Title (srp)

Дневни миграциони систем Београда : докторска дисертација

Author

Filipović, Marko, 1983-, 52754953

Contributor

Vojković, Gordana, 1957-, 14148967
Tošić, Dragutin, 1955-, 13521767
Šantić, Danica, 1976-, 11746663
Ratkaj, Ivan, 1972-, 8577639
Krunić, Nikola, 1977-, 4954727

Description (srp)

Истраживање за предмет има детерминисање просторног и популационог обухвата дневног миграционог система Београда. Дневна миграција радне снаге коришћена је као релевантни показатељ функцијског испољавања центра рада и усмерености насеља становања. За примарни центар рада узето је урбано језгро - насеље Београд. Поред анализе дневног урбаног система главног града Србије, проучавани су и његови подсистеми. Делови насеља Београд који припадају различитим градским општинама посматрани су као засебна језгра. Додатни показатељ представљала су и дневна кретања радне снаге унутар самог насеља, односно између његових делова, са циљем прецизнијег одређивања центара рада у оквиру урбаног језгра. Контингент дневних миграната анализиран је и према основним структурним обележјима. У циљу разумевања просторно популационих процеса у оквиру дневног миграционог система Београда, дат је осврт и на улогу мањих центара рада на територији или у непосредној близини Београдске области, као и најзначајнијих сателитских насеља. За временски оквир истраживања трансформација у оквиру дневног миграционог система Београда акценат је стављен на последњи међупописни период (2002-2011), при чему су коришћени подаци посебне обраде РЗС. Добијени резултати потврдили су радне хипотезе постављене на почетку истраживања. Просторни обухват дневног миграционог система Београда је повећан, а истакнут је и утицај прекинуте транзиције и привредне рецесије. Истраживањем су утврђене промене у хијерархији подсистема, при чему су истакнуте најдинамичније промене које се дешавају у оквиру дневног урбаног система, чије језгро чини Нови Београд. Указано је на потребе и правце даљих истраживања дневног миграционог система Београда, као најдинамичније концентрације функција и становништва на територији Републике Србије

Description (srp)

Геонауке – Географија - Демографија / Geosciences - Geography - Demography Datum odbrane: 30.9.2020.

Description (eng)

The topic of the research is to determine spatial and population coverage of daily migration system of Belgrade. Daily labor migration was used as a relevant indicator of functional manifestation of the work center and focus of the place of residence. The urban center - the settlement of Belgrade - was taken as a primary center of work. In addition to the analysis of the daily urban system of the capital of Serbia, its subsystems were also studied. Parts of the settlement of Belgrade that belong to different municipalities, were considered as separate nucleus. Daily labor mobility within the populated area itself, or more precisely between its parts, were taken as additional indicator with the aim of determining the work centers more precisely within the urban nucleus. The contingent of commuters was also analyzed according to the basic structural features. In order to understand the spatial population processes within the daily migration system of Belgrade, the role of smaller work centers on the territory or near the Belgrade area, tigether with the most important satellite settlements, were also reviewed. The emphasis for the time frame for the research of transformations within the daily migration system of Belgrade, was placed on the last inter-census period (2002-2011), where the data for special processing of the SORS were used. Obtained results confirmed the working hypotheses set at the beginning of the research. Spatial contain of daily migration system of Belgrade has increased, and the impact of the interrupted transition and economic recession has been highlighted. The research identified changes in the hierarchy of subsystems, highlighting the most dynamic changes that occur within the daily urban system, whose focal point is New Belgrade. The needs and directions of further research of the daily migration system of Belgrade, as the most dynamic concentration of functions and population on the territory of the Republic of Serbia, were pointed out

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

© All rights reserved

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Geografija

daily migration, Belgrade, daily urban system, subsystems, urban nucleus, transformation, population, spatial coverage

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Geografija

дневна миграција, Београд, дневни урбани систем, подсистеми, урбано језгро, трансформација, становништво, просторни обухват