Title (srp)

Uticaj upotrebe izoflavona u ishrani na proizvodne rezultate i biološke parametre brojlera : doktorska disertacija

Author

Glišić, Milica, 1988-, 22914407

Contributor

Marković, Radmila, 1965-, 12693607
Šefer, Dragan, 1963-, 12639847
Radovanović, Anita, 1961-, 12580199
Janjić, Jelena, 1986-, 22909543
Perić, Lidija, 1965-, 13251687

Description (srp)

Izoflavoni su difenolična jedinjenja male molekulske mase koja spadaju u grupu fitoestrogena i mogu se naći u različitim biljkama, naročito iz familije Fabaceae. Jedan od glavnih izoflavona prisutnih u soji je genistin, koji nakon deglikolizacije prelazi u metabolit genistein, jedinjenje sa estrogenom aktivnošću koje ostvaruje različite antioksidativne, antiinflamatorne, imunomodulatorske, hipolipidemične i antibakterijske efekte. Osnovni cilj istraživanja u okviru ove doktorske disertacije bio je da se ispita uticaj genisteina u hrani tokom završne i produžene faze tova na proizvodne performanse, zdravstveni status, antioksidativni kapacitet, histomorfološke parametre, mikrobiotu digestivnog trakta i kvalitet i prinos mesa brojlera. Za ogled su korišćeni brojleri Cobb 500 provenijencije, prosečne inicijalne mase 44,11±4,25 g, koji su do 21. dana bili hranjeni potpunim smešama standardnog sirovinskog i hemijskog sastava za ishranu piladi u prvoj (starter) i drugoj (grover) fazi tova. Na početku treće faze tova (finišer) ukupno 360 brojlera je podeljeno u pet grupa (po 72 jedinke) sa po šest bokseva u kojima je bilo raspoređeno po 12 brojlera. Tokom završne faze tova brojleri su bili hranjeni potpunom smešom za tov piladi III na bazi kukuruza i sojine sačme, s tim da kontrolna grupa (K) nije u hranu dobijala preparat genisteina, ogledna grupa I (O-I) je dobijala 200 mg/kg, ogledna grupa II (O-II) 400 mg/kg, ogledna grupa III (O-III) 600 mg/kg i ogledna grupa IV (O-IV) 800 mg/kg hrane preparata 99,6% čistog ekstrakta genisteina. Eksperiment se sastojao iz dva dela: prvi period koji je trajao 21 dan (od 21. do 42. dana tova) i drugi period produženog tova koji je trajao 37 dana (od 21. do 58. dana tova). Pre početka svake faze tova izvršena su hemijska ispitivanja hrane, dok je za potpunu smešu za ishranu piladi III određen i antioksidativni kapacitet. Nakon oba eksperimentalna perioda (42. i 58. dan) praćeni su proizvodni rezultati (telesna masa, prirast, konzumacija, konverzija), određene su mase unutrašnjih organa, biohemijske analize krvi, aktivnost enzima antioksidativne zaštite u jetri, histomorfometrijska ispitivanja segmenata tankog creva, broj Lactobacillus spp. u cekumu, hemijski sastav tibije, parametri prinosa, kvaliteta i održivosti mesa brojlera, kao i ekonomičnost proizvodnje. Potpuna smeša za ishranu brojlera kontrolne i oglednih grupa bila je istog hemijskog sastava, izoenergetska i izoproteinska, dok u hrani oglednih grupa brojlera analitički sadržaj genisteina je bio manji od teoretski dodate količine. FRAP testom nije utvrđena razlika u antioksidativnoj aktivnosti metanolnih uzoraka hrane kontrolne i oglednih grupa brojlera (P>0,05), dok značajno manju sposobnost inhibiranja lipidne peroksidacije su pokazali uzorci hrane u kojoj je dodato 200 mg/kg genisteina (P<0,05)...

Description (srp)

Veterinarska medicina - Ishrana i botanika, Biotehnologija, Higijena i tehnologija namirnica / Veterinary Medicine- Nutrition and Botany, Biotechnology, Food Hygiene and Technology Datum odbrane: 23.12.2020.

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-SA 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Share Alike 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Zoohigijena. Zootehnika

broilers, genistein, prolonged fattening, lipid status, intestinal morphometry, antioxidant capacity, meat quality

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Zoohigijena. Zootehnika

brojleri, genistein, produženi tov, lipidni status, intestinalna morfometrija, antioksidativni kapacitet, kvalitet mesa

619:636.527.58(043.3)