Title (srp)

Сликар Василије Остојић : докторска дисертација

Author

Sajfert, Sanja, 1979-

Contributor

Simić, Vladimir, 1976-
Borozan, Igor, 1973-
Kučeković, Aleksandra, 1972-

Description (eng)

In transitory period of Serbian Baroque painting, when Vasilije Ostojic encouraged himself to pursue career as an artist, art was framed between traditional late-Byzantine forms and the need for new, contemporary visual solutions.Life of Vasilije Ostojic extends throughout almost entire 18th century in which numerous and significant changes occurred, both when it comes to Orthodox Serbs in the north of the Habsburg Monarchy and in the southern parts of Balkan states still ruled by the Turks. Those changes have as well been reflected in contacts with European culture and a certain collision between two different forms of Christianity: Orthodoxy and Catholicism, which left its mark on life circumstances as well as on art, passing through a rebirth in this area.The Metropolitanate of Karlovci had a great role in facilitating those changes as the center of spiritual life of Serbian society, representing the base for new forms of creation. In the time of Metropolitan Arsenije IV Jovanovic Sakabenta and especially with the Pavle Nenadovic as the head of the Metropolitanate, changes in painting were fully expressed by engaging larger number of educated painters of Baroque poetics, including Vasilije Ostojic.Vasilije Ostojic was born in Belgrade, and it is presumed that his first paining lessons were mentored by the painter Georgije Stojanovic while both lived in Belgrade. The first contact with Jov Vasilijevic, the renowned painter from Ukraine was realized in Krusedol Monastery in 1745, and then in Bodjani Monastery in 1748, where it was documented that Vasilije Ostojic was one of his collaborators.The artistic oeuvre of Vasilije Ostojic is expressed through the language of religious paintings. According to the painted scenes, he had most definitely used Piskator’s Bible and Christoph Weigel’s Biblia Ectypa.By the beginning of the 1760s, Vasilije Ostojic was already formed into a serious and an independent painter who knew and had experience with theological and dogmatic themes. The forthcoming period of 30 years was intended for big and significant painting engagements. He was in the narrowest circle of art intellectuals whose work supremacy and privileges were approved by the high church hierarchy. With Ostojic, Serbian baroque painting attained a strong artistic persona whose aim was to spread Ukrainian culture and improve aesthetic criteria, thus becoming a role model to his apprentices and collaborators like Teodor Kracun who was encouraged to pursue his education at the Academy of Art in Vienna.Vasilije Ostojic’s creation between 1748 and 1787, or rather until his death in 1791 was filled with constant work as a painter, resulting in an artistic oeuvre comprised of painted iconostases, individual icons, thrones, choirs, frescos, portraits, and the gildings for monasterial and parochial churches on territories of Srem, Slavonija, and Hungary.

Description (srp)

У прелазном периоду српског барокног сликарства, када се Василије Остојић одважио да крене путем ликовног стваралаштва, у уметности су се одмеравале традиционалне, касновизантијске форме и потреба за новим, савременим визуелним решењима.Живот Василија Остојића обухвата скоро цео осамнаести век у којем су се издешавале разне и важне промене, како за српски и православни народ на простору Хабзбуршке монархије на северу, тако и у јужним деловима балканских земаља које су биле још увек под турском влашћу. Те промене су се такође односиле на спој са европском културом и суочавање двају различитих хришћанских вероисповести –православља и католичанства, што је оставило својеврстан траг и на животне околности, и на уметност која је на овом подручју доживела препород.Велику улогу у променама имала је Карловачка митрополија као седиште духовног живота српског друштва, што је основа за ново стваралаштво. У време митрополита Арсенија IV Јовановића Шакабенте, а посебно доласком Павла Ненадовића на чело Карловачке митрополије, кренуле су промене у сликарству и до пуног изражаја су дошле ангажовањем већег броја образованих сликара барокне поетике, међу којима је био и Василије Остојић.Василије Остојић родом је из Београда и претпоставља се да је прве поуке о сликарству добијао од сликара Георгија Стојановића, још док су обојица живели у Београду. Први почеци, са Јовом Василијевичем цењеним сликарем из Украјине, остварени су у манастиру Крушедолу 1745, а потом у манастиру Бођани 1748. године где је документовано да му је Василије Остојић био један од сарадника.Ликовни опус Василија Остојића приказан је језиком религиозне слике. Судећи по сценама највероватније је да је користио Пискаторову Библију и Библију Ектипу Кристофа Вајгла.Почетком шездесетих година осамнаестог века, Василије Остојић је формиран у озбиљног и самосталног сликара који је познавао и имао искуства са теолошко–догматским темама. Наредни период од тридесет година, био је намењен за велике и значајне сликарске послове: био је у најужем кругу ликовних интелектуалаца чије је првенство у раду, па чак и привилегије, одобравала висока црквена хијерархија. Српско барокно сликарство с Остојићем добија јаку уметничку личност која је преузела на себе озбиљну улогу у ширењу украјинизма, подигла естетске критеријуме и пружила својим радом модел за углед ученицима и сарадницима који су га следили, а неки попут Теодора Крачуна били су подстакнути да наставе уметничко школовање на Бечкој ликовној академији.Стваралачко раздобље Василија Остојића у периоду од 1748. до 1787, односно све док се није упокојио 1791. Године, било је испуњено сталним сликарским радом, чији је резултат уметнички опус који чине осликани иконостаси, појединачне иконе, тронови, певнице, зидне слике, портрети, те позлата за манастирске и парохијске цркве на подручју Срема, Славоније и Мађарске.

Description (srp)

Историја уметности - Историја уметности и визуелне културе новог века / History of art - History of art and visual culture of the early modern period Datum odbrane: 11.07.2022.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Istorija umetnosti

painter, Vasilije Ostojic, eighteenth century, Metropolitanate of Karlovci, Baroque, Ukraine, apprentices, collaborators, artistic, iconostasis

Identifiers