Title (srp)

Постапокалиптични обрасци у англо-америчкој књижевности и популарној култури : докторска дисертација

Author

Vekonj, Kristijan, 1979-

Contributor

Paunović, Zoran, 1962-

Description (srp)

Мотив постапокалипсе је често присутан у књижевности и популарној култури, а нарочито у временима када људску егизстенцију угрожавају ратне или природне катастрофе. Иако корене постапокалипсе налазимо у религији, овај мотив је одавно превазишао религијски канон. Велик број термина који се користе за исказивање и описивање смака света, као и велик број израза који описују уништење, сигнализирају да је овај проблем вечно актуелан. Исто тако, велике катастрофе које су задесиле човечанство показују како људски род тежи ка вечитом понављању истих или сличних образаца понашања.Применом упоредно-аналитичких метода, овај рад има за циљ откривање и анализу схеме елемената/образаца који су заједнички постапокалиптичним делима. Ови обрасци рефлектују проблеме са којима се човечанство сусретало у различитим катастрофама (пропаст, страхови, опстанак, потребе, вредности, табуи, груписање, прилагођавање, хуманизам, нада...). Дела која се баве постапокалипсом рефлектују апокалиптичну стварност кроз коју је човечанство прошло, али покушавају и да пруже одговор на питање да ли човек може да превазиђе све – па чак и судњи дан.

Description (srp)

Апокалипса, постапокалипса, религија, опстанак, прилагођавање, хуманизам - књижевност и популарна култура / Literature and popular culture - Аnglo-Аmerican literature, postapocalyptic literature, science-fiction literature, popular culture Datum odbrane: 12.07.2022.

Description (eng)

The motif of the post-apocalypse is often present in literature and popular culture, especially in times when human existence is threatened by wars or natural disasters. Although the roots of the post-apocalypse are found in religion, this motif has long since gone out of its religious canon. The large number of terms used to express and describe the end of the world, as well as the large number of terms that describe destruction, signal that this problem is always relevant. The major catastrophes that have befallen humanity show how the human race tends to repeat the same or similar patterns of behaviour eternally.Applying the comparative-analytical methods, the aim of this dissertation is to discover and analyse the scheme of elements / patterns that can be found in post-apocalyptic fiction and popular culture. These patterns reflect the problems that humanity has encountered in various disasters (downfall, fears, survival, needs, values, taboos, grouping, adjustment, humanism, hope ...). The works dealing with the post-apocalypse reflect the apocalyptic reality that humanity has gone through, and they also try to provide an answer to the question of whether mankind can overcome everything - even the Judgment Day.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Američka književnost

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Engleska književnost

апокалипса, постапокалипса, религија, опстанак, прилагођавање, хуманизам

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Američka književnost

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Engleska književnost

apocalypse, post-apocalypse, religion, survival, adjustment, humanism