Title (srp)

Унапређење процеса планирања производних ресурса у условима неизвесности: докторска дисертација

Author

Milanović, Marija D., 1986-, 32092775

Contributor

Misita, Mirjana, 1969-, 12784231
Žunjić, Aleksandar, 1968-, 15183719
Sedmak, Aleksandar, 1955-, 12447079
Slović, Dragoslav, 1969-, 12791143
Tadić, Danijela, 1967-, 13546855

Description (eng)

Scientific goal of the doctoral dissertation is to improve the production resources management process under uncertainty by applying modified optimization models. The paper integrates the existing models, methods and techniques of modern-day production under conditions of risk, while designing solutions that are sensitive to a change in business environment. In the doctoral dissertation are discussed numerous methods and techniques used in the production resources optimization. The implementation of FLP (Fuzzy linear programming) and FAHP (Fuzzy analytic hierarchy process) methods for estimation of target function parameters in the optimization is of particular importance. The obtained research results provide rational planning of production resources under conditions of uncertainty in order to ensure optimal management of the company. The identification of the cause-and-effect relationship between the values of the criteria and the alternatives allowed the designing of a model for optimal management of the company. An outline of methodological steps is proposed for the analysis of production resources where uncertainty is present, which is crucial for the planning process optimization. The basic resources in the production process that have been explored are: product demand uncertainty, uncertainty in terms of machine capacity, and uncertainty in terms of available human resources. Material procurement was analyzed as a stochastic function and a probability distribution function was generated for certain raw materials. An important contribution is the inclusion of uncertainty in the production capacity planning process using the fuzzy linear programming. A comparative analysis of classical linear programming and fuzzy linear programming was performed for the purpose of obtaining the maximum profit and the minimum costs. The designed plan of production under conditions of uncertainty indicates the realization of higher profits if the proposed solutions are applied.

Description (srp)

Научни циљ докторске дисертације је унапређење процеса управљања производним ресурсума у условима неизвесности применом модификованих модела оптимизације. У раду се интегришу постојећи модели, методе и технике савремене производње у условима ризика, при чему се пројектују решења која су осетљива на промену услова пословања. У докторској дисертацији су обрађене бројне методе и технике које се примењују у оптимизацији произвдних ресураса. Посебан значај је у имплементацији методе ФЛП (фази линерног програмирања) и ФАХП (фази аналитичко хијерархиског процеса) за процену параметара циљне функције при оптимизацији. Добијени резултати исраживања омогућавају рационално планирање производних ресурса у условима неизвесности, како би се обезбедило оптимално управљање предузећем. Идентификација узрочно-последичне везе између вредности критеријума и алтернатива, омогућила је пројектовање модела за оптимално управљање предузећем. Предложена је шема методолошких корака анализе производних ресурса у којима је присутна неизвеснот, кључна за оптимизацију процеса планирања. Основни ресурси у процесу производње који су истражени су: неизвесност потражње за производима, неизвесност у погледу машинских капацитета и неизвесност у погледу расположивих кадровских ресурса. Набавка материјала је анализирана као стохастичка функција и за одређене репроматеријале генерисана je функција расподеле вероватноћа. Важан допринос је укључивљње неизвесности у процес планирања производних капацитета, применом фази линеарног програмирања. Спроведена је упоредна анализа класичног линеарног програмирања и фази линеарног програмирања у циљу добијања максималног профита и минималних трошкова. Пројектовани план производње у условима неизвесности указује на реализацију већег профита ако се примене преложена решења.

Description (srp)

Машинство - Индустријско инжењерство / Mechanical engineeringIndustrial engineering Datum odbrane: 23.08.2021.

Object languages

Serbian

Date

2021

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 2.0 AT - Creative Commons Attribution 2.0 Austria License.

CC BY 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/at/

Subject

production planning, uncertainity, production resources, optimization, linear programming, management, restrictions, alternative, fuzzy linear programming, fuzzy analytic hierarchy process

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Inženjerstvo. Tehnika uopšte (34) -- Mašinstvo (3401)

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Ekonomske nauke (10) -- Proizvodnja (1014)

Identifiers