Title (srp)

Термодинамичка карактеризација електролитних система са фосфатним јонима : докторска дисертација

Author

Ivanović, Tijana G., 1987-

Contributor

Miladinović, Jelena, 1964-
Grujić, Snežana, 1964-
Kijevčanin, Mirjana, 1970-
Popović, Daniela, 1975-
Miladinović, Zoran

Description (eng)

The object of this research is thermodynamic properties of electrolyte systems, having the phosphateions:{yNaH2PO4 + (1–y)KH2PO4}(aq), {yK2HPO4 + (1–y)KH2PO4}(aq), {yNa2HPO4 + (1–y)NaH2PO4}(aq), {yKCl + (1–y)KH2PO4}(aq) and {yKCl + (1–y)K2HPO4}(aq).The isopiestic method, as well as electromotive force measurements (EMS), were used to determine theosmotic coefficient values and mean ionic activity coefficients of electrolytes in investigated systems attemperature T = 298,15 K. Experimental results for the pure aqueous solutions of NaH2PO4, KH2PO4,Na2HPO4, K2HPO4 are treated by the model of Pitzer and Clegg-Pitzer-Brimblecombe with the excellentfitting results and standard deviation of the fit being 10-3. Experimental data for the mixed electrolytesolutions are treated by the Scatchard, Pitzer, and Clegg-Pitzer-Brimblecombe model, and excellentagreement between experimental and calculated values of thermodynamic properties was obtained witha standard deviation of the fit being 10-3 order. By considering the values of the mean ionic activitycoefficient of electrolytes from the ionic strength of the solution and ionic strength fraction of electrolytesion interactions, due to electrolyte mixing, were analyzed. According to the reported results, it can beconcluded that thermodynamic characterization of the investigated systems significantly extend thethermodynamic database of electrolyte systems. Osmotic coefficients and mean ionic activitycoefficients of phosphate aqueous solutions are reliably determined by applying the isopiestic methodand EMS. By chosen thermodynamic models, thermodynamic properties of investigated systems can besuccessfully predicted, correlated, and calсulated while obtained results of investigation contribute to thedescription of possible interactions in the electrolyte solutions.

Description (srp)

Предмет овог истраживања је проучавање термодинамичких особина електролитнихсистема са фосфатним јонима: {yNaH2PO4 + (1–y)KH2PO4}(aq), {yK2HPO4 + (1–y)KH2PO4}(aq),{yNa2HPO4 + (1–y)NaH2PO4}(aq), {yKCl + (1–y)KH2PO4}(aq) и {yKCl + (1–y)K2HPO4}(aq).Изопиестичка метода, као и метода мерења електромоторне силе коришћене су за одређивањеосмотских коефицијената и средњих јонских коефицијената активности електролита уиспитиваним системима на температури Т = 298,15 K. Eкспериментални подаци за чисте раствореелектролита NaH2PO4, KH2PO4, Na2HPO4, K2HPO4 су обрађени применом термодинамичкихмодела Pitzer-а и Clegg-Pitzer-Brimblecombe-а који дају успешне резултате фитовањаексперименталних података и стандардну девијацију величине 10-3. Експериментални подаци замешане растворе електролита су обрађени применом модела Scatchard-а, Pitzer-а и Clegg-Pitzer-Brimblecombe-а који дају одлична слагања експерименталних и прорачунатих вредностиосмотских коефицијената са стандардном девијацијом реда величине 10-3. Разматрањемкоефицијената активности електролита у функцији јонске јачине раствора и удела јонске јачинеелектролита анализиране су интеракције јона као последице мешања електролита. На основуприказаних резултата може се закључити да је термодинамичком карактеризацијом испитиванихсистема постигнуто значајно проширење термодинамичке базе података. Осмотски коефицијентии средњи јонски коефицијенти активности електролита у фосфатним растворима поуздано суодређени применом изопиестичке методе и методом мерења електромоторне силе. Одабранимтермодинамичким моделима успешно је изведено предвиђање, корелисање и прорачунтермодинамичких особина испитиваних система, док добијени резултати истраживања доприносеобјашњењу појава у испитиваним системима у светлу могућих интеракција.

Description (srp)

Технолошко инжењерство - Хемијско инжењерство / Technological Еngineering - Chemical Engineering Datum odbrane: 10.09.2021.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Hemijsko inženjerstvo

osmotic coefficient, mean ionic activity coefficient, electrolite solution, isopiestic method, electrochemical measurements, the Pitzer model, the Schatchard model, the Pitzer-Clegg-Brimblecombe model

Identifiers