Title (srp)

Примена IoT модела и сервиса у управљању и одржавању брана : докторска дисертација

Author

Martać, Rastko, 1984-

Contributor

Barać, Dušan, 1983-
Radenković, Božidar, 1958-
Despotović-Zrakić, Marijana, 1977-
Lazarević, Saša, 1967-
Stojanović, Boban, 1977-

Description (srp)

Предмет истраживања дисертације јесте развој модела техничког осматрања брана, заснован на концептима и технологијама интернета интелигентних уређаја. Главни проблем који се разматра у дисертацији је могућност примене интернета интелигентних уређаја, RFID технологије и cloud computing-а на постојећем систему осматрања брана.У мануелном техничком осматрању неопходно је присуство човека. Код традиционалног модела техничког осматрања, неопходно је да осматрачи обилазе сваки од уређаја појединачно, очитавају податке и записују их на папир. Након извршеног осматрања резултати са папира уносе се у рачунар. У читавом процесу осматрања могуће је случајно направити више грешака. Циљ новог модела је да се употребом RFID и Bluetooth технологија елиминише фактор људске грешке и унапреди процес осматрања.У раду је развијен модел техничког осматрања брана, заснован на концептима и технологијама интернета интелигентних уређаја. Модел обухвата елементе инфраструктуре и архитектуре техничког осматрања бране и RFID технологију која ће бити коришћена у имплементацији модела инфраструктуре система техничког осматрања. Биће детаљно представљена RFID технологија која унапређује и убрзава процес мануелног техничког осматрања и смањује могућност људске грешке.Предложени модел могуће је интегрисати на постојећу инфраструктуру и систем техничког осматрања брана. У оквиру евалуације модела, у докторској дисертацији реализовано је тестирање и мерење релевантних параметара који утичу на ефикасност предложеног модела. Развијени модел техничког осматрања имплементиран је на брани ХЕ „Ђердап 1” у Кладову, Република Србија.

Description (srp)

Информациони системи и технологије - Електронско пословање / Information Systems and Technology - E-business Datum odbrane: 28.12.2020.

Description (eng)

monitoring of dams, based on the concepts and technologies of Internet of Things. This dissertation studies the effectiveness of using Internet of Things, RFID technology, and cloud computing on the existing dam monitoring system.In the traditional model of technical monitoring, a human observer needs to visit each device individually, read the data and write them down on paper. After the monitoring, the observer enters the results from the paper into the computer.During this process, it is possible to make numerous inadvertent mistakes. Advances in computer systems and wireless technology can alleviate or eliminate human errors and improve the efficiency of the monitoring process.This dissertation develops a novel model of technical monitoring of dams based on the concepts and technologies of the Internet of Things. The model encompasses elements of the infrastructure and architecture of the technical monitoring of the dam as well as RFID technology that will be used in the implementation of the infrastructure model of the technical monitoring system. This dissertation shows how RFID technology enhances the technical monitoring process, in particular speeding up the process of manual technical monitoring and reducing the possibility of human error.The model can be integrated in the existing infrastructure and systems for technical monitoring of dams. The author implemented the proposed model for technical monitoring at the dam HPP Iron Gate 1 in Kladovo, Republic of Serbia. The dissertation presents the evaluation of the model using testing and measurement of relevant parameters that influence the model's effectiveness.

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Veštačka inteligencija. Robotika

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Hidrotehnika. Hidrotehničke konstrukcije

Internet of Things, RFID, Cloud computing, Dam safety management system, Dam Monitoring, Manual technical monitoring

Identifiers