Title (srp)

Просторни аспект инклузије Рома: побољшање квалитета становања и услова живота у ромским насељима у Србији : докторска дисертација

Author

Divjak, Lazar, 1980-

Contributor

Radosavljević, Uroš, 1972-
Knežević, Aleksandar, 1973-
Šećerov, Velimir, 1968-
Petrović, Mina, 1959-
Lukić, Bogdan, 1959-

Description (eng)

As a national minority in Serbia, the Roma face problems in a number of areas, and assuch represent a highly vulnerable and marginalized group. The subject of this doctoraldissertation is the spatial manifestation of the life of Roma, as well as the assumptionsregarding the improvements of living and housing conditions in informal or substandardRoma settlements in Serbia. The housing and communal problems that the Romaencounter at locations they inhabit (which are often ethnically and spatially segregated), aswell as possibilities for solving these problems and successes so far are particularlyanalyzed within the dissertation. The Roma housing problem is viewed throughout thedissertation as a part of a wider picture presenting the living conditions of Roma, wherespecial attention was placed on avoiding partial perception and treatment of a singlesymptom rather than the cause of the problem. The existing domestic and internationallegal, strategic and planning frameworks have been thoroughly analyzed within thedissertation, which has also examined the principles on which comprehensiveimprovement of Roma settlements should rest when aiming to reach the overall goal ofthis process – their integration into the existing settlement matrix. Work onimplementation of the “European Support to Roma Inclusion” project, which was a resultof cooperation between EU, OSCE, and several national and local institutions, a projectwhich succeeded to affirm several adequate theoretical assumptions in its practice, hasbeen analyzed as an exceptional good practice example. The aim of the dissertation hasbeen to show that a sustainable and durable system which enables Roma to lead decentlives can be formed only if a concurrence of efforts in all relevant areas is enabled (whichentails an integral approach to planning and good coordination of all stakeholders), whilethe key to successful inclusion of Roma is in synergy of the legislative, planning andinstitutional frameworks of settlement development.

Description (srp)

Роми се као национална мањина у Републици Србији срећу са проблемима убројним областима, те представљају вишеструко угрожену и маргинализованугрупу. Предмет ове докторске дисертације је просторна манифестација живота Рома,те претпоставке за унапређење животних и стамбених услова у неформалним,односно подстандардним ромским насељима на територији државе. У оквиру радапосебно су анализирани стамбени и комунални проблеми са којима се Роми сусрећуна локацијама које настањују, а које су често етнички и просторно сегрегиране, као имогућности и досадашњи успеси у решавању ових проблема. Проблем становањаРома посматра се кроз дисертацију као део шире слике животних услова Рома, те сежели избеђи парцијално сагледавање, односно третирање једног од симптомауместо узрока проблема. У раду су темељно анализирани постојећи домаћи имеђународни легислативно-правни, као и стратешки и плански оквир у датојобласти, те су истражени и принципи на којима треба да почива свеобухватноунапређивање ромских насеља, да би се достигао крајњи циљ оваквог процеса:њихова интеграција у постојећу матрицу насеља. Као изузетан пример добре праксеанализиран је и рад на спровођењу пројекта „Европска подршка за инклузију Рома“,који је од 2013. до 2016. године спровођен у сарадњи између ЕУ, ОЕБС и вишенационалних и локалних институција, а који је у пракси својим мерама афирмисаониз адекватних теоријских претпоставки. Рад је имао за циљ да прикаже да се само усадејству напора у свим релевантним областима (што изискује интегрални приступпланирању и добру координацију свих актера) може оформити одрживи системкоји би Ромима омогућио пристојан живот, а да успешна инклузија Рома мора битирезултат синергетског деловања легислативног, планског и институционалногоквира развоја насеља.

Description (srp)

Просторно планирање - Урбанистичко планирање, социјални развој, урбана социологија / Spatial Planning - Urban Planning, Social Development, Urban Sociology Datum odbrane: 17.03.2022.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Naselja

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Planiranje naselja. Urbanizam

Роми, становање, инклузија, подстандардна насеља, стамбени услови, животни услови, интегрално планирање, дискриминација

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Naselja

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Planiranje naselja. Urbanizam

The Roma, housing, inclusion, substandard settlements, housing conditions, living conditions, integral planning, discrimination