Title (srp)

Утицај начина сетве, регулатора раста и начина жетве на принос и квалитет семена луцерке (Medicago sativa L.) : докторска дисертација

Author

Pajčin, Đuro, 1989-

Contributor

Jovanović-Radovanov, Katarina, 1964-
Savić, Jasna, 1971-
Oljača, Jasmina, 1976-
Oljača, Snežana, 1960-
Krstić, Đorđe, 1979-

Description (srp)

Трогодишње истраживање је изведено са циљем да се утврди утицај начина сетве,примене регулатора раста етефон и начина жетве на принос и квалитет семена луцерке,гајењем сорте NS Banat ZMS II. Пољски оглед је изведен у Сурчину, у периоиду од 2015. до2017. године, на земљишту типа чернозем. Начин сетве је обухватио четири третмана самеђуредним размаком од 15, 30, 45 и 60 cm, са одговарајућом сетвеном нормом од 18 kg/ha, 9kg/ha, 6 kg/ha и 4,5 kg/ha. Регулатор раста етефон је примењен у количини од 1 l/ha и 2 l/ha, аконтрола је била примене етефона. Десикација је изведена седам дана пред жетву, применомглуфозинат-амонијума.Начин сетве је имао значајан утицај на принос семена. Највиши приноси семенадобијени су на међуредном размаку од 15 cm и 60 cm у све три године, као и укупан приносза трогодишњи период, и то 1120,0 kg/ha и 1210,0 kg/ha. Проређивање склопа усева од прведо треће године истраживања је било најизраженије на међуредном размаку од 15 cm, где јеброј биљака/m2 опао за скоро 50%, а на међуредном размаку од 60 cm за око 30%. Сапроређивањем склопа усева растао је по годинама број изданака по биљци, број грана поизданку, број цветова и махуна по биљци, затим број семена по махуни, принос семена побиљци и маса 1000 семена, a начин сетве је значајано утицао и на наведене параметре.Позитиван утицај регулатора раста на принос семена је испољен кроз смањење висинебиљака, посебно у условима са великом количином падавина у другој години, што јеублажило полегање усева, као и кроз повећање броја цветова и махуна по биљци и повећањеприноса семена по биљци, те је принос семена био значајно виши у третманима са 1 l/ha и 2l/ha етефона (240,9 kg/ha и 255,8 kg/ha, тим редом) у односу на контролу (249,6 kg/ha). Утицајдесикације је био највише изражен у другој години, када је условима са великим количинамападавина просечан принос третираних биљака од 255,2 kg/hа био значајно виши у односу наконтролу (241,8 kg/hа). Принос семена је такође зависио од временских услова јер су великеколичине падавина које су се смењивале са високим температурама испољиле негативанутицај на принос семена у другој години истраживања. Семе из третмана са највећиммеђуредним размаком имало је највећу енергију клијања (85,3% у просеку за три године),клијавост (89,6% у просеку за три године) и најмањи удео тврдих семена. Применарегулатора раста и десикација нису значајано утицали на квалитет семена. Резулати супоказали да примена етефона и десикације може у знатној мери да ублажи негативан утицајвеликих количина падавина, да етефон подстиче развој цветова и да је са сетвеном нормомод 4,5 kg/ha и сетвом на међуредни размак од 60 cm добијен највиши принос и најбољирезултати за показатеље квалитета семена луцерке.

Description (srp)

Биотехничке науке - Ратарство, повртарство, цвећарство, крмно и лековито биље / Biotechnical sciences- Field crops, vegetable crops, floriculture, forage crops and medicinal herbs Datum odbrane: 13.09.2022.

Description (eng)

A three-year research was conducted with the aim to determine the effect of sowing method,application of the plant growth regulator ethephon and harvesti method on yield and quality ofalfalfa seeds, by growing cv. NS Banat ZMS II. The field experiment was conducted in Surcin,from 2015 to 2017, on chernozem soil type. Sowing method comprised of four treatments with rowspacing of 15, 30, 45 and 60 cm, with the corresponding sowing rate of 18 kg/ha, 9 kg/ha, 6 kg/haand 4.5 kg/ha. Plant growth regulator ethephon was applied at two rates of 1 l/ha and 2 l/ha, and thecontrol was a treatment without spraying. Desiccation was performed seven days before harvest,using glufosinate-ammonium.Sowing method had a significant effect on seed yield. The highest seed yields were obtainedat a row spacing of 15 cm and 60 cm in all three years, as well as the total three-year yield of 1120.0kg/ha and 1210.0 kg/ha. Thinning of crop stand from the first to the third year of research was themost pronounced at the row spacing of 15 cm, where the number of plants/m2 decreased by almost50%, and at the row spacing of 60 cm by about 30%. Number of shoots per plant, the number ofbranches per shoot, the number of flowers and pods per plant, the number of seeds per pod, seedyield per plant and weight of 1000 seeds increased with the thinning of the crop, which weresignificantly affected by sowing method. The positive effect of plant growth regulator on seed yieldwas shown by reducing plant height, especially under conditions with high precipitation in thesecond year, which mitigated crop lodging, as well as by increasing the number of flowers and podsper plant and increasing seed yield per plant. Thus, seed yield was significantly higher in treatmentswith ethephon at rate of 1 l/ha 2 l/ha (249.6 kg/ha and 255.8 kg/ha, respectively) compared tocontrol (240.9 kg/h). The еffect of desiccation was the greatest in the second year, under conditionswith high rainfall, when the average seed yield of treated plants of 255.2 kg/ha was significantlyhigher than in control (241.8 kg/ha). Seed yield was also affected by weather conditions as largeamounts of precipitation had a negative impact on seed yield in the second year of the study. Seedsobtained from the largest row spacing had the highest germination energy (three-year average of85.3%) and germination (three-year average of 89.6%), and the lowest percentage of hard seeds.Application of plant growth regulator and desiccation did not significantly affect seed quality. Theresults showed that the application of ethephon and desiccation significantly mitigated the negativeimpact of large amounts of precipitation, that ethephon promoted florets development and that asowing rate of 4.5 kg / ha with a row spacing of 60 cm gave the highest yield and the best results forparameters of alfalfa seeds quality.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Poljski usevi i njihova proizvodnja

alfalfa, row spacing, plant growth regulator, desiccation, seed yield, seed quality

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Poljski usevi i njihova proizvodnja

луцерка, међуредни размак, регулатор раста биљака, десикација, принос семена, квалитет семена

633.31:631.53.048(043.3)