Title (srp)

Вансудска реализација хипотеке

Author

Bojić, Vladan S., 1962-

Contributor

Dabić, Snežana, 1988-
Živković, Miloš, 1972-
Cvetić, Radenka, 1960-

Description (srp)

Предмет докторске дисертације је дефинисање суштинског значења вансудске реализације хипотеке из хипотековане непокретности. Зато обухвата хипотекарову власт да сâм, односно да овлашћено лице покрене процесноправни механизам уновчења хипотековане непокретности, од момента кад облигациони дужник западне у доцњу и изазове законом и/или уговором предвиђене услове за активацију хипотекареве власти. Та установа потпуно искључује улогу или бар надзор суда или другог органа државне власти, што значи да целокупан поступак има све битне елементе, по нарави – приватног извршења. Ту власт хипотекар изводи непосредно из закона.Наиме, законски је концепт да хипотекар ex lege стиче дискрециону власт да сâм или посредством овлашћеног лица које се уговором именује за „независно и професионално лице“: прво, да оцени доспелост потраживања; друго, да процени висину свога потраживања; треће, да утврди цену хипотековане непокретности; четврто, да је уновчи. Хипотекар има и ex lege власт да на аукцији својим потраживањем сâм купи од овлашћеног лица хипотековану непокретност. То овлашћено лице се именује у фази обезбеђења потраживања као главни услов да корисник кредита или зајмопримац уопште добије тражени кредит/зајам. У тој фази обезбеђења потраживања није спорно да су стране у неједнаком положају, да је посреди адхезиони уговор – припремљен и састављен по диктату хипотекара.Не може бити спорно ни то да, изузев свих осталих уговорних састојака, хипотекар, подразумевано, овлашћује лице од поверења које ће испуњавати његове захтеве. Притом, тако овлашћено лице није независно, иако га законодавац у Закону о хипотеци Србије предвиђа као лице које се професионално бави пословима који спадају у његову редовну делатност, а у Закону о извршењу и обезбјеђењу Црне Горе дословно: јавни извршитељ, адвокат и агенција за промет непокретности. У Србији то лице наступа по самој сили закона као „законски заступник“ власника хипотековане непокретности, а у Црној Гори наступа „у име“ власника хипотековане непокретности. Те законске „спојнице“ овлашћеног лица с власником хипотеке непокретности откривају сву суштину проблема.Обе земље су, по сопственим признањима, такав процесни механизам преузеле из правне установе mortgage (даље: моргиџ) карактеристичне за систем common law, односно из права Сједињених Америчких Држава. Међутим, сада је јасно да се није водило рачуна о правној структури моргиџа и, још више, о бројним особеностима система common law, наспрам система civil law. Наши законодавци се нису повели чињеницом да ту установу, то јест процесни механизам који се одвија у приватној режији, ипак није преузела ниједна земља Евопске уније, односно система civil law, где је тај независан трећи субјект, по традиционалном правилу, суд или пак субјекти под будним надзором суда.Тим путем је у наше правне поретке закорачио својеврстан реметилачки правни иритант, који је и нарушио и оштетио наше ионако крхке правне системе.

Description (srp)

Društvene nauke / Građansko pravo Social sciences / Civil law Datum odbrane: 26.05.2022.

Description (eng)

The subject of doctoral dissertation is the definition of the constitutive meaning of the out-of-court enforcement of hypothec from the mortgaged immovable property. Hence, it includes a mortgagee’s power to institute on his own, or by an authorized person, a procedural-law mechanism of collecting a pecuniary claim out of a mortgaged property from the moment when the enforcement debtor is in default to pay the debt and causes the law and/or contract prescribed stipulations for putting the mortgagee’s authorization into enforcement. A concrete institution completely excludes the role or at least the custody of the Court or other state body which means that the whole procedure in nature has all the necessary elements of private enforcement. An authorization to do so by a mortgagee directly arises from the Law.Namely, the Law has been conceptualized in a way that the mortgagee ex lege acquires a discretionary authority to appraise that the claims are being due for payment by himself or with an authorized person being appointed as “an independent and professional person” prescribed by the Agreement; the second - to appraise the amount of his claims; the third - to determine the value of his claims; and the fourth - to cash it. Mortgagee has also an ex lege authority to “purchase” a mortgaged property by means of his own claims on a public auction. Such authorized person is appointed at a phase when claims are being secured as a precondition for credit beneficiary or a borrower to be granted a concerned credit/ loan. At that phase of securing the claims it’s not disputable that parties may be in an unequal position, that it is in force an Adhesive Agreement – upon a mortgagee’s order.It may also not be disputable that, except all other contract elements, that a mortgagee may authorize a person who will meet his requests. Besides, such authorized person cannot act independently, irrespective of the fact that they are being provided for as a person who professionally performs his own tasks which fall within his regular activity by the Law on Mortgage of the Republic of Serbia, where in the Montenegrin Law on the Enforcement and Securing of Claims literally provides for as a public enforcement officers, attorneys at law and estate agencies. In Serbia such person who acts by virtue of law is a “legal representative” of the owner of a mortgaged property. And in Montenegro he acts “on behalf” of the owner of mortgaged property. Such legal “joints” of authorized person with the owner of mortgaged property reveal the nature of the problem.Both countries avowedly have adopted a concerned procedural mechanism from the legal institution Mortgage Common Law System which falls within USA Law. However, now it is obvious that our lawmakers didn’t take care about a legal structure of mortgage and numerous particularities of Common law system in relation to Civil law system. Our lawmakers were not guided by the fact that this institution, that is a procedural mechanism which is carried out in private was not adopted by any other EU country, respectively a Civil law system where that independent third party is traditionally a court or an entity under the custody of a court.In such way, a legal irritant has been introduced into our legal system and both violated and affected our already fragile legal systems.This legal transposition of the out-of–court enforcement of hypothec has stirred up “an endless suit” among circles of legal practitioners as well as deviations in practice. An immense room for miscellaneous malpractices has opened.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Privredno (ekonomsko) pravo

hypothec, mortgage, out-of-court enforcement of hypothec, private enforcement, legal transplants, balance, Common law > Civil law, abrogation

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Privredno (ekonomsko) pravo

хипотека, mortgage, вансудска реализација хипотеке, приватно извршење, правни транспланти, правична равнотежа, Common law > Civil law, аброгација