesis contributes to the comparative study of contemporary Dutch, German and Serbian literature with the special emphasis on mythopoetic forms of creation in postmodern narrative prose.

Description (deu)

Das vorrangige Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Mythostransformation in der postmodernen Literatur zu untersuchen. Ausgegangen wird von drei Romanen, die in ihrer Tiefenebene ein gemeinsames antikes Motiv haben, das auf der Oberflächenebene des Erzählvorgangs unterschiedlich realisiert wird. Der Sagenkomplex um die Argonauten, Jason und Medea bildet die Grundlage der Romane Ein fremder Stamm hat mich geraubt von Willem Brakman, Medea. Stimmen von Christa Wolf und Das Goldene Vlies von Borislav Pekić.Die Arbeit beinhaltet eine formale und inhaltliche Analyse der drei genannten Texte. Zum einen wird nachgegangen, mit welchen postmodernen Erzähltechniken ein uralter Mythos in den neuen Kontext transponiert wird, und zum anderen, welche neuen Bedeutungen den Ursprungstexten hinzugeschrieben werden.Postmoderne narrative Strategien wie Hybridität, Metafiktion, Selbstreflexivität, Dekanonisierung, Intertextualität, Parodie und Problematisierung des Verhältnisses von Faktischem und Fiktivem sind in allen drei zu behandelnden Romanen nachweisbar. Bei der Erforschung dieser Prozedere stützen wir uns auf die Thesen der kanadischen Literaturwissenschaftlerin Linda Hutcheon, die sie in ihren Studien zur postmodernen Poetik A Poetics of Postmodernism, Narcissistic Narrative und A Theory of Parody detailliert ausgearbeitet hat. Ein besonderes Augenmerk gilt den intertextuellen Verfahrensweisen, die einem Autor bei der Transposition der zu bearbeitenden Vorlage zur Verfügung stehen. Die Ermittlung intertextueller Bezüge fußt in der vorliegenden Arbeit auf dem Intertextualitätskonzept des französischen poststrukturalistischen Theoretikers Gérard Genette, das er in seiner Studie Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe entwickelt hat.In der Arbeit wird auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Rezeptionsformen und Repräsentationsweisen des mythischen Diskurses in den drei zu analysierenden Romanen eingegangen.Die Gemeinsamkeiten lassen sich im Grunde genommen in postmodernen Erzähltechniken deutlich erkennen, während in thematischer Hinsicht die zu erörternden Romane weniger Berührungspunkte aufweisen, was zeigt, dass ein und derselbe Mythos die unterschiedlichsten Formen annehmen und bei jeder Adaption mit neuem Sinn versehen werden kann.Allen drei Romanen ist die Thematisierung des eigenen Entstehungsprozesses gemeinsam. Dabei versuchen sie aufzuklären, wie bestimmte Ereignisse im Laufe der Geschichte mythisiert wurden und wie ein Mythos in die literarische Überlieferung eingegangen ist. In Anlehnung an Johann Jakob Bachofens und Robert von Ranke-Graves‘ Deutung der Argonautensage wird in allen drei Romanen der Gegensatz von Matriarchat und Patriarchat zur Sprache gebracht. Während dieses Thema im siebten Band von Pekićs Roman im Hintergrund des Geschehens bleibt, stellt es bei Brakman und Wolf das bedeutungsstiftende Bindeglied der Erzählgestaltung dar. Alle drei Romane kombinieren die Argonautensage mit anderen Mythologemen. Des Weiteren wird in allen drei zu untersuchenden Werken die dem Mythos innewohnende Heldenethik destruiert.Die Unterschiede in der Repräsentation des Argonautenmythos in den drei zu erforschenden Romanen lassen sich im Großen und Ganzen darauf zurückführen, dass Brakman auf eine künstlerische Geschichte, Wolf auf den politischen Aspekt und Pekić auf die anthropologische Deutung des Mythos den Schwerpunkt legen. Außerdem stellen bei Brakman und Pekić Parodie und Spiel das konstitutive Gewebe der Neuschreibung der Argonautensage dar, während sich Christa Wolf zur Aufgabe gemacht hat, den von Euripides überlieferten Mythos von Medea als Mörderin unter Heranziehung älterer Versionen zurückzukorrigieren.Ein fremder Stamm hat mich geraubt liest sich einerseits als ein unterhaltsamer Abenteuerroman, andererseits als ein psychologischer Roman, was in der ödipalen Mutterbindung der Hauptfigur ersichtlich ist. Außerdem legt Brakman Wert auf den Konstruktionscharakter des Erzählaktes. Sein Roman wimmelt von Referenzen und Zitaten, die er geschickt miteinander verwebt. Jede Geschichte ruft eine andere Geschichte hervor, was letztendlich in einer Kompilation von allerhand mythologischen und literarischen Reminiszenzen resultiert, die zu einem Ganzen zusammengefügt werden.Medea. Stimmen ist in erster Linie ein politischer Roman. Wolf überführt die Medea-Sage vom persönlichen Drama einer mythischen Figur in die politische Arena. Der Roman deckt eine große Themenbandbreite ab, die soziologische, psychologische und feministische Aspekte beleuchtet. Behandelt werden die Position der Frau in Gesellschaft und Geschichte, Mann-Frau-Beziehungen, das Verhältnis von Einzelnem und Gesellschaft, der Missbrauch von Macht, die Lage von Flüchtlingen und Fremdenhass. Besondere Beachtung schenkt Christa Wolf dem Sündenbockmechanismus, wie ihn der französische Anthropologe René Girard in seiner Studie Das Heilige und die Gewalt ausgelegt hat. Darüber hinaus ist Medea. Stimmen auch ein Zeitroman, der auf die Situation in Deutschland nach dem Mauerfall Bezug nimmt.Das Goldene Vlies ist vor allem ein anthropologischer Roman. Sowohl im historischen Teil, der die ersten sechs Bände umfasst, als auch im mythologischen Teil im siebten Band befasst sich der Roman mit Fragestellungen über die Natur des Menschen. Pekić greift auf mythische Uranfänge zurück, die nach Meinung des Autors das Schicksal der Menschheit bestimmend geprägt haben. Die Dialektik von Mythos und Geschichte korrespondiert mit der Dichotomie von Geist und Materie. Die mythischen Heroen sind Vertreter der spirituellen Werte, während der erfundene Argonaut Noemis Repräsentant der materialistischen Lebensauffassung ist. In Pekićs Roman fungiert der Mythos als Ausgangspunkt der Geschichte. Die ewige Wiederkehr des Mythos in der Geschichte steht im Einklang mit der postmodernen Poetik, in der vorangegangene literarische Stoffe immer wieder neuerzählt werden. Die mythische Reise der Argonauten und die Suche nach dem Goldenen Vlies stellt aus Pekićs Sicht die Suche nach den Geheimnissen von Leben und Tod dar. Daher knüpft der Autor an den Wiedergeburtsmythos von Demeter und Kore sowie an die orphische Reinkarnationslehre und Jungs Archetypentheorie an.Die drei in der vorliegenden Arbeit zu untersuchenden Neubearbeitungen der Argonautensage zeugen von Aktualität und Relevanz der mythologischen Motive für die postmoderne Literatur. Die Arbeit leistet einen Beitrag zur vergleichenden Untersuchung der zeitgenössischen niederländischen, deutschen und serbischen Literatur mit besonderem Nachdruck auf mythopoetischen Schöpfungsformen in der Erzählprosa der Postmoderne.

Description (deu)

Literaturwissenschaft - Niederländische Literatur, Deutsche Literatur, Serbische Literatur, Vergleichende Literaturwissenschaft / Наука о књижевности - Холандска књижевност, Немачка књижевност, Српска књижевност, Компаративна књижевност Datum odbrane: 29.09.2022.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

© All rights reserved

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Nemačka književnost

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srpska književnost

the Argonaut myth, Jason, Medea, the Golden Fleece, Postmodernism, Intertextuality, Metafiction, Parody, Myth-building, matriarchy.ж

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Nemačka književnost

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srpska književnost

мит о Аргонаутима, Јасон, Медеја, Златно руно, постмодернизам, интертекстуалност, метафикција, пародија, настанак митова, матријархат

Argonautenmythos, Jason, Medea, das Goldene Vlies, Postmoderne, Intertextualität, Metafiktion, Parodie, Mythenbildung, Matriarchat