Title (srp)

Мигрантска криза у јавном дискурсу Србије: информативни веб сајтови и коментари корисника : докторска дисертација

Author

Stamenković, Ivana S., 1982-, 60789257

Contributor

Stanojević, Dobrivoje, 1958-, 13451111
Jevtović, Zoran, 1959-, 3892583
Krstić, Aleksandra, 1979-, 25507431
Mirkov, Lidija, 1989-, 26268263

Description (srp)

Предмет овог рада је мигрантска криза у јавном дискурсу Србије, односно медијске репрезентације мигрантске кризе на сајтовима водећих штампаних медија у Србији. Дискурс о овој теми биће анализиран посредством анализе образаца представљања којима су се служили медији. Истраживањем су обухваћени текстови новинара и текстови које производе читаоци на сајтовима медија у узорку. Репрезентација је одређена као процес конструкције значења и осмишљавања друштвене стварности употребом специфичних језичких образаца у дискурсу. У складу са теоријом социјалног конструкционизма, у раду се указује на улогу медија као важних институција у обликовању погледа на свет, стварању и преношењу значења, идеја, уверења и афеката. Имајући у виду да је у технолошки промењеном и комуникацијски унапређеном окружењу промењен и степен активности медијске публике, у обзир су узети и коментари читалаца традиционалних штампаних медија на вебу. Рад је концептуално осмишљен кроз два дела, теоријски и истраживачки део. У првом делу рада полази се од указивања на близак и међузависан однос дискурса и репрезентација друштвеног живота које дају смисао и значење друштвеним појавама. Осим постављања темеља рада у контекст социјално-конструкционистичког процеса и указивања на улогу медија у борби за наметање одређене верзије стварности у симболичком пољу културе, у раду се разматрају и нове улоге медијских корисника. Овде је пажња посвећена проблематици односа између професионалних комуникатора и комуникатора аматера, читалаца сајтова који све чешће реагују на текстове новинара. Имајући у виду да се медијска екологија променила, а са њом и положај публике, основни истраживачки циљ је испитивање произведених значења о мигрантској кризи и мигрантима у новинарским и коментаторским текстовима на сајтовима три најутицајнија медија у Србији: Блиц, Политика и Курир. На основу поређења наратива у ова два комуникацијска тока, намера је била да се утврди да ли постоји хетерогеност, разноврсност гласова у медијском дискурсу. Основна хипотеза у истраживању је била: Постоје разлике у дискурзивном конструкту (у говору) о мигрантима између новинарских и коментаторских текстова на информативним веб сајтовима дневних новина. Показатељи на основу којих су упоређене значењске целине створене у текстовима новинара и коментатора су: обрасци номинације, референтни и предикативни обрасци, употреба топоса (аргумената) и употреба стратегије колективизације и агрегације. На ове језичке стратегије у медијском представљању друштвених група указала је Рут Водак (Ruth Wodak, 2001) у оквиру социоисторијског приступа критичкој анализи дискурса. Узорак истраживања чинили су сајтови три водећа медија, Блиц, Политика и Курир, у чијим су оквирима анализирани текстови новинара и коментатора. Истраживањем је обухваћен сваки понедељак током 2015. и 2017. године. Од метода је коришћена анализа садржаја и критичка анализа дискурса како би се слика о мигрантима и мигрантској кризи довела у везу са друштвеним, политичким, економским и културним контекстом Србије. Резултати су показали да постоји статистички значајна разлика између текстова новинара и коментатора на сајтовима Политике и Курира у односу на номинативну, референтну, предикативну, аргументативну и агрегативну димензију, док та разлика није утврђена као значајна у односу на употребу колективистичког стила приказивања миграната и избеглица. Под номинативним, референтним и предикативним стратегијама представљања подразумевају се обрасци именовања, додавање одређених особина и квалитета појединцима и групама у медијском дискурсу. Стратегијом топоса или аргумената изражени ставови се потврђују, оправдавају и учвршћују у дискурсу. Агрегативна стратегија заснива се на употреби бројева и статистике у представљању миграната, а колективистичком стратегијом мигранти се сагледавају као група уједначених способности, особина, квалитета, мотива. У раду је, осим тога, указано и на статистички значајну разлику између три сајта у узорку у погледу истих показатеља и добијене су разлике у референтним, предикативним и аргументативним категоријама, док у односу на обрасце именовања, присуство агрегације и колективизације у Блицу, Политици и Куриру није забележена значајнија разлика. Закључак на који наводе резултати истраживања односи се на постојање тенденције медија да се привидно различитим конструкцијским моделима оствари хомогенизација мишљења, афеката и понашања публике према мигрантима, избеглицама и кризи, која је захватила цео свет. Изабране језичке стратегије, као механизми акредитације политичких и идеолошких циљева, неповољно и на неодговарајући начин представљају ову осетљиву групу људи, а медијски корисници ретко користе прилику да створе суштински другачија значења, већ се користе негативним схемама сагледавања других вођени ирационалним уверењима, страхом и ксенофобијом. У таквом односу фактора и актера у пољу јавног комуницирања, намеће се потреба и обавеза да се и медији и њихова публика оспособе да критички и самостално приступају производњи и употреби значења, ослобођени негативних модела из прошлости и идеолошких, политичких и комерцијалних притисака, уз уважавање универзалних људских права и принципа толеранције и сарадње у међукултурном сусрету.

Description (srp)

Политичке науке - Студије медија и новинарство / Political sciences - Media studies and journalism Datum odbrane: 21.10.2021.

Description (eng)

The subject of this paper is the migrant crisis in the public discourse of Serbia, specifically the media representation of the migrant crisis on the websites of the leading print media in Serbia. The discourse on this topic will be analyzed through the analysis of presentation patterns used by the media. Also, the research included both texts of journalist and texts produced by readers on the media sites presented in the sample. Representation has been defined as the process of constructing meaning and designing social reality by using specific linguistic patterns in discourse. In accordance with the theory of social constructivism, the paper indicates the role of the media as important institutions in shaping the worldview, creating and conveying meanings, ideas, beliefs and affects. Taking into consideration that in the technologically changed and communicatively improved environment the level of activity of media audience has also changed, the comments of the readers of traditional print media on the web have also been taken into account. The paper is conceptually designed through two parts, the theoretical part and the research part. The first part of the paper starts by pointing out the close and interdependent relationship of discourse and the representations of social life that bring meaning and significance to social phenomena. In addition to laying the foundation of the paper in the context of the social-constructionist process and pointing out the media role in the struggle to impose a certain version of reality in the symbolic field of culture, the new roles of media users have also been considered in the paper. Here, the attention is focused on the issue of the relationship between professional communicators and amateur communicators, site readers who have been increasingly reacting to the texts of journalists. Keeping in mind that both the media ecology and the position of audience have changed, the primary research goal is to examine the meanings produced about the migrant crisis and migrants in journalistic and commentary texts on the websites of the three most influential media in Serbia: Blic, Politika and Kurir. Based on the comparison of the narratives in these two communication flows, the intention was to determine whether there is heterogeneity, the diversity of voices in media discourse. The main hypothesis in the research was: There are differences in the discursive construct (in speech) about migrants between journalistic and commentary texts on the informative websites of daily newspapers. The indicators on the basis of which the semantic units produced in the texts of journalists and commentators were compared are the following: nomination patterns, reference and predicative patterns, the use of topos (arguments) and the use of collectivization and aggregation strategies. Ruth Wodak (2001) pointed out these language strategies in the media representation of social groups within the framework of the socio-historical approach to critical discourse analysis. Furthermore, the research sample consisted of the websites of the three leading media, Blic, Politika and Kurir, within which the texts of journalists and commentators were analyzed. The research included every Monday during 2015 and 2017. Content analysis and critical discourse analysis were the methods used in order to connect the image of migrants and the migrant crisis with the social, political, economic and cultural context of Serbia. Also, the results indicated that there is a statistically significant difference between the texts of journalists and commentators on the websites of Politika and Kurir in relation to the nominative, reference, predicative, argumentative and aggregative dimension, while this difference was not regarded as significant in relation to the use of collectivist representation style of migrants and refugees. Nominative, reference and predicative representation strategies denote the patterns of naming, adding certain characteristics and qualities to individuals and groups in media discourse. The expressed attitudes are being confirmed, justified and strengthened in the discourse by the strategy of topos or arguments, while the aggregation strategy is based on the use of numbers and statistics in the representation of migrants, and the collectivist strategy regards migrants as a group of uniform abilities, characteristics, qualities and motives. Moreover, the paper suggested the statistically significant difference between the three websites in the sample concerning the same indicators and the differences obtained in the reference, predicative and argumentative categories, while in relation to the patterns of naming, the presence of aggregation and collectivization in Blic, Politika and Kurir no significant difference was noticed. The conclusion drawn from the results of the research refers to the existence of the tendency of the media to achieve the homogenization of public opinions, affects and the audience behavior towards migrants, refugees and the crisis, which has affected the entire world, by seemingly different construction models. Selected language strategies, as well as the mechanisms for accrediting political and ideological goals represent this group of people in an unfavorable and inappropriate manner, while media users rarely use the opportunity to create fundamentally different meanings and rather use the negative schemes of perceiving others, led by irrational fears, beliefs and xenophobia. In such a relationship of factors and actors in the field of public communication, there is a need and obligation to enable both the media and their audience to critically and independently approach the production and use of meaning, free from the negative models from the past of ideological, political and commercial pressures, while respecting universal human rights and principles of tolerance and cooperation in the intercultural encounter.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Javno mnjenje. Politički marketing

медијске репрезентације, јавни дискурс, онлајн штампа, медијски корисници, мигрантска криза, мигранти, Србија

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Javno mnjenje. Politički marketing

media representations, public discourse, online press, media users, migrant crisis, migrants, Serbia