Title (srp)

Kolonizacija gastrointestinalnog trakta prevremeno rođene dece multirezistentnim enterobakterijama - uspostavljanje, održavanje kolonizacije i genotipska karakterizacija sojeva : doktorska disertacija

Author

Milić, Marija, 1978-

Contributor

Kuzmanović, Miloš, 1966-
Martić, Jelena, 1971-
Mijač, Vera, 1972-
Gajić, Ina, 1980-
Spasojević, Slobodan, 1970-

Description (srp)

poseban značaj imaju enterobakterije koje produkuju beta laktamaze proširenog spektra delovanja(engl. extended spectrum beta lactamases, ESBL-E) i karbapenem-rezistentne enterobakterije (CRE).Prevremeno rođena deca su vulnerabilna humana populacija koja zbog opšte nezrelosti ima čestopotrebu za produženom negom. Nerazvijenost kože i sluzokoža, nezrelost imunskog sistema i potrebaza invazivnim procedurama doprinose visokom riziku nastanka infekcija kod prevremeno rođenih.Kolonizacija gastrointestinalnog trakta kod ove dece započinje u bolničkoj sredini, gde se čestonalaze rezistentni mikroorganizmi kao što su ESBL-E i CRE. Kolonizacija može biti rizik za nastanakinfekcije, a i rezervoar rezistentih patogena koji se mogu širiti dalje. U ovoj studiji je ispitivanakolonizacija ESBL-E i CRE kod prevremeno rođene dece hospitalizovane na Institutu zaneonatologiju u Beogradu.CILJEVI: Ciljevi ovog istraživanja su bili: (1) Određivanje učestalosti kolonizacijegastrointestinalnog trakta multirezistetnim enterobakterijama (ESBL-E i CRE) kod hospitalizovaneprevremeno rođene dece; (2) Određivanje faktora rizika za nastanak kolonizacije multirezistetnimenterobakterijama (ESBL-E i CRE) kod hospitalizovane prevremeno rođene dece, kao i faktora rizikaza razvoj infekcija; (3) Istraživanje dinamike uspostavljanja kolonizacije gastrointestinalnog traktamultirezistetnim enterobakterijama (ESBL-E i CRE) tokom hospitalizacije i dužine njenogodržavanja nakon otpusta iz bolnice; (4) Ispitivanje antimikrobne osetljivosti izolovanihmultirezistetnih enterobakterija (ESBL-E i CRE) i određivanje genske osnove rezistencije.MATERIJAL I METODE: Od januara 2018. do maja 2020. godine, metodom slučajnog izbora suodabrani ispitanici i uključeni u studiji. Prva kohorta je obuhvatila 350 ispitanika kojima je na otpustuiz Instituta za neonatologiju ispitivana kolonizacija ESBL-E i CRE. U drugu kohortu je uključeno 88ispitanika kojima je praćena dinamika uspostavljanja kolonizacije ESBL-E i CRE i njeno trajanjeposle otpusta iz ustanove na redovnim kontrolnim pregledima. Podaci o ispitanicima i tokuhospitalizacije su prikupljeni iz istorija bolesti. Svim pacijentima su uzimani rektalni brisevi izasejavani na CHROMID ESBL i CHROMID CARBA Smart podloge. Kolonije su identifikovanekonvencionalnim bakteriološkim metodama. Kod ispitanika kod kojih je kolonizacija prospektivnopraćena, za prve izolate od pacijenata testirana je antimikrobna osetljivost konvencionalnimmetodoma i vršena je detekcija najčešćih gena za ESBL i za karbapenemaze multipleks PCRmetodom.REZULTATI: Na otpustu iz Instituta za neonatologiju kolonizacija ESBL-E je nađena kod 98%, akolonizacija CRE kod 25% ispitanika. Među ispitanicima kolonizovanim sa ESBL-E, kod nešto višeod trećine nađeno je dve vrste, ESBL produkujuća E. coli (ESBL-EC) i ESBL-produkujuća K.pneumoniae (ESBL-KP), kod jedne trećina je nađena samo ESBL-EC, a kod 7% je nađena samoESBL-KP. Kod svih ispitanika kolonizovanih sa CRE izolovana je karbapenemaza- produkujuća K.pneumoniae (CP-KP), izuzev kod jednog ispitanika kod koga je detektovana karbapenemazaprodukućaE. coli (CP-EC). Ukupna učestalost ESBL-EC je bila 88%, a ESBL-KP je bila 58%.Kolonizovani sa ESBL-KP su bili značajno češće ženskog pola i boravili su na prijemnom odeljenju.Faktori rizika za kolonizaciju sa CRE su bili duži boravak u bolnici, boravak na odeljenju intenzivnenege (OIN), primena venskog umbilikalnog katetetra (VUK), nekrotizizajući enterokolitis (NEK),boravak na odeljenju izolacije, na prvom odeljenju specijalizovane nege i antibiotiska terapija i toprimena meropenema samog ili u kombinaciji sa drugim agensima i ampicilin sulbaktama sakolistinom. Nezavisni prediktori kolonizacije sa CRE su bili terapija meropenemom i NEK...

Description (srp)

Medicina - Mikrobi i infekcija / Medicine - microbs and infection Datum odbrane: 15.07.2022.

Description (eng)

resistantenterobacteria (CRE) are of special concern. Premature neonates (born before 37 weeks ofgestation) comprise a vulnerable population that frequently requires long-term hospitalization due tothe overall immaturity, underdeveloped mucosal surfaces and need for invasive manipulations, whichare all factors contributing to an increased risk of infection. Colonization in preterm neonatescommences in health-care settings. Contact with hospital environment and medical personnel,contaminated surfaces and equipment increase microbial exposure, accruing the risk of acquisitionand transmission of ESBL-E and CRE. Colonization with ESBL-E and/or CRE might be a risk forinfection, but also colonized individuals are a reservoir of resistant pathogens that can be transmittedto others in hospital, as well as in the community. In this study, colonization with ESBL-E and CREwas investigated among premature neonates hospitalized at the Institute of Neonatology in Belgrade.AIMS: The aims of this study were: (1) To determine the frequency of gastrointestinal colonizationwith multidrug-resistant enterobacteria (ESBL-E and CRE) among hospitalized preterm infants; (2)To explore the risk factors for colonization with ESBL-E and CRE, as well as the risk factors for thedevelopment of infections; (3) To investigate the dynamics of ESBL-E and CRE colonization duringhospitalization and the length of carriage after discharge from the hospital; (4) To determineantimicrobial susceptibility of the ESBL-E and CRE isolates and to explore the genetic basis ofresistance.MATERIALS AND METHODS: From January 2018 to May 2020, a randomly selectedparticipants were included in the study. The first cohort included 350 neonates who were screenedfor rectal carriage of ESBL-E and CRE at discharge from the hospital. The second cohort included88 neonates that were screened for rectal colonization during hospitalization and at regular controlvisits following their discharge from the hospital. Patients’ data were obtained from medical records.Screening for intestinal colonization with ESBL-E and CRE was performed by inoculating rectalswabs on CHROMID CARBA and CHROMID OXA-48 media. Colonies were identified byconventional biochemical tests. The initial isolates of ESBL-E and/or CRE detected in patients fromthe second cohort were used to perform antimicrobial susceptibility testing by conventional methodsand detection of ESBL and carbapenemase encoding genes by multiplex PCR.RESULTS: The frequency of ESBL-E and CRE colonization was 98% and 25%, respectively.Among the patients colonized with ESBL-E, approximately one third carried both ESBL-producingE. coli (ESBL-EC) and ESBL-producing K. pneumoniae (ESBL-KP), in one third of patients onlyESBL-EC was detected, while 7% carried ESBL-KP, only. Among the CRE colonized patients, K.pneumoniae was found in all but one patient in whom E. coli was detected. The overall frequency ofESBL-EC and ESBL-KP was 88% and 58%, respectively. Discharge from the admission unit andfemale sex were associated with ESBL-KP colonization. Risk factors for CRE colonization werelonger hospitalization, admission to neonatal intensive care unit (NICU), placement of vein umbilicalcatheter, necrotizing enterocolitis (NEK), discharge from the isolation unit and the first specializedcare unit. All antibiotic therapies that included meropenem (alone or in combination with otheragents), and therapy with ampicillin sulbactame/colistin were risk factors for CRE colonization.Independent risk factors for CRE colonization were meropenem therapy and NEK...

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 3.0 AT - Creative Commons Attribution 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Pedijatrija

prevremeno rođena novorođenčad, multirezistentne enterobakterije, ESBL, CRE, kolonizacija gastrointestinalnog trakta, fakori rizika, infekcija

616.34-053.2:579.61(043.3)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Pedijatrija

preterm neonates,multidrug-resistant bacteria, ESBL, CRE, gut colonization, risk factors, infection.