Title (srp)

Uporedna analiza boje i fluorescencije zuba i kompozitnih materijala : doktorska disertacija

Author

Dervišević, Milica, 1988-

Contributor

Dramićanin, Miroslav, 1966-
Trifković, Branka, 1972-
Savić Stanković, Tatjana, 1975-
Todorović, Aleksandar, 1962-
Špadijer Gostović, Aleksandra, 1975-
Kasalica, Bećko, 1961-
Radović, Katarina, 1974-

Description (srp)

Kompozitni materijali predstavljaju materijal izbora za direktnu i indirektnu izradu ireparaciju zubnih i gingivalnih nadoknada u savremenoj protetici. Iako su mnogo korišćeni, ovimaterijali još uvek ne predstavljaju idealnu zamenu za zubna tkiva i gingivu jer, pored brojnihprednosti, imaju i određene nedostatke. Jedan od glavnih nedostataka je promena boje ifluorescencije kompozita prilikom izlaganja različitoj hrani i napicima koji se svakodnevnokonzumiraju. Usled prebojavanja estetske nadoknade, moraju se vrlo često korigovati ili zamenitinovim. Poslednjih godina, istraživanja su usmerena ka smanjenju razlike u boji između kompozitnihmaterijala i tvrdih i mekih zubnih tkiva ne samo u momentu izrade već i u funkciji vremena ipronalasku „idealnog“ estetskog materijala.Cilj istraživanja u disertaciji je bio da se ispitaju boja i fluorescencija kompozitnih materijalarazličite protetske namene i uporede s bojom i fluorescencijom zuba, kao i da se ispita stabilnostboje i fluorescencije kompozitnih materijala.U prvom delu istraživanja su ispitivani komercijalni kompozitni materijali namenjenidirektnoj i indirektnoj izradi i reparaturi zubnih nadoknada i rekonstrukciji veštačke gingive.Kompoziti koji se primenjuju u stomatološkoj protetici i implantologiji potapani su u različitimvremenskim intervalima u svakodnevne često konzumirane napitke: kafa, čaj, crveno vino, gaziraninapitak, rastvor za svakodnevno održavanje oralne higijene, destilovana voda, razne vrste piva,energetska pića i prirodni sokovi. Korišćenjem spektrofotometra izmereni su difuzni refleksionispektri uzoraka, podaci su analizirani u CIEL*a*b* sistemu boja i urađena je PCA (Analiza glavnihkomponenata) dobijenih spektara. Merenjima na spektrofluorimetru dobijeni su fluorescentnispektri kompozitnih uzoraka, pomoću kojih su napravljeni konturni grafikoni EEM (ekscitacionoemisionematrice) i izračunat je procenat ukupne promene fluorescencije. Nakon početnih merenja,utvrđena je početna homogenost boje i fluorescencije testiranih kompozita. Početne koordinateboje, površinska hrapavost i fluorescencija variraju između kompozita različitih proizvođača čak ikod podudarnih nijansi prema ključu boja. Dobijeni rezultati nakon potapanja uzoraka su pokazalida je prebojavanje kompozita intenzivnije u rastvorima koji imaju veću apsorpciju u vidljivom deluspektra. Glavne promene u difuznim refleksionim spektrima potiču od prebojavajućih supstancikoje se apsorbuju u plavoj spektralnoj regiji. Zbog toga je primetan opšti trend povećanja b*vrednosti za sve ispitivane rastvore kao posledica smanjenja plave nijanse. Stoga, kompoziti delujužućkasto-crvenkasti nakon prebojavanja. Klinički neprihvatljive vrednosti promene boje su pokazalikompoziti izloženi crvenom vinu, čaju i kafi, dok je prebojavanje izazvano gaziranim napitkom,rastvorom za svakodnevno održavanje oralne higijene i destilovanom vodom, golim okomneprimetno. Kod prebojavanja čajem i kafom glavni doprinos ukupnoj promeni boje dolazi odpromene u zasićenosti boje. Kod prebojavanja crvenim vinom, ukupnoj promeni boje u približnopodjednakom odnosu doprinose promene zasićenosti i svetline. Sva ispitivana piva su prebojilakompozit, tamnija više od svetlijih. Prirodni sokovi uzrokuju veće prebojavanje kompozita odenergetskih pića, među njima najviše sok od aronije. Kompoziti boje zuba za indirektnu izradunadoknada su ispoljili veću stabilnost boje u poređenju sa kompozitima za direktnu izradu.Kompoziti za rekonstrukciju gingive, iako se polimerizuju ekstraoralno, pokazali su veću sklonostka prebojavanju u poređenju sa kompozitima boje zuba, što bi proizvođači kompozita trebalo dauzmu u obzir prilikom daljeg usavršavanja ovih kompozita. Uspostavljen je kriterijum ili mera kojadefiniše promenu ukupne fluorescencije nakon izlaganja prebojavajućim napicima. Ustanovljeno jeda se oblik spektara karakteristične fluorescencije ne menja. S druge strane, intenzitet fluorescencijekompozita se značajno menjao u zavisnosti od vrste prebojavajuće supstance kojoj je bio izložen.Smanjenje ukupne fluorescencije kompozita nastaje zbog adsorbovanog sloja prebojavajućihpigmenata iz rastvora...

Description (srp)

Stomatološke nauke - Kliničke stomatološke nauke / Dental Sciences - Clinical Dental Sciences Datum odbrane: 07.07.2021.

Description (eng)

Contemporary prosthodontic composite is a material of choice for direct and indirectrestorations of the missing tooth structures. Widely used, this material still doesn’t meet allrequirements of ideal dental material. One of its main esthetic failures is regarding the change ofcolor and fluorescence, when exposed to daily consumed beverages, leading to the frequent need forrestoration replacement. Latest research are conducted towards diminishing the difference betweenthe color of composite and the color of the hard and soft tooth tissues, not only in the moment ofplacement, but in the long time interval and finding the „ideal“ esthetic material.The goal of this research was to investigate the color and fluorescence of compositematerials and tooth structures and to compare it with the color and fluorescence of natural teeth, aswell as to investigate the stability of the color and fluorescence of composite materials.In the first part of this research, commercial composite materials made for direct and indirectrestorations in prosthodontics and implantology were evaluated. Composite samples made for thedifferent prosthetic purposes were exposed to different beverages – coffee, tea, red wine, carbonatedbeverage, oral hygiene solution, distilled water, beer, energy drinks, natural juices.Spectrophotometric measurements provided diffuse reflectance spectra which were CIEL*a*b*color analyzed and PCA (Principal Component Analysis) analyzed. Spectrofluorometer providedfluorescent composite spectra from which EEM (excitation-emission) contour plots were made andthe percentage of fluorescence decrease was calculated. Initial measurements showed that color andfluorescence were homogenous among tested composite samples. Initial color coordinates, surfaceroughness, and fluorescence vary among different composite manufacturers even with the sameshade selection. According to the results from the first part of the investigation, staining of thecomposite was more intense for solutions that have higher absorption in the visible part of thespectrum. Main changes come from staining substances absorbed in the blue spectral region.Therefore, a general trend of higher b* values can be noticed as a consequence of the lowering ofthe blue spectral shade. That’s the reason why composite samples appeared yellowish-reddish afterstaining. Tea, coffee, and red wine caused clinically unacceptable discoloration while color changesfrom carbonated drink, oral hygiene solution, and distilled water were acceptable under theperception limit. Regarding tea and coffee, the main discoloration contribution came mainly fromthe changes in chroma. In the case of red wine, chroma and lightness almost equally contributed totooth color change. All tested beer solutions stained composite, darker more than lighter. Naturaljuices cause greater composite discoloration than energy drinks, the highest among them comesfrom Aronia juice. It was observed that tooth colored dental composite, used for indirectrestorations, demonstrated higher color stability than those made for direct restorations. Thoughextraorally polymerized, gingival composites showed greater tendency to discoloration compared tothe tooth colored ones. Manufacturers should take this into consideration regarding furtherimprovement of these materials.This research established the criteria that defined total changes in fluorescence afterexposure to various discolorations. Fluorescent spectra of dental composite samples obtained fromspectrofluorometer showed a decrease in the fluorescent signal after staining. This indicated asignificant influence of tested solutions on the fluorescent properties of composites. The shape ofthe spectra remained the same, while the intensity significantly varied depending on the type ofdiscoloration substance. Total fluorescence decrease is caused by the adsorbed pigment layer fromtested beverages. Considering that pink composites have an amount of ultraviolet fluorescence,which is not visible, changes of esthetic properties caused by staining, induced decrease influorescence are less noticeable in pink composites compared to the tooth colored ones.In this research, we presented a new approach in the analysis of dental compositediscoloration based on the statistical method Principal Component Analysis (PCA)...

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 3.0 AT - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Klinička stomatologija

тип шуме, структурне карактеристике, буква, јела, смрча, Панчићева оморика, Радава.

616.314-089.23(043.3)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Klinička stomatologija

Forest type, structural characteristics, beech, fir, spruce, Picea omorika, Radava