Title (srp)

Политички односи у Босни и Херцеговини: 1945-1958 : докторска дисертација

Author

Đurović, Draženko, 1986-

Contributor

Dimitrijević, Bojan B., 1968-
Životić, Aleksandar, 1981-
Radojević, Mira, 1959-
Dimić, Ljubodrag, 1956-

Description (eng)

After more than two decades of conflicting views on the issue of the state-territorial organization of Bosnia and Herzegovina, within the Communist Party of Yugoslavia the views prevailed that it be constituted as an equal republic within the federal Yugoslavia.Although the applied principles and arguments for such a position were quite problematic, the Yugoslav communists saw its federal status as an important segment of the Yugoslav "federation of balance" and a way to sanction "great-power pretensions" and ensure the stability of the new Yugoslavia.In this paper, we analyze the characteristics of the CPY policy.But although the policy towards internal and external migration to some extent corresponded to the construction of the mentioned concept of balance, ie influenced the national structure and additionally nationally heterogenized Bosnia and Herzegovina, contradictory political processes took place on the ground.Namely, the relations resulting from the war produced the domination of the Serbian cadre in the Party and the republican authorities after the liberation, which was manifested by the widest representation of Serbian culture, history and tradition in almost all spheres of life in the republic.This characteristic of the Bosnian society was a "suitable ground" for the growing suspicion on the line of endangering the proclaimed equality of the people and inciting the constantly present interethnic intolerance.The inconsistent views of the Party and part of the population of the three most numerous ethnic entities on several important socio-political issues, which arose as a product of the ideological and political nature of the CPY and historical development, were grafted onto these complexes.These were the main factors complicating political relations, which was especially evident after the great information break in Bosnia and Herzegovina, in parallel with the attempt to "ideological turn" and democratize society.That is why we paid special attention to the analysis of "neuralgic points", such as the relationship between the peasantry and the government, the relationship between the government and religious communities, the Muslim national question, etc.Our goal was to determine the causes and look at the characteristics of the Yugoslav crisis in Bosnia and Herzegovina, which manifested itself in the second half of the 1950s.It turned out that the main reasons for the crisis, in addition to personnel and economic anomalies, are issues of interethnic relations and equality of peoples.Analyzes have confirmed that in the conditions of intensified nationalism, the first signs of particularist ambitions appear, potentially dangerous for the unity of the republic and the whole of Yugoslavia.These phenomena first appeared among the intelligentsia, so the research of topics related to the areas of scientific and cultural-educational life of Bosnia and Herzegovina such as the "red thread", permeates almost all chapters of the doctoral dissertation.

Description (srp)

Послије више од двије деценије опречних ставова око питања државно-територијалне организације Босне и Херцеговине унутар Комунистичкe партијe Југославије су превладали ставови да она буде конституисана као равноправна република у оквиру федеративне Југославије. Иако су примјењени принципи и аргументи за такав положај били прилично проблематични, југословенски комунисти су у њеном федералном статусу видјели важан сегмент југословенске „федерације равнотеже“ и начин да санкционишу „великодржавне претензије“ и обезбиједе стабилност нове Југославије. У раду смо анализирали карактеристике те политике КПЈ. Али, иако је политика према унутрашњим и спољашњим миграцијама у одређеној мјери одговарала изградњи поменутог концепта равнотеже, односно утицала на националну структуру и додатно национално хетерогенизовала Босну и Херцеговину, на терену су се одвијали противријечни политички процеси. Наиме, односи произашли из рата произвели су након ослобођења доминацију српског кадра у Партији и републичким органима власти. То се манифестовало најширом заступљеношћу српске културе, историјe и традиције у готово свим сферама живота Републике. Та карактеристика босанскохерцеговачког друштва била је „погодно тло“ за нарастање подозривости на линији угрожености прокламоване равноправности народа и распиривање константно присутних међунационалних нетрпељивости. На те комплексе калемили су се неподударни погледи Партије и дијела становништва три најбројнија етничка ентитета око више важних друштвено-политичких питања, произашлих као продукт идеолошко-политичке природе КПЈ и историјског развоја. То су били главни фактори усложњавања политичких односа, што се нарочито манифестовало након великог информбировског лома у Босни и Херцеговини, паралелно са покушајем „идејног заокрета“ и демократизације друштва. Зато смо посебну пажњу посветили анализи „неуралгичних тачки“, као што су однос сељаштва и власти, однос власти и вјерских заједница, муслиманско национално питање итд. Циљ нам је био утврдити узроке и сагледати босанскохерцеговачке карактеристике југословенске кризе, која се испољила у другој половини педесетих година 20. вијека. Показало се да су основни разлози кризе, поред кадровских и привредних аномалија, питања међунационалних односа и равноправности народа. Анализе су потврдиле да се у условима појачаног национализма јављају први знаци партикуларистичких амбиција, потенциjaлно опасних за јединство Републике и цијеле Југославије. Ове појаве најприје су се јавиле међу интелигенцијом, па се истраживање тема које се односе на подручја научног и културно-просвјетног живота Босне и Херцеговине, попут „црвене нити“, прожимају кроз готово сва поглавља докторске дисертације.

Description (srp)

Историја - Историја Југославије / History - History of Yugoslavia Datum odbrane: 11.05.2022.

Object languages

Serbian

Date

2022

Rights

© All rights reserved

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, 1945-2006.

Bosnia and Herzegovina, political relations, Yugoslavia, Communist Party of Bosnia and Herzegovina, Communist Party of Yugoslavia

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, 1945-2006.

Босна и Херцеговина, политички односи, Југославија, Комунистичка партија Босне и Херцеговине, Комунистичка партија Југославије