Title (srp)

Principi evropskog upravnog prostora i njihova primena u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine

Author

Aulić, Ljiljana U., 1980-

Contributor

Đurić, Vladimir
Milenković, Dejan, 1970-
Jovanović, Milan, 1971-

Description (srp)

Evropski upravni prostor (EAS) je neformalni acquis communautaire, na području javneuprave nastao usled proširenja Evopske unije, a koji postavlja minimalne standarde za zemljekandidate u pitanjima reforme političkih institucija i javne uprave, posebno centralne državneuprave. Koncept stvaranja Evropskog upravnog prostora posmatra se kao konvergencija u smisluzajedničkog približavanja evropskom upravnom modelu. U središtu naučnog interesa disertacijevodili smo se pitanjem, u kojoj meri je moguće očekivati da primena principa Evropskog upravnogprostora funkcioniše u dezintegrisanom društvu kao što je Bosna i Hercegovina, gde jeasimetričnost u pogledu unutrašnjeg uređenja entiteta jedno od specifičnih obeležja unutrašnjestrukture i federalizma u Bosni i Hercegovini. Federacija Bosne i Hercegovine ima federalnustruktura (10 kantona), dok Republika Srpska ima unitarnu, tako da se na jednom delu teritorijeBosne i Hercegovine pojavljuje dvostruka federalna struktura. Dakle, problem Bosne i Hercegovinenije samo u institucionalnom kapacitetu za sprovođenje prava Evropske unije, već i sprovođenjedomaćeg prava. Predmet istraživanja smo posmatrali u okviru procesa evropskih integracija, gdesmo potvrdili da se demokratska transformacija i evropska integracija odvijaju istovremeno i dastoje u uzajamnom međuodnosu, koji je složen, kako u realnim političkim i društvenim odnosimatako i naučnom tretiranju ta dva procesa. Ključni koncept razumevanja i istraživanja togmeđuodnosa nacionalne zemlje i EU jeste evropeizacija, koja deluje pozitivno i poticajno, napostautoritarnu demokratizaciju u tim državama što je posebno izraženo predpregovaračkoj(adaptacijskoj) fazi za članstvo u EU, koja se na slučaju Bosne i Hercegovine susrela sa problemimakoji proizilaze iz ustavne strukture BiH, odnosno njenih elemenata definisanih ustavima entiteta iUstavom BiH, ali i problemima postkonfliktnog društva. Administrativni kapacitet države kandidataza sprovođenje obaveza iz integracijskog procesa, procenjuje se metodom komparacije sa većpostojećim administrativnim kapcitetima država članica, gde su administrativni kapaciteti BiHocenjeni kao neefikasni, komlikovani i glomazni, a proces reforme javne uprave u ranoj fazi.Vodeći se ciljem istraživanja objasnili smo važnost primene principa u procesu evropskihintegracija, imajući u vidu složenu institucionalnu i ustavnu specifičnost Bosne i Hercegovine,definisane u Aneksu IV Dejtonskog mirovnog sporazuma. Projektovanju reforme javne upraveprišli smo sa stanovišta uprave kao složenog sistema, koristeći se opštom hipotezom da „primenaprincipa Evropskog upravnog prostora može da utiče na efikasno funkcionisanje asimetričnogunutrašnjeg uređenja entiteta, koristeći se skupom upravnih principa, vrednosti i standarda,obezbeđujući Bosni i Hercegovini da ispuni kriterijume evropskih integracija.“Osnovne metodekoje smo koristili u disertacij su metode analize, sinteze, apstrahovanja, specijalizacije igeneralizacije. Prema obuhvatu predmeta istraživanja koristili smo se i analizom naučnog sadržajao Evropskom upravnom prostoru, njegovim principima, te strukturalnom analizom kojom smo došlido činioca predmeta istraživanja, zatim funkcionalnom analizom kojom smo utvrdili aktivnostiunutar procesa i faktorskom analizom koja nam je pomogla u saznanju determinirajućih činilaca.Primenom principa evropskog upravnog prostora, uvažavajući složenu strukturu Bosne iHercegovine, izveli smo zaključak da će uprava ostati pod pritiskom institucija entiteta i njihovihcentara političke moći, gde će uz primenu principa Evropskog upravnog prostora i pritisakaEvropske unije doći do brže dinamike reforme javne uprave.

Description (srp)

Društvene nauke / političke nauke Social sciences / political sciences Datum odbrane: 30.09.2022.

Description (eng)

The European Administrative Space (EAS) is an informal acquis communautaire in thedomain of public administration which originated as the result of the expansion of EU and whichsets minimal standards for candidate countries to fulfill in terms of political institution reforms andpublic administration, especially central state administration. The concept of EAS creation isviewed as a convergence in the sense of a unified approach to the European Administration model.At the core of this disertation’s scientific interest, we are guided by the question of the extent inwhich it is possible to expect that the application of EAS principles will function in a disintegratedsociety such as in Bosnia and Herzegovina, where asymmetry in terms of internal entityorganization is one of the particularities of the internal structure and federalism in Bosnia andHerzegovina. The Federation of Bosnia and Herzegovina is federally structured (in 10 cantons),whereas Republika Srpska has a unitarian structure. Therefore, the problem with Bosnia andHerzegovina lies not only with their institutional capacity to execute the law of EU, but also theirnational law as well. We have observed the subject of this research within the processes involved inEU integrations, where we have established that the democratic transformation and Europeanintegration are taking place simultaneously and that they share a complex interrelationship both interms of realistic political and societal relations as well as the scientific treatment of these twoprocesses. The key concept of understanding and researching this interrelationship between anational country and EU is Europanization which has a positive and beneficial effect on postauthoritariandemocratization in this country, which is especially prominent in the prenegotiational(adaptive) EU membership phase which has, in the case of Bosnia and Herzegovina, encounteredproblems originating from the country’s constitutional structure, or its elements which are definedby entity constitutions and the Bosnia and Herzegovina Constitution, but also the problems of apost-conflict society. The administrative capacity of candidate countries to carry out the obligationsposed by the integration process is estimated using a method of comparison to existingadministrative capacities of member countries where the administrative capacities of Bosnia andHerzegovina have been evaluated as inefficient, complicated and obtuse, while the process of publicadministration reform as still in its early stage. Guided by the goal of this research, we haveexplained the importance of applying EU integration principles, bearing in mind the complexinstitutional and constitutional particularity of Bosnia and Herzegovina, defined in the Annex IV ofthe Dayton Peace Agreement. We have approached reform projecting from the standpoint ofmanagement as a complex system, utilizing the general hypothesis that “applying the principles ofEAS can impact the efficient functioning of an entity’s asymmetric internal organization, using acollection of administrative principles, values and standards, allowing Bosnia and Herzegovina tofufill the required criteria for European integration. “The basic methods used in the disertationinclude the methods of analysis, synthesis, abstraction, specialization and generalization. Inaccordance with the scope of the research subject, we have also utilized scientific content analysisregarding the European Administration Space, its principles and have used structural analysis toreach the subject research factor and then the functional analysis to establish the activities withinthe process and the factor analysis which has helped us to define the determinating factors. Byapplying the principles of EAS with regards to the complex structure of Bosnia and Herzegovina,we have drawn the conclusion that the administration will continue to endure pressure from entityinstitutions and their political power centers and that the dynamic of public administration reformwill be faster with the application of EAS principles and EU pressure.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Javna uprava

Bosnia and Herzegovina federalism, Europeanization, Bosnia and Herzegovina EU integration process, European Administrative Space, the principles of EAS, Bosnia and Herzegovina public administration reform, efficient administration.

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Javna uprava

federalizam BiH, evropeizacija, proces integracije BiH u EU, upravni sistem BiH, Evropski upravni prostor, principi EAS, reforma javne uprave BiH, dobro upravljanje.