Title (srp)

Развој модела за процену утицаја димензија ефикасног управљања пословним процесима на основу специфичности одевне индустрије

Author

Dobrosavljević, Andrea, 1992-, 32375655

Contributor

Urošević, Snežana, 1962-, 10375527
Nikolić, Đorđe, 1981-, 7086183
Vuković, Milovan, 1961-, 13527911
Mladenović-Ranisavljević, Ivana, 1982-, 6713191

Description (eng)

In the face of the challenges of modern business, organizations must approach with a high level of flexibility and readiness to adopt change. The adoption of adequate business practice provides an opportunity to more easily realize the intentions of organizations to adopt the principles of modern business and continuously adapt to change. The apparel industry is considered particularly specific because it has a labor-intensive and creative character. Besides, certain professional knowledge and skills are required for the design and production of apparel. It is considered to be an industry with a predominant share of female labor and a significant number of micro, small, and medium enterprises. Apparel industry organizations, under the specifics that determine the nature of their business, strive to adopt business practices that would properly cover all aspects of business, taking into account the most influential ones. In modern business, which considers the application of best business practices in production - business systems, efficient business process management becomes important and appears as a practice that contributes to the overall improvement of the organization's business, because it focuses on improving internal processes and processes between different organizations within the supply chain. Therefore, business process management in the apparel industry organizations can be considered a practice that leads to the establishment of stable and progressive business. Efficient business process management in the apparel industry organizations can be the result of the harmonization of special dimensions by the nature of business. Therefore, the research is approached on the assumption that the functioning of processes and their management is conditioned by the specifics that characterize the business of the apparel industry organizations, and accordingly to consider which set of dimensions affects and leads to the establishment of efficient business process management. Accordingly, within the research part of the paper, a model was developed to assess the impact of the dimensions of efficient business process management based on the specifics of the apparel industry. The research was conducted on three levels. Each level of research yielded relevant conclusions about the influential dimensions that were modeled on the final level. The first level of research included the opinions of experts from the textile and apparel industry, while the second level was based on the opinions of 508 managers/owners and employees in the organizations themselves. The third level of research is focused on the development of a model for assessing the impact of dimensions formed based on conclusions drawn from previous levels. The key contribution of the dissertation is reflected in the development of a model that allows highlighting the path on which the dimensions of influence on the establishment of the practice of efficient business process management in clothing organizations operating in an environment characterized by many specifics. Within this research, the importance of the role of human resources and managing them, as a step of importance for mitigating the potentially negative impacts of certain specifics and establishing the practice of efficient business process management, is clearly emphasized.

Description (srp)

Пред изазовима савременог пословања организације морају да приступе са високим нивоом флексибилности и спремности за усвајање промена. Усвајање адекватне пословне праксе пружа могућност лакшег остварења намера организација да усвоје принципе савременог пословања и континуирано се прилагођавају променама. Одевна индустрија сматра се посебно специфичном јер има радно-интензиван и креативан карактер. Осим тога, за дизајн и производњу одевних производа потребна су одређена професионална знања и вештине. Сматра се индустријом са претежним уделом женске радне снаге и значајнијим бројем микро, малих и средњих предузећа. Организације одевне индустрије, у складу са специфичностима које одређују природу њиховог пословања, теже да усвоје пословну праксу која би у правој мери обухватила све аспекте пословања узимајући у обзир најутицајније специфичности. У савременом пословању, које разматра примену најбољих пословних пракси у производно - пословним системима, ефикасно управљање пословним процесима постаје важно и јавља се као пракса која доприноси укупном побољшању пословања организације, јер се фокусира на унапређење интерних процеса и процеса које се одвијају између различитих организација унутар ланца снабдевања. Штавише, управљање пословним процесима у организацијама одевне индустрије се може сматрати праксом која доводи до успостављања стабилног и прогресивног пословања. Ефикасно управљање пословним процесима у организацијама одевне индустрије може бити резултат усклађености посебних димензија у складу са природом пословања. Према томе, истраживању се приступа уз претпоставку да је функционисање процеса и управљање њима условљено специфичностима које карактеришу пословање организација одевне индустрије, те да у складу са тиме треба размотрити који сет димензија утиче и директно води ка успостављању праксе ефикасног упраљања пословним процесима. Сходно томе, у оквиру истраживачког дела рада развијен је модел за процену утицаја димензија ефикасног управљања пословним процесима на основу специфичности одевне индустрије. Истраживање је спроведено у три нивоа. Сваки ниво истраживања изнедрио је релевантне закључке о утицајним димензијама које су у финалном ниво моделоване. Први ниво истраживања обухватио је мишљења експерата из текстилне и одевне индустрије, док је други ниво базиран на мишљењима 508 менаџера/власника и запослених у самим организацијама. Трећи ниво истраживања усмерен је на развој модела за процену утицаја димензија формираних на основу закључака изведених из претходних нивоа. Кључни допринос дисертације се огледа у развоју модела који омогућава истицање путање на којој се налазе димензије од утицаја на успостављање праксе ефикасног управљања пословним процесима у организацијама одевне индустрије које послују у окружењу окарактерисаном многим спефифичностима. У оквиру овог истраживања значај улоге људских ресурса и управљања њима као корака од значаја за ублажавање потенцијално негативних утицаја појединих специфичности и успостављање праксе ефикасног управљања пословним процесима јасно је истакнут.

Description (srp)

Инжењерски менаџмент / Engineering management Datum odbrane: 13.10.2020. null

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode