Title (srp)

Порески деликти у српском праву

Author

Đokić, Minja, 1990-

Contributor

Risimović, Radosav, 1972-
Popović, Dejan M., 1950-

Description (srp)

Ако бисмо деликтна понашања одредили као сва понашања која су супротна усвојеним друштвеним правилима, а да степен друштвене угрожености услед повреде одређеног правила опредељује да ли ће одређена противправна радња бити кривично дело или прекршај, онда се чини оправданим да пореске прекршаје и пореска кривична дела која истражујемо подведемо под шири појам „порески деликти“ како и гласи наслов докторске дисертације. Префикс „порески“ дефинише да је групни објекат заштите деликата које анализирамо фискус. Управо та карактеристика пореских деликата да штите фискус од друштвено непожељних понашања доводи до бројних специфичности које их одређују и разликују од других кривичних дела и прекршаја. У докторској дисертацији анализирамо пореске деликте, указујемо на њихове предности и недостатке, поредимо српски систем правила којима се штите јавни приходи са репрезентативним правним системима и предлажемо измене de lege ferenda којима би се, према нашем мишљењу, допринело заштити јавних прихода, са једне, и омогућила индивидуална заштита легитимних интереса пореских обвезника, са друге стране.Докторска дисертација са насловом „Порески деликти у српском праву“ је подељена у седам целина, а унутар сваке су обрађени одељци који детаљније разрађују материју на коју се поглавље односи. Докторска дисертација садржи 248 страница и 1014 фуснота.Посебну пажњу смо посветили томе да спорна питања пронађемо у судској и управној пракси, затим да их детаљно образложимо и своје закључке о тим спорним питањима поткрепимо аргументима заснованим на постојећим научним сазнањима. Материјал из праксе је прикупљен делом путем постојећих правних база података (Paragraf Lex и Ing-Pro), а већим делом путем захтева за приступ информацијама од јавног значаја.Након уводних излагања, у другој целини се бавимо феноменом пореске евазије. Примећујемо да изван уског круга пореских стручњака постоји неразумевање разлике између пореске евазије као друштвеног феномена и пореских деликата као једног од облика пореске евазије. Излажемо концепт о пореској евазији као пореској уштеди, која се може остварити на законит и незаконит начин. Покушавамо да установимо границу између законите и незаконите пореске евазије у српском праву и у том правцу анализирамо казненоправни потенцијал општих анти абузивних правила.Трећа целина докторске дисертације посвећена је општој подели казненог права у српском правном систему на кривична дела, прекршаје и привредне преступе. У томделу дисертације укратко представљамо систематику норми које уређују пореске деликте и како се оне уклапају у наведену трипартитну поделу казненог права.

Description (srp)

Društvene nauke / Ekonomsko-pravne nauke Social sciences / Economic and legal sciences Datum odbrane: 03.06.2022.

Description (eng)

Subject of the Doctoral Dissertation are Tax Offences. The name of the thesis should include all types of misconduct with the purpose of criminally protecting public finances. In fact prefix “tax” determines that the collective protective object of those misconducts are public finances as a whole. It is precisely that feature which distinguishes tax offences from all of the other offences in the Serbian legal system. In the Dissertation we shall analyze Tax Offences, point out their advantages and deficiencies. We shall also make comparison between system of rules in Serbia and their counterparts in representative judicial systems. Therefore, we will de lege ferenda suggest in which manner should Serbian system of Tax Offences norms improve, bearing in mind the preservation of public finances and the protection of legitimate individual rights and interests of taxpayers.The Doctoral Dissertation is laid down in seven chapters. Within each chapter, there are subparts dedicated to each subject of research respectively.Special attention has been dedicated so that our conclusions and research are supported with relevant case law from domestic and representative international legal systems and with existing scientific knowledge. Comprehensive case law material is obtained in part from the existing databases, but the majority of case law was provided to us from the public institutions by the means of motions for access to public information.Writing technique is tailored to the instructions of the University of Belgrade regarding the means, shape and content of the Doctoral Dissertation.After the introductory remarks, the second chapter of our thesis is dedicated to the tax evasion and tax avoidance phenomenon. It is noted that the delicate distinction between tax avoidance and tax offences has not been accepted outside of the narrow circle of tax scholars and experts. Therefore we shall display the concept of tax avoidance as a tax saving device. We point out that tax evasion exists only if those tax saving devices are not in accordance with the law. Therefore, we conclude that tax offences are in fact tax evasion in the context of Serbian law. We will try to point out to the delicate boundary between tax avoidance and tax evasion and, with that purpose in mind, we shall examine the penalization potential of general anti abusive rules.Third part of our thesis is dedicated to general division of penal law in Serbia on criminal law, misdemeanors and economic offence. In this part we shall briefly present the way tax offences fit in the aforementioned tripart division of penal law.In the fourth part of Doctoral Dissertation we will analyze tax crimes. Our methodology of presentation shall be based upon legislative and therefore the structure of this part of our thesis is much closer to methodology used by the science of criminal law. We analyzed in detail all of the tax crimes but through the scope and lenses of tax law.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Privredno (ekonomsko) pravo

Tax evasion; Tax offences; Self incrimination; Ne bis in idem;

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Privredno (ekonomsko) pravo

незаконита пореска евазија, порески прекршаји, пореска кривична дела, аутоинкриминација, ne bis in idem.