Title (srp)

Поема у српској књижевности за децу : докторска дисертација

Author

Polić, Strahinja, 1989-

Contributor

Mikić, Radivoje, 1950-

Description (srp)

Предмет овог рада посвећен је испитивању сложене жанровске природе поеме за децу у простору српске наивне књижевности. Научну валидацију и сврховитост оваквог приступа пружа њено истакнуто место у жанровском систему књижевности за децу. Такву позицију обезбеђује њена фреквентност – она је један од чешћих морфолошких избора песникā током целог двадесетог века, али и чињеница да су многа дела која традиционално именујемо поемама стекле канонски статус и једногласну вредносну афирмацију, те и то да су била стално жанровско опредељење значајним ауторима српске наивне књижевности: Александра Вуча, Бранка Ћопића, Добрице Ерића и других. Друга поткрепа оваквом избору теме произилази из чињенице да, упркос нареченој истакнутој позицији, овај жанр није био у средишту књижевнонаучних испитивања, односно да у досадашњим научним увидима није посвећена пажња општим књижевногенолошким питањима поеме за децу. Из наведених разлога, у раду ће најпре бити разматран њен статус у метажанровској пракси, са циљем да се понуди разрешење метајезичких недоумица у вези са појмовима књижевног рода, жанра и поеме. Након тога, у раду се пружа историјскопоетички увид у конституисање поеме у књижевности за децу и одрасле, а потом се преиспитује подобност различитих теоријско-методолошких оквира за њено проучавање. За основно методолошко полазиште изабран је антиесенцијалистички приступ, на основу ког је и спроведена жанровска дескрипција. Други део рада посвећен је дијахронијском приступу поеми за децу. Поглавља прате њену жанровску еволуцију у неколико књижевноисторијских тачака: 1) у тренутку њеног конституисања у делима за децу Александра Вуча; 2) у првим годинама након Другог светског рата; 3) током борбе за песничку аутономију педесетих година XX века и наредним деценијама и 4) на почетку XXI века, закључно са посебним освртом на стваралаштво Дејана Алексића и Попа Д. Ђурђева.

Description (srp)

Српска књижевност, теорија књижевности - историја српске књижевности за децу, теорија жанрова / Serbian literature, literary theory - history of Serbian children's literature, genre theory Datum odbrane: 31.08.2022.

Description (eng)

The subject of this paper is dedicated to the examination of the complex genre nature of narrative verses for children in the sphere of Serbian naïve literature. The scientific validation and purposefulness of this approach is provided by its prominent place in the genre system of children’s literature. Such a position is ensured by its frequency – it is one of the most frequent morphological choices of poets throughout the twentieth century, but also the fact that many works of art which we traditionally call “poems”, acquired a canonical status and a unanimous affirmation of values, and were a constant choice of genre for the important authors of Serbian naive literature: Aleksandar Vuč, Branko Ćopić, Dobrica Erić and others. The second backing for this choice of topic stems from the fact that this genre, despite the so-called prominent position, was not in the midst of literary research. In the previous scientific insights, no attention has been paid to the general literary and geological issues of poems for children. For the aforementioned reasons, its status in the metagenre practice will first be considered in the paper, with the aim of offering a solution to metalinguistic dilemmas regarding the notions of literary genre, genre and poetry. After that, the paper provides a historical and poetic insight into the constitution of the poem in literature for children and adults, and then examines the suitability of different theoretical and methodological frameworks for its study. The anti-essentialist approach was chosen as the basic methodological environment, on the basis of which its genre description was carried out. The second part of the paper is dedicated to the diachronic approach of poetry for children. The chapters follow its genre evolution in several literary-historical points: 1) in the moments of its constitution in the works for children of Aleksandar Vuč; 2) in the first years after the Second World War; 3) during the struggle for poetic autonomy in the 1950s and the following decades and 4) at the beginning of the XIX century, conclusively with special reference to the works of Dejan Aleksić and Pop D. Đurđeva.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srpska književnost za decu i omladinu

српска књижевност, књижевност за децу, поема, жанр, наивна свест, нарација у стиху

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srpska književnost za decu i omladinu

Serbian literature, children's literature, poem, genre, naive consciousness, narration in verse