Title (srp)

Релације морфолошких карактеристика,базичне и специјалне моторике кодученика и ученица различитих узраснихкатегорија

Author

Филиповић, Милица

Contributor

Станковић, Верољуб

Description (srp)

Предмет истраживања рада су биле релације и утицаји морфолошких карактеристика,базичних моторичких способности и специјалне моторике код ученика и ученицаразличитих узрастних категорија који тренирају атлетику Према постављенимциљевима истраживања на узорку од укупно 281 испитаника подељених у субгрупепо узрасту (u10, u12, u14 и u16), тестиран је сет изабраних варијабли у оба пола.Предикторски систем чиниле су следеће морфолошке карактеристике: телеснатежина, телесна висина, дужина ноге, ширина рамена (биакромијални распон),ширина карлице (бикристално растојање) ширина кукова (битрохантеријалнираспон), обим подколенице, обим надколенице, дијаметар колена (бикондиларнаширина бедрене кости), дијаметар скочног зглоба, кожни набор на трбуху, затимкожни набор натколенице, кожни набор подколенице и седећа висина. Тестиранемоторичке способности предикторског система обухватале су: скок у даљ из места,троскок, тапинг руком, тапинг ногом, тест за процену агилности, вертикални скокпреко пет препрека, подизање трупа за 60 сек, издржај у згибу, предклон у седу,бацање лопте из седа, бацање лопте из основног става, висина - вертикални скока(СМЈ). Зависна критеријска варијабла је представљена спринтом на 60м (SPR60). Унашим резултатима највећи утицај од морфолошких карактеристика на зависнукритеријску варијаблу испољиле су варијабле лонгитудиналне димензионалности,затим нешто мање варијабле трансверзалне и циркуларне димензионалности, анајмање варијабле кожних набора. Што се карактера повезаности тиче, негативниутицај је забележен само у фактору кожних набора. Утицај ових варијабли имао јеузрастну распоређеност, па је највећи број статистички значајних утицаја остваренкод ученица у u10 и u12, а код ученика у u14 и нешто мањи у u16. У доменумоторичких способности највећи утицај на зависну критеријску варијаблу имали сутестови експлозивне снаге доњих екстремитета, горњих екстремитета типа бацања,тест агилности и тестови експлозивне снаге типа скокова. И моторичка способност јеу односу на изабрани критеријум имала узрастну дистрибуцију и то код ученицанајвећи број статистички значајних утицаја у u10 и u12, а много мање у u14 и u16, акод ученика у u10 и u14, много мање у u12 и u16. За реализацију проблемаистраживања у овом раду коришћен је софтверски алат WЕКА.Он садржи различитеалгоритме као подршку методама за истраживање података, од којих су у раду коришћени: LР, М5, Метода K најближих суседа- КНН, Метода вектора подршкеСВМ, Неуронске мреже- МЛП и РБФ неуронска мрежа. Модели су тестираниупотребом 10-струке унакрсне валидације и методом тестног узорка. За методутестног узорка комплетан скуп узорака је, коришћењем RESAMPLE филтера (који јеимплементиран у софтверском пакету WЕКА) подељен на два међусобно независнаподскупа: тренинг скуп који се се састоји од 2⁄3 укупног броја узорака који се користиза учење и тест скуп који садржи 1⁄3 укупног броја узорака који се користи за тачностпредвиђања. Коришћењем ових алгоритама, тестирали смо примењене предикторскеморфолошке варијабле за процену критеријске варијабле и добили смо у свималгоритмима високе вредности корелације атрибута са излазном зависномваријаблом, што указује да се они могу и даље користити са високом поузданошћу запроцену наше задате критеријске варијабле SPR60. Примена ових алгоритама умониторингу тренажног процеса може да омогући креирање високо реалистичнихмодела предикције нивоа спортске перформансе помоћу претходно селектованихваријабли. Добијени резултати имају теоријску и научну вредност у расветљавањукаузалних односа морфологије и моторике на успешност спринтерског трчања упериоду интензивног раста и развоја, а и значајну практичну, апликативну вредносткоја се базира на премиси да се тренингом пажљиво одабраних вежби, адекватнимпрограмирањем и оптималним оптерећењем у односу на пол и узраст могу побољшатирезултати у спринтерском трчању, као и примени ових резултата у идентификацијиталената за спринт.

Description (srp)

-

Description (eng)

The subject matter of the research were the relations and the effects both morphologicalcharacteristics and basic and specific motor skills in students of different age categories, whoare training athletics. In line to the set objectives of the survey on a sample of a total of 281participants of both genders divided into age subunits U10, U12, U14 and U16, the set ofselected variables has been tested. Predictor system consisted of the followingmorphological characteristics: body weight, body height, leg length, shoulder width(biacromial range), pelvis width (bicrystal distance) the width of the hips (bitrochanterialrange), thigh girth, calf girth, knee diameter (bicondylar width of the femur), ankle jointdiameter, abdomen skinfold, thigh skinfold, calf skinfold and sitting height. The tested motorskills of the predictor system included: standing long jump, triple jump, hand tapping, foottapping, agility T- test, vertical jump over five obstacles, sit-ups for 60 sec, holding pull-ups,V-sit and reach, throwing the ball from the seat position, throwing the ball from the baseposition, vertical jump (jump height). The dependent criterion variable is represented by asprint at 60m (SPR60m). In our results, the greatest influence of morphologicalcharacteristics on the dependent criterion variable shown variables of longitudinaldimensionality, then slightly less variables of transversal and circular dimensionality, andthe least the variable of the skinfolds. Concerning the character of the relationship, thenegative impact is recorded only in the skinfold factor. The impact of these variables had onage distribution, so the greatest number of statically significant effects was observed in girlsin U10 and U12, and in boys in U14 and slightly lower in U16. In the domain of motor skills,the greatest influence on the dependent criterion variable had the tests of the explosive powerof the lower extremities, the upper extremities of the type of throw, the agility test, and jumpsas tests of explosive strenght. Also, motor skills in relation to the selected criteria had its agedistribution and in girls the most number of statistically important effects were in the U10and U12, and much less in the U14 and U16, and in boys in U10 and U14, much less in theU12 and U16. The WEKA software tool was used in this researche to realize the researchtopic. It contains various algorithms to support data research methods, of which thefollowing were used: LR, M5, KNN-method to the nearest neighbors, SVM-support vectormethod, MLP-Neural networks, RBF neural network. Models were tested using 10-foldcross-validation and a test sample method. For the test sample method, the complete set ofsamples was, using the RESAMPLE filter as part of the WEKA software package, dividedinto two mutually independent subsets so that the training set consisting of 2⁄3 of the total number of samples used for learning and the test set contains 1⁄3 of the total number ofsamples used for prediction veracity. Using these algorithms, we tested the applied predictormorphological variables to estimate the criterion variable and obtained high algorithmcorrelation values with the output dependent variable in all algorithms, indicating that theycan still be used with high reliability to estimate our given criterion variable SPR60. Usingthese algorithms, we tested the applied morphological variables as predictors in theestimation of the main criterion variable and as a result we obtained that in all appliedalgorithms there are high values of correlation of the applied attributes with the outputdependent criterion variable. These results indicate that they can be used in the future withhigh trustworthiness for the assessment of the given criterion variable - sprint at 60 m(SPR60). It is considered that the application of these algorithms in the observation of thetraining process can provide the formation of extremely realistic models for predicting thelevel of sports performance using pre-selected variables.The obtained results have theoretical and scientific value in elucidating the causalrelationships of morphology and motor skills on the success of sprint running in the stage ofintensive growth and development, and significant practical, applied value based on the viewthat training precisely selected exercises, applying adequate programming and optimal loadin accordance with age and gender can significantly improve the results in sprint running. Itis also recommended and preferred application of the results in the identification of talentfor sprinting.

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/legalcode