Title (srp)

Књижевност за децу и младе у предметној настави српског језика у старијим разредима основне школе: докторска дисертација

Author

Kljajić, Nataša P., 1981-, 15740007

Contributor

Mrkalj, Zona, 1961-, 12575591

Description (srp)

Предмет рада Књижевност за децу и младе у предметној настави Српског језика у старијим разредима основне школе је испитивање места и значаја читања прозне књижев-ности за децу и младе и важности наставне интерпретације ових дела за формирање читалачких навика ученика, те описивање методичких предложака за унапређивање наставне праксе. Иако су у овом наставном периоду програмски заступљене и народна књижевност, лирика и драма за децу и младе, због обима рада у истраживачки фокус је постављен систем прозних жанрова за децу и младе. Основни циљ овог рада је афирмисање наставног читања прозне књижевности за децу и младе у старијим разредима основне школе. Рад чине три дела. Први део рада описује поетичке и методичке аспекте прозе за децу и младе обухваћене програмским оквирима наставе Књижевности у старијим разредима основне школе (жанровски систем, канон – класик – лектира, наставни циљеви, наставно и ваннаставно читање, заступљеност прозе за децу и младе у наставним програмима Републике Србије и држава бившег српскохрватског језичког простора). Други део чине наставнa тумачења различитих прозних жанрова, са предлозима за примену методичких поступака и радњи. Тежња је да се током наставне анализе прозе за децу и младе успоставе унутарпредметне и ванпредметне корелације и да ученици етичке и естетичке вредности ових дела доведу у везу са својим породичним, школским и вршњачким окружењем. Трећи део рада представља опис истраживања наставног читања прозе за децу и младе у старијим разредима основне школе. Анкетирано је 200 наставника српског језика и 664 ученика из шест основних школа у Републици Србији, а тест-методом проверено је познавање појмова прозе за децу и младе код 170 ученика осмог разреда. Постављене хипотезе у највећој мери су потврђене после анализе добијених одговора. Иако је тема изузетно широка, тежило се теоријском и практичном разрешењу кључних изазова који се јављају у наставној пракси приликом тумачења прозне књижевности за децу и младе.

Description (srp)

Српска књижевност - Методика наставе српског језика и књижевности / Serbian literature - Methodology of teaching Serbian language and literature Datum odbrane: 28.12.2020.

Description (eng)

The subject of the thesis Literature for children and teenagers in Serbian language subject teaching in senior classes of elementary school is examining the place and importance of reading prose literature for children and teenagers and the importance of teaching interpretation of these litterary works for forming students' reading habits, and describing methodological proposals for improving teaching practice. Although folk literature, poetry and drama for children and teenagers are also represented in this teaching period in Serbian languange teaching curriculum, due to the scope of this paper, a system of prose genres for children and teenagers has been placed in the research focus. The main goal of this paper is to affirm the teaching prose for children and teenagers in the senior grades of elementary school. The work consists of three parts. The first part describes the poetic and methodological aspects of prose for children and teenagers included in Literature curriculum of the older grades of primary school (genre system, canon – classic – reading, teaching goals, teaching and extracurricular reading, representation of prose for children and teenagers in the curriculum of the Republic of Serbia and the countries of the former Serbo-Croatian language space). The second part consists of teaching interpretations of various prose genres, with suggestions for the application of methodological procedures. The aim is to establish intra-subject and extra-subject correlations during the teaching analysis of prose for children and teenagers, and for students to bring the ethical and aesthetic values of these literarry works into connection with their family, school and everyday environment. The third part presents a description of the research of teaching prose for children and youth in the senior grades of elementary school. Aproximattely 200 Serbian language teachers and 664 students from six primary schools in the Republic of Serbia were interviewed, and the test method has checked the knowledge of the concepts of prose for children and teenagers in 170 eighth grade students. The set hypotheses were mostly confirmed after the analysis of the obtained answers. Although the topic is extremely broad, the aim was to theoretically and practically solve the key challenges that arise in teaching practice when interpreting prose literature for children and teenagers.

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

literature for children and teenagers, senior classes of elementary schools, prose for children and teenagers, Serbian language and literature, teaching literature methodology, prose genres, curriculum, methodical procedures and actions, in-class reading, reading research.

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Književnost (18) -- Srpska književnost za decu i omladinu (studije) (1827)

Identifiers