Title (srp)

Принципи одрживе архитектуре у функцији валоризације објеката здравственог туризма на примјеру Игала: докторска диисертација : докторска дисертација

Author

Kujundžić, Kosara, 1980-, 31604839

Contributor

Radivojević, Ana, 1963-, 13464935
Jovanović-Popović, Milica, 1953-, 12949351
Đokić, Lidija, 1964-, 13830247
Vuksanović, Dušan, 1955-, 31608935

Description (srp)

У овом раду се истражује међузависност и спрега одрживе архитектуре, здравственог туризма и салутогених простора у циљу дефинисања синтезног, интегративног пројектантског модела који би обухватио значајне принципе за све три области (домена) и чијом би се примјеном приликом реконструкције омогућило значајно унапријеђење постојећих здравствено-туристичких објеката, што се посебно односи на објекте грађене у другој половини 20. вијека, као што је то случај са Институтом за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „ Др Симо Милошевић“ у Игалу...

Description (srp)

Архитектура и урбанизам - Технологије у архитектури, менаџмент, биоклиматска иеколошка архитектура / Architecture and Urban Planning - Technologies in architecture, management, boclimatic and ecologicalarchitecture Datum odbrane: 10.10.2019.

Description (eng)

This research explores interdependence and interaction between the sustainable architecture, health tourism and salutogenic spaces with the aim of defining a synthetic, integrated design model that would include significant principles for all the three fields (domains). The application of this model in reconstruction of the existing health tourism buildings (especially for those built in the second half of the 20th century, such as the Institute for Physical Medicine, Rehabilitation and Rheumatology “Dr Simo Milosevic” in Igalo) would significantly improve these facilities...

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Planiranje naselja. Urbanizam

одржива архитектура, хумано пројектовање, пасивне мјере,комфор, здравље, здравствени туризам, салутогенеза, исцијелитељска окружења,Игало, Институт „Др Симо Милошевић“.

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Planiranje naselja. Urbanizam

sustainable architecture, humane design, passive measures, comfort, health,health tourism, salutogenesis, healing environments, Igalo, Institute „Dr SimoMilosevic”