Title (srp)

Родне идеологије у уџбеницима италијанског језика као страног : докторска дисертација

Author

Vučenović, Nataša D., 1989-

Contributor

Runić, Marija, 1972-
Filipović, Jelena, 1966-
Kuzmanović Jovanović, Ana, 1975-
Šuvaković, Aleksandra, 1977-

Description (srp)

Овај рад представља студију случаја у којој се испитује присуство родних идеологија ууџбеницима италијанског као страног језика и њихов утицај на перцепцију студенткиња истудената у образовном контексту наставе италијанског језика као страног на Филолошкомфакултету Универзитета у Бањој Луци.Истраживање почива на теоријско-методолошким постулатима критичкесоциолингвистике и критичке анализе дискурса, у оквиру којих се појам идеологије тумачикао психо-когнитивно-социјални конструкт који обликује друштвену (културну, политичку,лингвистичку) слику света у којем живимо (Filipović, 2018: 21). Родне идеологије се у овомсветлу тумаче као инструмент уз помоћ којег се легитимизују асиметрични хијерархијскиодноси између родова, а родне неједнакости и дискриминаторне праксе предочавају каоприродне (Lorber, 1994: 30). С обзиром на то да су натурализоване и представљене каонеутралан, природно задати поредак, родне идеологије су често нераскидиви део нашеперцепције о роду и друштвеним улогама жена и мушкараца, чему доприноси и образовање,кроз које се постојећи идеолошки условљени обрасци перпетуирају и додатно учвршћују,што је потврђено и у овом истраживању.У корпусном делу истраживања квантитативна анализа је показала да су мушки ликовибројчано доминантнији од женских, нарочито у професионалној сфери, док је квалитативноманализом откривено да су прикази женских и мушких ликова прожети родним стереотипима,као и да пракса употребе мушког рода као свеобухватног, која је још осамдесетих годинапрошлог века одређена као вид језичког сексизма (Sabatini, 1993), још увек представљасаставни део свих уџбеника. Укорењеност родних стереотипа и језичког сексизмаинтерпретирамо као индикаторе родних идеологија, путем којих се континуиранорепродукују вредносни обрасци установљени кроз патријархат.С циљем испитивања ефеката које употреба мушког рода као свеобухватног остварује наперцепцију студенткиња и студената спровели смо емпиријско истраживање у којем смопроверили какве асоцијације производе облици за професије присутни у уџбеницима, саакцентом на високо престижне професије, које су најчешће предочене у мушком генеричкомроду. Установили смо да језичка форма остварује утицај на перцепцију, пре свега у погледумушког генеричког рода, који активира асоцијације са особама мушког пола, али и дакључну улогу у активирању асоцијација са полом имају ванјезички фактори (нпр. роднистереотипи, лично искуство). Поред овога, открили смо да студенткиње и студенти уџбеникеперципирају као неприкосновене ауторитете и изворе неутралног знања. Из овог разлоганекритички усвајају језичке и родне идеологије, и тиме легитимизују постојећи системродних и друштвених односа (Filipović, 2018: 78).Ферклоф (Fairclough, 1989: 244) истиче да образовање може да има одлучујућу улогу упогледу иницирања друштвених промена – у овом домену постојећи односи моћи могу да серепродукују или пак да се трансформишу, што је идеја коју заступамо у овом истраживању,чији резултати сугеришу да је трансформациони потенцијал образовања највећим деломзапостављен и неискориштен.

Description (srp)

Лингвистика - Социолингвистика, примењена лингвистика, родне студије Datum odbrane: 24.01.2022.

Description (eng)

This research presents a case study in which we address the issue of gender ideologies intextbooks of Italian as a foreign language and their impact on students' perceptions in theeducational context of Italian as a foreign language at the Faculty of Philology, University of BanjaLuka.The theoretical and methodological framework of the research emerge from criticalsociolinguistics and critical discourse analysis, within which the concept of ideology is interpretedas a cognitive construct that shapes the aspects (cultural, political, linguistic) of the world we live in(Filipović, 2018: 21). In this light, we interpret gender ideologies as purposeful instruments used tolegitimize asymmetric power relations and present them as natural (Lorber, 1994: 30).Quantitative analysis of textbooks demonstrated that male characters outnumber femalecharacters, especially in the professional sphere, while qualitative analysis revealed that depictionsof female and male characters rely on gender stereotypes, and that linguistic sexism (the use ofmasculine generics) is still an integral part of all textbooks. From a CDA perspective we interpretthe persistence of gender stereotypes and linguistic sexism as an expression of patriarchal genderideologies, deeply embedded in the Occidental culture.In the empirical study conducted with Italian language students from the University of BanjaLuka we investigated social and cognitive effects of masculine generics and gender sensitive pairs.We discovered that language form has an impact on mental representations, more precisely, thatmasculine generics cause male-bias and increase invisibility and omission of women. We alsodemonstrated that non-linguistic elements such as gender stereotypes and personal experience havea powerful effect on the perception. Also, the social perception of occupations is proven to beshaped and affected by gender ideologies (for instance female professions are perceived as moreprestigious when presented in male forms).In addition to this, we discovered that students perceive textbooks as authoritative and objectivesources of information, and concluded that the lack of critical opinion skills makes themparticularly vulnerable to the ideological constructions of language and gender. Through passivereception of ideologically constructed knowledge students legitimize the existing gender hierarchyand unequal power relations (Filipović, 2018: 78).Fairclough (1989: 244) sustains that education can have a crucial role in determining whether theexisting relations of power are to be reproduced or transformed. The results of this research indicatethat education, insteed of embracing and implementing its transformative potential, continues toreproduce gender inequalities.

Description (eng)

Linguistics - Sociolinguistics, Applied Linguistics, Gender Studies

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Italijanski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Sociolingvistika

gender and language ideologies, patriarchal culture, critical discourse analysis, critical sociolinguistics, critical applied linguistics, textbooks, Italian as a foreign language.

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Italijanski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Sociolingvistika

родне и језичке идеологије, патријархални културни модели, критичка анализа дискурса, критичка социолингвистика, критичка примењена лингвистика, уџбеници, италијански као страни језик.